1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน กันยายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) การทำตลาดออนไลน์ และติดตามการดำเนินงานบ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กันยายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) การทำตลาดออนไลน์ และติดตามการดำเนินงานบ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กันยายน 2564

กลุ่ม AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง การทำตลาดออนไลน์ และติดตามการดำเนินงานบ้านหนองบัวพัฒนา

ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

        ดิฉันนางสาวสุพรรษา ดาวรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่การรับผิดชอบการประสานงานเพื่อขอใช้สถานที่ในการอบรมกิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือ กิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ และกิจกรรมการตกแต่งผ้าสำเร็จด้วยนาโนเทคโนโลยี พร้อมกับได้ลงพื้นติดตามกลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา ม.18 ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด  7 คน ได้ทำการตลาดออนไลน์ช่วยชุมชนเพื่อให้มีรายเพิ่มขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 5% มีส่วนในการเป็นแอดมินเพจ ของดีตูมใหญ่ เป็นฝ่ายบัญชีของกลุ่ม AG01(1) และดิฉันยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการอีกด้วย

 

 

 

 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์     

อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อรับทราบรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้ประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดกรรมอบรบเชิงปฏิบัติการ

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้ประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ บ้านตูมน้อย บ้านหนองบัวพัฒนา และบ้านหนองดุม เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้มีส่วนร่วมเป็นแอดมินเพจเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของตำบลตูมใหญ่ให้กลุ่มบุคคลนอกพื้นที่รู้จักสินค้าของตำบลมากขึ้น และเป็นการเพิ่มยอดขายให้ชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น 5%

อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือ” โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าผ้าทอมือ” โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการตกแต่งผ้าสำเร็จด้วยนาโนเทคโนโลยี” โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เป็นฝ่ายบัญชีของกลุ่ม AG01(1) จากการขายกล้วยฉาบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่เจริญสุข และมีส่วนร่วมในการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้านอกพื้นที่

 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บางส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาติดป้ายต้นไม้ เนื่องในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

        การลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละครั้ง ดิฉันได้มีการประสานงานกับทางรองปลัด อบต. ตูมใหญ่  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ และยังได้ประสานงานกับทางผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาและได้ดำเนินการกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพื่อขอหนังสือรับรองในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน                    

      ได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านสังคม  ด้านภาษาอังกฤษ  ด้านการเงิน และด้านดิจิทัล    ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนด

ผลการวิเคราะห์ของทำตลาดออนไลน์และการติดตามการดำเนินงานผ้าพันคอบ้านหนอบัวพัฒนา

 

 

 

 

การทำตลาดออนไลน์

       ในสังคมที่โลกออนไลน์กำลังเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเราในทุกขณะ ตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอน อีกทั้งความรวดเร็วและความสะดวกสบายของโลกออนไลน์ยังถูกนำมาใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถทำให้ผู้อื่นรู้จักเราหรือสินค้าของเราได้อย่างกว้างขวาง  การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด  ในส่วนของการแข่งขันอย่างรุนแรงของการตลาดดิจิทัลทำให้เราตระหนักได้ว่า แท้จริงแล้วการแข่งขันไม่ใช่การแข่งกับคู่แข่งทางธุรกิจคนอื่นไกล แต่เป็นการแข่งกับตัวเอง และ ความสนใจของลูกค้ามากกว่า เพราะ บนโลกออนไลน์มีสื่ออยู่เป็นจำนวนมาก และจะมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม การทำการตลาดดิจิทัลยังคล้ายการทำตลาดแบบดั้งเดิมอยู่ แต่สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือ ลักษณะทางกายภาพ ขั้นตอนการทำ และกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นเราขอนำการเปลี่ยนจากคนแปลกหน้า เป็นลูกค้าตลอดกาล ที่จะช่วยให้การทำการตลาดดิจิทัลของคุณชัดเจนมากขึ้น และมุมมองการทำการตลาดดิจิทัลของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

สร้างการรับรู้

ข้อดีของการใช้การตลาดออนไลน์คือความสามารถในการ ‘สร้างการรับรู้’ โดยใช้งบประมาณในการเริ่มต้นที่ต่ำ และสามารถวัดผลได้เร็วและสะดวกกว่าสื่อ Traditional media  ส่วนข้อเสียคือ บนโลกออนไลน์มีสื่ออยู่เป็นจำนวนมากกว่า และต่างแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพื่อให้เสียงของตนเข้าถึงการรับรู้ของผู้มุ่งหวัง กรณีที่แบรนด์ของคุณยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง หากเราไม่ทำการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธภาพและถูกทาง ก็เปรียบเสมือนธุรกิจของคุณไม่มีตัวตนบนโลกออนไลน์เลย ดังนั้น! สิ่งที่จำเป็นต้องทำในขั้นตอนนี้คือ การสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายของคุณเข้าใจว่าทำไมพวกเขาเหล่านั้น จึงเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการของแบรนด์

การค้นพบ

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ และมีโอกาสที่จะกลายมาเป็นลูกค้าในภายหลัง โดยวิธีให้ความรู้ผ่าน Content และก่อเกิดการบอกต่อ โดยในขั้นตอนนี้ผู้คนจะเริ่มได้ข้อมูลผ่านหูผ่านตาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของแบรนด์เราหรือมีการรับรู้ว่า มีสินค้าหรือบริการที่น่าจะตอบสนองความต้องการของตนเองได้ โดยผู้คนจะเริ่มค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์เพื่อเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งวิธีแรกที่มักนึกถึงคือ การพิมพ์คำค้นหาบน Google แล้วเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และในขั้นตอนนี้นี่เองที่ผู้คนจะเริ่มค้นพบแบรนด์ของเรา ในกรณีที่เว็บไซต์ของเรา ติดอันดับหน้าแรกบนผลการค้นหาของ Google

การพิจารณา

วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าที่จ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์ ผ่านวิธีการให้ข้อมูลที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการ หรือการอธิบายว่า สินค้าหรือบริการของเราช่วยให้ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นดีขึ้นได้อย่างไร ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถสื่อสารและนำเสนอแก่ผู้บริโภคได้โดยตรงว่า สินค้าหรือบริการของเรานั้น สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้อย่างไร และทำไมพวกเขาเหล่านั้นจึงเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการของแบรนด์เรา ข้อควรระวังคือ ในขั้นตอนนี้ผู้คนยังไม่ปักใจเชื่อคุณซะทีเดียว เพราะอย่าลืมว่ายังมีข้อมูลจากเว็บไซต์ของคุณมีข้อมูล เว็บไซต์ของคู่แข่งอีกมากมาย ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน และในขั้นตอนนี้เอง หากคุณสามารถเผยแพร่ Content ที่ตอบโจทย์พวกเขาได้ ผู้บริโภคก็เริ่มเห็นความแตกต่างและเริ่มเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละแบรนด์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สิ่งที่คุณสามารถนำเสนอรูปแบบของ Content ในขั้นตอนนี้ ควรจะเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการของแบรนด์คุณ Content ประเภท How-to ให้ความรู้ในการนำสินค้าหรือบริการของคุณไปใช้แก้ไขปัญหาหรือตอบโจทย์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในใจของผู้บริโภครายละเอียดและข้อมูลเชิงลึกของสินค้าหรือบริการของคุณ

การรักษาฐานลูกค้าเดิม

วัตถุประสงค์การรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้ และเกิดการซื้อซ้ำ ผ่านกระบวนการบริการหลังการขาย ให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าในด้านต่าง ๆ โดยในขั้นตอนนี้ต้องออกแบบ Content Marketing ที่แตกต่างออกไป เพราะในขั้นตอนนี้ จะเน้นที่การเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้าเดิมเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณในการทำการตลาดได้อย่างมาก เนื่องจากเป็นลูกค้าที่คุ้นเคย และรู้จักกับสินค้าเป็นอย่างดี และหากสินค้าหรือบริการของแบรนด์สามารถตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีแล้วด้วยนั้น ก็ใช้การโน้มน้าวหรือยื่นข้อเสนอเพียงเล็กน้อย ก็ทำให้เกิดการซื้อซ้ำได้อย่างไม่ยากเย็นเท่ากับคนที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าของเรามาก่อน

                                                                             

 

 

การติดตามการดำเนินงานผ้าพันคอบ้านหนอบัวพัฒนา

          ผลการติดตามการดำเนินงานผ้าพันคอบ้านหนองบัวพัฒนาทางกลุ่มบ้านหนองบัวพัฒนาได้ปรึกษาทีจะส่งมาตรฐาน มผช. อยู่ 3 อย่าง ได้แก่ ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ ในส่วนผ้าพันคอทางกลุ่มบ้านหนองบัวพัฒนาและได้ลงความเห็นความว่าจะทำผ้าพันคอลายสีพื้นธรรมดา สีทีใช้จะเป็นสีเคมีเนื่องจากประหยัดเวลาในการย้อมสีและสีมีความสดมากกว่าสีธรรมชาติ โดยทางกลุ่มได้ดำเนินการทำเรื่องเบิกขอเงินซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับผ้าพันคอไปแล้วบางส่วน ได้แก่

 1. ฟืมทอผ้าพันคอ
 2. เครือผ้าพันคอ

ทางผู้ปฏิบัติงานได้เข้าไปติดตามการดำเนินการล่าสุดวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ทางกลุ่มบ้านหนองบัวพัฒนาได้ดำเนินทอผันคอครบตามที่อาจารย์ปรึกษาประจำโครงการกำหนด

ผลการสำรวจโควิด-19 เดือนกันยายน

          ผลจากการสำรวจในกันยายน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดขณะนี้ และในจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีโครงการรับคนบุรีรัมย์ที่ติดเชื้อโควิด-19 กลับมารักษาตัวอยู่ที่บุรีรัมย์ซึ่งในปัจจุบันทางจังหวัดได้ดำเนินการควบคลุมโรคระบาดโควิด-19  ได้บ้างแล้วประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อในขณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดงกลับมารักษาตัวอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ และตอนนี้ชาวตำบลตูมใหญ่ที่ได้ลงทะเบียนรับวัคซีนกับทาง อสม. หรือแอฟต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ ต่างได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มแล้วตามรัฐบาลกำหนด แต่ชาวตูมใหญ่ก็ยังมีความกระตือรือร้นในการรับมือกับทุกปัญหาที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา     

          ผลจากการทำตลาดออนไลน์และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานผ้าพันคอบ้านหนองพัฒนา ในช่วงเดือนกันยายน ได้พบปัญหาการผลิตกล้วยของชุมชนบ้านใหม่เจริญสุขไม่ทันตามลูกค้าสั่ง เนื่องจากทางสมาชิกกลุ่มผลิตกล้วยฉาบได้ประสบปัญหาในเรื่องหมดฤดูกล้วยภายในชุม จากการสอบถาม ผู้นำชุมชนบ้านใหม่เจริญสุขส่วนใหญ่จะหากล้วยที่มีในชุมชนไม่ได้หากล้วยนอกชุมชน ทางผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้แก้ปัญหาโดยการติดต่อหากล้วยนอกพื้นที่ให้กับผู้นำชุมชน ในส่วนการผลิตกล้วยไม่ทันตามลูกค้าต้องการทางผู้ปฏิบัติ AG01(1) ได้หาเวลาว่างได้รวมกลุ่มลงไปช่วยผลิตกล้วยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในส่วนการติดตามการดำเนินงานผ้าพันคอบ้านหนองบัวพัฒนาได้ประสบปัญหาของอุปกรณ์บางส่วนไม่ครบ และได้แก้ปัญหาโดยการทำเรื่องเบิกงบประมาณไปก่อนเพื่อขอซื้ออุปกรณ์มาทอผ้าพันคอให้ทันตามอาจารย์ประจำโครงการกำหนด

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่ 

 • ได้เรียนรู้การประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ และประธานกลุ่มวิสาหกิจ
 • ได้เรียนรู้ของการทำโลโก้
 • ได้เรียนรู้การทำผ้าหอมและผ้านุ่ม
 • ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยี
 • ได้เรียนรู้การทำบัญชีของกลุ่ม AG01(1)

 แผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2564

ภายในเดือนตุลาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม
 2. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ และโปรเตอร์การท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
 3. ลงพื้นที่จิตอาสาเก็บข้อมูลป่าไม้ชุมชนต่อเนื่อง และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 4. การ​เผยแพร่​สื่อประชาสัมพันธ์​การท่องเที่ยวและการพัฒนา​ตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์​ชุมชนผ่าน​แพลตฟอร์ม​เฟสบุ๊ค
 5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยวสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่
 6. ติดตามผลการดำเนินงานในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือในเดือนตุลาคมต่อเนื่องจากการส่งขอมาตรฐานผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 7. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

 

 

อื่นๆ

เมนู