ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้รับมาตรฐานและสร้างทักษะให้ชาวบ้าน โดยมีท่าน รศ.สมบัติ ประจญศานต์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลวดลายเสื่อและให้ชาวบ้านตำบลพรสำราญลงมือปฏิบัติการออกแบบลายเสื่อใหม่ๆ เพื่อจะได้นำมาใช้เป็นลวดลายในผลิตภัณฑ์การทอเสื่อของชาวบ้านและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์การทอเสื่อของชาวบ้านต่อไป

ลวดลายผลิตภัณฑ์

วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลวดลายเสื่อ

ภาคปฏิบัติการออกแบบลวดลายเสื่อ

อื่นๆ

เมนู