ข้าพเจ้า นางสาวศรสวรรค์ พันธ์ศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นการปฏิบัติประจำเดือนกันยายนนี้ ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้จัดกิจกรรม “ โครงการอบรมการตลาดออนไลน์ ” ณ หมู่ 11 บ้านรวมโชค ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ากทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้จัดอบรมการทำน้ำพริกเห็ดนางฟ้าให้แก่กลุ่มแม่บ้านในตำบลบัวทองในเดือนกรกฎาคม ได้รับผลตอบรับที่ดีจากคนในชุมชน ทำให้ทางอาจารย์ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดอบรมการตลาดออนไลน์ขึ้นที่ หมู่ 11 บ้านรวมโชค ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณปัณณทัต สระอุบล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเป็นการต่อยอดให้คนในชุมชนได้นำสินค้าที่มีอยู่มาขายในตลาดออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันการทำการค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการค้าขายและบริการยุคใหม่ที่โดยอาศัยอุปกรณ์สื่อสารพกพาที่เชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการค้าขายออนไลน์ โดยใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ช่วยเผยแพร่ข้อมูลแบรนด์สินค้าเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ

การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

ตลาดออนไลน์ ที่ใช้ช่องทางดิจิทัลเพื่อสื่อสารกับลูกค้ามี 5 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าดังต่อไปนี้

 1. การเชื่อมต่อ เปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารจากทางหน้าร้าน มาใช้ช่องทางดิจิทัล เช่น ทำสื่อโฆษณาลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ การทำวิดีโอไลฟ์เพื่อใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตสร้างการเชื่อมโยงกับลูกค้า
 2. การปฏิสัมพันธ์ สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้สินค้าและบริการ โดยอาศัยเครื่องมือวิจัยแบบกลุ่ม (Focus Group) ขนาดใหญ่เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภค
 3. การร่วมกันสร้าง แบ่งปันข้อมูลแนวคิดการทำการตลาดจากช่องทางต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงาน นักวิชาการ ผู้ประกอบการ เพื่อปรับปรุงเทคนิคการตลาดออนไลน์ให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการสูงสุดของผู้บริโภค
 4. ทำ E-Commerces สร้างระบบตะกร้า หรือการสั่งซื้อบนหน้าเว็บไซต์ หรือวางสินค้าบนเว็บไซต์ที่รองรับการซื้อขายออนไลน์ผ่านช่องทางนั้น เช่น , Lazada, Shopee ,Amazon, Ebay เป็นต้น
 5. สร้างชุมชน เชื่อมโยงแบรนด์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้ง Facebook,Instagram,Line,tiktok และ Social Media อื่นๆ

ช่องทางที่ใช้ทำการตลาดออนไลน์มี ดังนี้

 1. วิดีโอออนไลน์ (Online VDO)
 2. เว็บไซต์ (Website)
 3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)
 4. โปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Search)
 5. บล็อก (Blog)
 6. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Service) เช่น Facebook ,Instagram,Line,tiktok เป็นต้น

ารตลาดออนไลน์มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ ทำให้เข้าถึงสินค้าของชุมชนได้ง่ายยิ่งขึ้น และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างร้ายได้ให้แก่ผลิตภัณฑ์ในชุมชนและสินค้าทั่วไป

วิดีโอประจำเดือนกันยายน

https://youtu.be/K-CLhmhraP

อื่นๆ

เมนู