1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความเกี่ยวกับกิจกรรมการออกแบบลายผ้าไหมและราคาผ้าไหมลงสื่อออนไลน์พร้อมกับสถานการณ์โควิด-19 กลุ่ม AG01(2) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ 2564

บทความเกี่ยวกับกิจกรรมการออกแบบลายผ้าไหมและราคาผ้าไหมลงสื่อออนไลน์พร้อมกับสถานการณ์โควิด-19 กลุ่ม AG01(2) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ 2564

ข้าพเจ้า นายเกรียงไกร กระฉอดนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG01(2) บ้านหนองลุมพุค หมู่ที่1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่11 บ้านโนนตะคล้อ หมู่ที่12 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : AG01(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเวลา 08:45 นาที ร่วมกับทีมงานประจำหลักสูตร เมื่อวันที่20-30 มิถุนายนและวันที่1-14 กรกฎาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจลายผ้าไหมและราคาผ้าไหมว่าราคาแต่ละลายราคาแตกต่างกันหรือไม่เท่าที่ลงสำรวจราคาผ้าไหมของแต่ละชุมชนที่ได้ลงสำรวจเป็นหมู่บ้านแรกของกลุ่มทอผ้าคือกลุ่มชุมชนบ้านทุ่งบ่อหมู่ที่ 2 จะเห็นได้ว่าราคาผ้าไหมแต่ละลายจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไรนักและยังได้ไปสำรวจผ้าไหมของบ้านโนนตะคล้อหมู่ที่ 12 ได้ไปพบปะพูดคุยกับประธานกลุ่มจึงได้สอบถามราคาเปรียบเทียบความแตกต่างกับหมู่บ้านอื่นๆของตำบลบ้านคูที่ยังเป็นกลุ่มทอผ้าไหม เช่น บ้านโคกเมฆหมู่ที่ 11 ที่ยังเป็นกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมแบบลายต่างๆ เช่น ลายนพเก้า ลายเต่า เป็นต้น ลายที่กล่าวมานี้มีอยู่ในพื้นที่ของต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ หลังจากลงสำรวจพื้นที่แล้วได้นัดอบรมชาวชุมชนของตำบลบ้านคูในส่วนที่เกี่ยวข้องของโครงการกลุ่มทอผ้าในแต่ละหมู่บ้านมาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลายผ้าไหมและเทคนิคการดูลายผ้ามัดหมี่โดยมีวิทยากรมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์มาให้ความรู้ใหม่ๆกับผู้เข้าร่วมอบรมที่ อบตบ้านคู อำเภอนาโพธิ์

ช่วงสถานการณ์โควิด-19 สิ่งที่ได้ทำ

ในช่วงนี้ของเดือน กรกฎาคม ได้ลงไปสอบถามกลุ่มชาวบ้านโนนตะคล้อในเรื่องสถารณ์โควิด-19 เรื่องสถานที่กักตัวของชาวบ้านโนนตะคล้อและหมู่บ้านใกล้เคียงของ ตำบลบ้านคู โดยทางอำเภอนาโพธิ์ได้แต่งตั้งให้บ้านโนนตะคล้อเป็นศูนย์กักตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงโดยให้กักตัว 14 วันเป็นอย่างต่ำโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการมาค่อยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เช่นหน่วยงาน อสม กรมการปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครของชุมชนของตำบลบ้านคู

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 15 หมู่บ้าน

ได้รู้ว่ากลุ่มชุมชนตำบลบ้านคูโดยส่วนมากเท่าที่ลงพื้นที่มาวิเคราะห์ภาพโดยรวมแล้วชาวชุมชนแห่งนี้จะมีความรู้ในเรื่องการทอผ้าไหมการมัดหมี่ปลูกต้นหม่อนและการทอเสื่อจากต้นกกเป็นส่วนมากจึงทำให้ชาวชุมชนพอจะมีอาชีพอยู่บ้างแต่บางส่วนยังขาดความเข้าใจในการผสมสีผ้าไหมที่ให้คงทนและตลาดรองรับที่เป็นหัวใจสำคัญของการเป็นอยู่ที่ชาวชุมชนต้องการจึงจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาช่วยในการส่งเสริมความรู้และต่อยอดให้ชาวชุมชนได้พัฒนาดียิ่งๆขึ้นต่อไปได้ด้วยตัวเอง

แนวทางแก้ไขปัญหาในเดือนต่อไป

ช่วงต่อไปในรอบของเดือน สิงหาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ในโอกาสหน้าการที่จะแก้ไขหรือต้องการช่วยให้ชาวชุมชนอยู่ได้ในอาชีพที่ตัวเองชอบทีมงานควรเสนอแนวแก้ไขให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุนในอาชีพนั้นๆ เช่น อาชีพทอผ้าไหม ทอเสื่อ ที่ชาวชุมชนยังกระทำอยู่หรือยังผลิตสินค้านั้นๆอยู่ให้ได้มีคุณภาพตามที่ต้องการของตลาดหรือตรงตามความต้องการของอำเภอที่ใกล้เคียงของชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

ในเดือน สิงหาคม 2564 มีการวางแผนการพูดคุยให้ชาวบ้าน

ทางทีมงานได้คิดและวางแผนไว้ว่าจะช่วยกันจัดทำสื่อออนไลน์ให้ชาวชุมชนเพื่อให้ผู้คนจากต่างอำเภอได้รู้ว่าทางตำบลบ้านคูมีหลายๆหมู่บ้านที่ยังทอผ้าไหมสวยงามและยังมีการทอเสื่อเป็นอาชีพเสริมที่สร้างความมั่นคงให้กับครัวเรือนของชุมชนนั้นที่ยังมีการทอผ้าและผลิตสินค้าที่ทำรายได้ให้แก่ตนเองการทำสื่อออนไลน์อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ชาวชุมชนอื่นๆได้มาเที่ยวชมและซื้อผ้าไหมเป็นของฝาก

รูปภาพประกอบเนื้อเรื่องและคำบรรยายใต้ภาพ

-อาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ทั้งสามท่านมาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบลายผ้าไหม

-กิจกรรมการออกแบบลายผ้าไหมและเทคนิคการออกแบบลายผ้าไหมแบบใหม่ๆโดยมีอาจารย์มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาคอยให้คำปรึกษา

-ยื่นหนังสือขอจัดกิจกรรมการอบรมลายผ้าไหมให้กับชาวชุมชน ตำบลบ้านคู เพราะช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิด-19 จึงต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายของภาครัฐทีได้กำหนดไว้ไม่ให้ผู้เข้าประชุมเกิน 50 ท่านต่อการประชุมจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง

-ชาวชุมชนของ ตำบลบ้านคู ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการอบรมครั้งนี้เพราะมีประโยชน์มากแก่ชาวชุมชนหมู่บ้านที่มาอบรมมี 4 หมู่บ้านด้วยกัน บ้านทุ่งบ่อ บ้านโคกเมฆ บ้านโนนตะคล้อ บ้านโนนสะอาด

-ลายผ้า เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เป็นลายส่วนพระองค์ ราคาผืนละ 1,890 บาท เจ้าของผ้าไหม นางทองสัว มาตรนอก บ้านทุ่งบ่อ ตำบลบ้านคู

-ไปเยี่ยมและไปให้กำลังใจหน่วยงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่มาดูแลศูนย์กักตัวบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 ที่บ้านโนนตะคล้อ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน นายปราโมทย์ ที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านคอยเฝ้าระวังดูแลเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู