1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. AG01(2) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการตกแต่งสำเร็จผ้าด้วยนาโนเทคโนโลยี/การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และมาตรฐานผ้า ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

AG01(2) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการตกแต่งสำเร็จผ้าด้วยนาโนเทคโนโลยี/การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และมาตรฐานผ้า ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาววรรณวิสา ยศนีย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 15 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองลุมพุก บ้านทุ่งบ่อ บ้านเก่าโก บ้านบง บ้านหนองแอ่ บ้านคู บ้านดอนกลาง บ้านโสกดินแดง บ้านโคกพงาด บ้านหนองจาน บ้านโคกเมฆ บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด บ้านคู และบ้านหนองผักบุ้ง ในการปฏิบัติงานได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการตกแต่งสำเร็จผ้าด้วยนาโนเทคโนโลยี/การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และมาตรฐานผ้า ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคและผู้สวมใส่พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) รวมถึงวิธีการตรวจสอบลักษณะทั่วไปของผ้าทอมือ (ผ้ามัดหมี่ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ หรือผ้าชนิดอื่นๆ) และการทดสอบการตกสีของสีผ้าเบื้องต้น รวมไปถึงการเก็บภาพถ่าย อัดสคริปต์เสียงและวิดีโอ เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อวีดิทัศน์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม-กันยายน และชี้แจงรายละเอียดกำหนดการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกอง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรโดยใช้ระบบน้ำหยด กิจกรรมการตกแต่งสำเร็จผ้าด้วยนาโนเทคโนโลยี/การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และมาตรฐานผ้า รวมไปถึงการติดตามการขอขึ้นทะเบียนตราสินค้าผ้าทอมือ

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการและแก้ไขงานที่ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ

คณะทำงาน AG01(2) ได้ประสานงานไปยังผู้นำชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เพื่อขอใช้สถานที่ในชุมชนและหอประชุมในการอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกอง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรโดยใช้ระบบน้ำหยด กิจกรรมการตกแต่งสำเร็จผ้าด้วยนาโนเทคโนโลยี/การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และมาตรฐานผ้า

คณะทำงาน AG01(2) ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ ณ ศาลาแปลงผักปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกอง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรโดยใช้ระบบน้ำหยดของตำบลบ้านคู โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล

 

คณะทำงาน AG01(2) ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ ณ โรงเรียนวัดสระทอง จัดกิจกรรมการการตกแต่งสำเร็จผ้าด้วยนาโนเทคโนโลยี/การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และมาตรฐานผ้าของตำบลบ้านคู รวมถึงการรวบรวมเอกสารและผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ผ้าไหม ผ้าพันคอ เพื่อที่จะนำไปตรวจมาตรฐานผ้าและนำไปขอขึ้นทะเบียนสินค้าประจำชุมชน ในเรื่องของการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์ จากนั้นมีการมอบถุงยังชีพ และอาหาร ให้กับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ที่ต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ณ สถานที่กักตัว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

 

คณะทำงาน AG01(2) ดำเนินงานในส่วนของเอกสารการติดตามผ้าไหมและติดต่อประสานงานไปยังโรงพิมพ์ เพื่อจัดทำสื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจัดทำบทความผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

 

กิจกรรมการการตกแต่งสำเร็จผ้าด้วยนาโนเทคโนโลยี

กิจกรรมการตกแต่งสำเร็จผ้าด้วยนาโนเทคโนโลยี ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนในชุมชุนตำบลบ้านคู เป็นการพัฒนาและเคลือบสิ่งทอให้มีคุณสมบัติพิเศษด้วยนาโนเทคโนโลยี โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง คือ นาเทคโนโลยี มาพัฒนาสูตรน้ำยาเคลือบและกระบวนการตกแต่งสำเร็จเส้นใยและสิ่งทอสมบัติพิเศษ โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งการเคลือบบนเส้นใย ผ้าผืน ตลอดจนเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 

กิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และมาตรฐานผ้า

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการทอผ้ามือมาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหา พบว่ายังไม่มีโลโก้และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เมื่อนำสินค้าไปจำหน่ายผู้ผลิตยังคงมีการใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุสินค้า ทำให้ทางกลุ่มยังไม่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้ยังไม่มีความน่าสนใจและยังเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เนื่องจากถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจึงได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าผ้าทอมือ” โดยให้คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ร่วมกันออกแบบโลโก้ผ้าทอมือของตำบลบ้านคู จากนั้นนำโลโก้ที่ออกแบบทั้งหมดมาให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เลือก เพื่อที่จะสร้างเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มหรือเอกลักษณ์ของตำบลบ้านคู ซึ่งการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะช่วยให้สินค้ามีคุณค่าและน่าสนใจ ทำให้เพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

 

 

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้ทำการฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดครบ 100 %

ปัญหา/อุปสรรคในการทำงานและการแก้ไขปัญหา

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆที่มีความรุนแรงมากขึ้นและมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนบางส่วนเกิดความวิตกกังวลในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน ทางคณะทำงาน AG01(2) จึงมีการแก้ไขปัญหาโดยมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม การให้ผู้เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัยการจัดที่นั่งในการอบรมแบบเว้นระยะห่าง และทำการคัดกรองประชาชนทุกคนก่อนเข้าและออกจากพื้นที่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้น

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

ได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน

ได้เรียนรู้ถึงการทำผ้านุ่มลื่น/ผ้าหอมจากการใช้นาโนเทคโนโลยี

ได้เรียนรู้ถึงวิธีการออกแบบโลโก้ให้เป็นที่จดจำและเหมาะสม

แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนตุลาคม 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

  1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม
  2. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ และโปสเตอร์การท่องเที่ยวของตำบลบ้านคูแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
  3. การเผยแพร่สื่อการพัฒนาด้านการตลาดและการท่องเที่ยว ผ่านระบบ Facebook และสื่อออนไลน์ต่างๆ เพิ่มเติม
  4. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคู
  5. ติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานผ้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เรื่องการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือในเดือนตุลาคม (อย่างต่อเนื่อง)
  6. ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด เรื่องน้ำหมักชีวภาพ (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) ปุ๋ยหมักกลับกองกับทางสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อต่อยอดไปสู่กระบวนการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
  7. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร่างรากแก้วให้ประเทศ)

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

 

อื่นๆ

เมนู