AG02-2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ – กลุ่ม กพร. ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2564

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2564 ของนางสาวรวิพร นครไธสง กพร. ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ ได้ปฏิบัติงานดังนี้ ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ ด้านการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น อัพโหลดวิดิโอประชาสัมพันธ์โครงการโคก หนอง นา โมเดล การเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทาง facebook , line ปฏิบัติงานช่วยเหลือและสนับสนุนการทำเอกสารในโครงการต่างๆ เช่น เอกสารโครงการโคกหนองนา เอกสารภาพวัสดุโครงการต่างๆ(สัมมาชีพ/กองทุนพัฒนาสตรี เป็นต้น) การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น ลงพื้นที่ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศณษฐกิจและสังคม กิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น และการปฏิบัติสนับสนุนด้านต่างๆภายในองค์กร

อื่นๆ

เมนู