1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน กันยายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) การพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมือ(ผ้านุ่ม  ผ้าหอม) ตำบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กันยายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) การพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมือ(ผ้านุ่ม  ผ้าหอม) ตำบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางศรัณย์พร  พลแสน  ประชาชน  ตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมือ ( นาโนเทคโนโลยี ) และการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าทอมือให้กับกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสะอาด  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อ  และกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ  ตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพบว่า  การทำให้ผ้าทอมือนุ่ม  หอม  และลื่นจึงต้องนำนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาตกแต่งสำเร็จผ้าไหมทอมือโดยใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีซึ่งเป็นขั้นตอนการตกแต่งสำเร็จและมักจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายต่อจากการเตรียมและการให้สีสิ่งทอผลิตภัณฑ์  โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุง  หรือเพิ่มเติมคุณสมบัติให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ  เพื่อให้ผ้าทอมือนั้นมีคุณสมบัติในการใช้สอยที่ดีขึ้นหรือเป็นที่พอใจของผู้ใช้มากขึ้น

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

วิธีการในการตกแต่งสำเร็จมี 2 วิธี  คือ
1. การตกแต่งเชิงกล
2. การตกแต่งทางเคมี
การพัฒนาในด้านการตกแต่งผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือมีวิธีการในการตกแต่งมากมายเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้จะตัดสินใจก่อนซื้อผ้า


เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการตกแต่งสำเร็จทำให้ผ้านุ่มลื่น

ขั้นตอนการตกแต่งสำเร็จทำให้ผ้านุ่มลื่น

–  เตรียมสารแช่ที่อุณหภูมิ 50  องศา (น้ำอุ่น)  เวลา 20 -30 นาที
–  ผึ่งลมให้แห้ง
–  นำมารีดด้วยเตารีด

 สารเคมี —–> สารทำนุ่ม ( Softener ) + สารทำลื่น   ( Silicone )


ภาพการเตรียมอุปกรณ์

อัตราส่วนผสมสารละลายตกแต่งผิวสำเร็จให้กับผ้าไหม
–  น้ำหนักผ้าไม่เกิน  1 ขีด  ปริมาณน้ำ 0.5 ลิตร  สารทำนุ่ม  2.5  กรัม  สารทำลื่น  2.5  กรัม
–  น้ำหนักผ้าไม่เกิน  1-2 ขีด  ปริมาณน้ำ 1 ลิตร  สารทำนุ่ม  5  กรัม  สารทำลื่น  5  กรัม
–  น้ำหนักผ้าไม่เกิน  2-3 ขีด  ปริมาณน้ำ 1.5 ลิตร  สารทำนุ่ม  7.5  กรัม  สารทำลื่น  7.5  กรัม   สารตกแต่ง ( ช้อนแกง ) ผสมรวมกัน  1 ช้อนแกงเท่ากับ  15  กรัม
–  น้ำหนักผ้าไม่เกิน  3-4  ขีด  ปริมาณน้ำ 2  ลิตร  สารทำนุ่ม  10  กรัม  สารทำลื่น  10  กรัม

ข้อควรระวัง  ไม่ควรตกแต่งผ้าที่มีสีแตกต่างกันในภาชนะเดียวกัน


ภาพการนวดผ้า

ขั้นตอนการตกแต่งสำเร็จทำให้ผ้านุ่มลื่น

1. แยกผ้าสีเดียวกัน หาน้ำหนักของผ้าโดยใช้ตาชั่ง
2. หาปริมาณน้ำ ( อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ) ตวงน้ำใส่กะละมังที่ล้างสะอาดแล้ว
3. ตวงสารทำนุ่ม และสารทำลื่นตามอัตราส่วน
4. นำสารทำนุ่มและสารทำลื่นไปให้ความร้อนโดยละลายผสมสารในน้ำอุ่น ( อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ) คนให้เข้ากัน
5. นำผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายลงแช่ให้ทั่ว บีบด้วยมือเบาๆ แช่ไว้นาน  20-30  นาที
6. ยกผ้าขึ้นกางออกวางบนโต๊ะ นวดผ้าด้วยไม้นวดแป้ง เพื่ออัดน้ำยาเข้าเส้นใยทั้งสองด้านของผืนผ้า
7. นำผ้าผึ่งไว้ในที่ร่มให้หมาดๆ
8. นำผ้ามารีดด้วยเตารีดจนผ้าเรียบทั้งสองด้าน


ภาพการนำผ้าผึ่งไว้ในที่ร่มให้หมาดๆ

การตกแต่งสำเร็จให้ผ้ามีกลิ่นหอมด้วยไมโครแคปซูล

ส่วนผสม

ปริมาณ เตรียม

1ลิตร

เตรียม

2ลิตร

เตรียม

3ลิตร

เตรียม

4ลิตร

เตรียม

5ลิตร

สารเคมี
ไมโครแคปซูลกลิ่นด่าง

(10กรัม/ลิตร)

10กรัม 20กรัม 30กรัม 40กรัม 50กรัม
สารช่วยยึดติด(ไบเดอร์)

(10กรัม/ลิตร)

5กรัม 10กรัม 15กรัม 20กรัม 25กรัม

ขั้นตอนการตกแต่ง

1. เตรียมส่วนผสมดังตารางข้างบน
2. นำผ้าที่ต้องการตกแต่งให้ผ้ามีกลิ่นหอมแช่ลงในสารละลายที่เตรียมไว้เป็นเวลา 10 นาที
3. นำผ้ามาตากให้แห้ง

การนำความรู้มาใช้พัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมา  จำเป็นต้องพัฒนาให้อยู่บนพื้นฐานของชุมชน  ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  นำไปสู่การยกระดับและพัฒนาอาชีพ  สร้างความเข้มแข็งสร้างงานให้กับชุมชน  ต้องสื่อสารในชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  สร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่นๆเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน  เพราะจะทำให้สมาชิกมีโอกาสหารายได้เพิ่มมากขึ้นจากนวัตกรรมและร่วมกันเก็บรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป


ภาพการนำผ้าที่ต้องการตกแต่งให้ผ้ามีกลิ่นหอมแช่ลงในสารละลายที่เตรียมไว้เป็นเวลา 10 นาที

    สิ่งที่ได้เรียนรู้
         –    ได้เห็นการทำงานเป็นทีม ที่มีความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
–    การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด
–    การสร้างมาตรฐานสินค้าขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ( มผช.)

แผนปฏิบัติงานต่อไป
              การดำเนินงานต่อไปกลุ่มตำบลบ้านคู ได้มีการยื่นเรื่องขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผ้าไหมมัดหมี่ กับผ้าคลุมไหล่  และติดตามกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด เรื่องการผลิตน้ำหมักชีวภาพ  ปุ๋ยหมักกลับกอง กับสมาชิกในกลุ่ม


ถ่ายภาพรวม

 

อื่นๆ

เมนู