1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. หลักสูตร: AG03-(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฎิบัติงานด้านการพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่

หลักสูตร: AG03-(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฎิบัติงานด้านการพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔  

ข้าพเจ้านาย สุรจิตต์ คงศิลา 

ประเภท : บัณทิตจบใหม่  ตำแหน่งงาน  :  เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลพรสำราญ

 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

  หลักสูตร: AG03-(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ              มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปฎิบัติงานด้านการสำรวจศักยภาพรายตำบล ๑๖ เป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เริ่มทำงานตามโครงการยกระดับเศษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ 

           ประวัติความเป็นมา

ตำบลพรสำราญ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2508 โดยแยกออกจากตำบลพระครูใหญ่ อำเภอเมืองฯ มี 12 หมู่บ้าน และยังขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองฯ โดยมีนายโสภา ปินะกะรัง เป็นกำนันคนแรก ต่อมาเมื่อปี 2512 ได้จัดตั้งอำเภอคูเมืองขึ้น ตำบลพรสำราญ ถูกแยกออกมาให้ขึ้นกับอำเภอคูเมือง เป็นต้นมา ปัจจุบันตำบลพรสำราญ มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 19 หมู่บ้าน โดยมีนายวีรศักดิ์ บัวบาน เป็นกำนันคนที่ 3

  

              จัดอบรมการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากทางชีวภาพ และความหลากหลาย

              วัฒนธรรมชุมชน ณ บ้านผักกาดหญ้า ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ให้ความรู้ด้านการออกแบบลวดลายเสื่อลายใหม่ๆเพื่อให้มีความหน้าสนใจ

และเป็นสินค้าOtopของชาวตำบลพรสำราญเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป็นของฝากประจำตำบลก็ได้

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพใหม่ สร้างรายได้ให้กับชาวตำบลพรสำราญเอง และยกระดับสินค้าที่มีอยู่แล้วให้มีการเข้าสู่ตลาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างมากขึ้น 

ต่อไปก็เป็นการเข้าสู่ช่องทางการประชาสัมพันธ์นำเสนอออนไลน์ครับ 

          การสั่งซื้อสินค้าได้ทาง  Page FB – ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ลักษณะเด่น      เกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิดสร้าง “ป่ากินได้” สร้างจากความรักของคนในครอบครัวที่ตั้งอยู่ฝั่งขวามือมาจากตัวเมืองบุรีรัมย์ก่อนถึง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เพียง 3 กิโลเมตร เท่านั้น

ชาวตำบลพรสำราญ ส่วนใหญ่ทำอาชีพหลักทางด้านเกษตรกรรม   ปลูกข้าว ,ปลูกอ้อย ,ปลูกมันสำประหลัง ,เลี้ยงหมู, เลี้ยงเป็ด, 

เลี้ยงไก่ , เลี้ยงปลา , เลี้ยงวัว และ อื่นๆ

        จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพให้ปลอดภัยจากCOVID-19   ภายใต้การบริการชุมชน

   ณ บ้านพรสำราญ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองจังหวัดบุีรัมย์ 

ก็ได้มีมาตรการแนวทางป้องกัน บุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างเคร่งครัดครับ

 

  • มาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19

D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด

M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย

T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

อ้างอิงข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ลิ้งบทความ :http://u2t.bru.ac.th/agricultural/9-surachit/

ลิ้งวิดีโอ    : https://youtu.be/eSh1DTBodlQ

 

      ภาพประกอบ

การจัดอบรมการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากทางวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ และ อบรมการส่งเสริมสุขภาพให้ปลอดภัยจากCOVID-19

                         

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู