ข้าพเจ้า นางสาวกมลลักษณ์ จะเรดรัมย์  ประเภท นักศึกษา  (หลักสูตร: AG01-(01) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงาน ประจำเดือนมีนาคม ได้ลงสำรวจชุมชนเพิ่มเติมว่ามีความต้องการและมีโครงการที่จะพัฒนาอะไรในชุมชนและมีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่นำสู่รายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือทำนา เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว  บางหมู่บ้านมีอาชีพเสริมคือ เครื่องจักสาน ปลูกกระบองเพรช หาหอยในหนองน้ำธรรมชาติของชุมชน ในแต่ละชุมชนมีความน่าสนใจที่แตกต่างจากกันไป จากการสอบถามความต้องการของชาวบ้านในชุมชน ส่วนใหญ่ต้องการให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนอาชีพเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ต้องการให้มีถังขยะ สนามเด็กเล่น ที่ออกกำลังกายในชุมชน พัฒนาระบบน้ำประปา ซึ่งพบปัญหาหลักในชุมชนคือขาดงบประมาณสนับสนุน ขาดความรู้ความเข้าใจภายในกลุ่มชุมชน

ทั้งนี้ ขอขอบคุณชาวบ้านแต่ละชุมชนทุกหน่วยงานที่ให้ข้อมูล และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าและทีมงานได้นำข้อมูลที่ได้สอบถามแต่ละชุมชนมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ แหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ชุมชนในตำบลบัวทองมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู