1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคูเมือง (กพร.)

บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคูเมือง (กพร.)

ข้าพเจ้า นางสาวสุวิสาข์  แป่มจำนัก ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รหัส AG01 บัณฑิตจบใหม่ ต.ตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่ม กพร. ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สืบเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ ได้มีการลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน ในเดือนมีนาคมได้เข้าไปยังพื้นที่เพื่อร่วมประเมินผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้านในเขตอำเภอคูเมือง  อำเภอคูเมืองได้จัดทำโครงการแก้จนลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยพิจารณาสร้างบ้านธารน้ำใจให้แก่ผู้ยากไร้ ซึ่งได้กำหนดพิธียกเสาเอกเสาโท ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 โดยมีท่านสุทธิโรจน์ เจริญธนศักดิ์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี และวันที่ 8 มีนาคม 2564 ได้เข้าร่วมกลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้ออกประชุมราษฎรเพื่อชี้แจง เรื่อง กำหนดเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่ แทนคนเดิมที่หมดวาระลง เนื่องจากครบวาระ 60 ปีบริบูรณ์ ณ บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและรับทราบหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน กิจกรรมต่างๆ ในงานสักการะเจ้าพ่อหลวงอุดม งานของดีอำเภอคูเมือง งานกัญชา และงานกาชาด ประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1-5 เมษายน 2564 นี้ วันที่ 18 มีนาคม 2564 ร่วมงาน “ถ่ายทอดเทคโนโลยีหินเหล็กไฟโมเดล ชุมชนผลิตอ้อยยั่งยืน จังหวัดบุรีรัมย์” ณ แปลงเกษตรกร นายสราวุธ  สุขศรีวงศ์ ม.6 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมืองโดยมี นายปัญญา  พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4  เป็นประธาน

ภาพการปฏิบัติหน้าที่

               

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู