รายงานผลปฏิบัติการเดือนกันยายน 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นาย เทพบัญชา จันทร์อินทร์

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การส่งเสริมสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 2019

           จากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในประเทศของเรา ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนในเขตพื้นที่ตำบลพรสำราญของเราและพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่พบผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่ ส่วนมากจะเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่กลับมารักษาตัวอยู่โรงพยาพยาลใกล้บ้าน อย่างไรก็ตามพวกเราชาว U2T ก็ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานประจำเดือนกันยายนและเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างใกล้ชิด

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงได้ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพี่น้องตำบลพรสำราญ จึงได้มีโครงการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 2019 ภายใต้กิจกรรม การบริการชุมชน ณ บ้านพรสำราญ หมู่ 5 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานในโครงการและกลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 20 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 2019 แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลพรสำราญ ตั้งแต่เริ่มก้าวออกจากบ้านไปในพื้นที่ต่าง ๆ ที่สาธารณะหรือสถานที่ที่ต้องพบปะผู้คนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หมั่นล้างมือด้วยเจลเมื่อสัมผัสที่ต่าง ๆ หรือล้างด้วยสบู่หลาย ๆ รอบ รักษาระยะห่างไม่ใกล้ชิดจนเกินไปหรืออยู่ในที่ที่มีคนเยอะ นอกการการป้องกันภายนอกแล้ว เราควรดูแลสุขภาพข้างในให้แข็งแรงด้วยการกินของที่ดีต่อสุขภาพหรือการออกกำลังกาย รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 2019 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกายของเรา

มอบอุปกรณ์และข้าวของที่จำเป็นให้กับวัด โรงเรียน และศูนย์กักตัว

อื่นๆ

เมนู