1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. AG03(1) อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

AG03(1) อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

รายงานผลปฏิบัติการเดือน กันยายน 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายฐิตินันท์ รักษา

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลและสังคมแบบบูรณาการ เป็นนโยบายที่จัดขึ้นเพื่อยกระดับสินค้าของชุมชนและส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน ให้มีการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการของโลกปัจจุบัน จนนำไปสู่สินค้าส่งออกของชุมชนที่สร้างรายได้ให้ครัวเรือนได้ในอนาคต ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ ณ หมู่บ้านผักกาดหญ้า ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง เพื่อให้ชาวบ้านกลุ่มผู้ทอเสื่อหรือผู้ที่สนใจได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดจากกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนเพื่อให้มีความเข้าใจและได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านมีความเข้าใจวิธีการทำมากขึ้น

ในกิจกรรมกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้นำเสื่อที่ทอด้วยกกเส้นเล็กที่มีความละเอียดมากขึ้นหลังจากที่ได้อบรมไปแล้วนั้น ทำให้เสื่อมีความสวยงามมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพื่อที่จะนำเสื่อที่ทอไปพัฒนาลวดลายและนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งในกิจกรรมก็ได้ให้ชาวบ้านได้ลองฝึกทำฝึกเย็บและเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการทำอย่างละเอียด  การทำอาสนะ การทำกระเป๋า จากเสื่อกก ซึ่งชาวบ้านมีความเข้าใจเป็นอย่างดีและพร้อมนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีทางทีมงานเป็นผู้ติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านอยู่เป็นระยะ ๆ และพร้อมให้คำแนะนำ

อื่นๆ

เมนู