1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคูเมือง (กพร.)

บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคูเมือง (กพร.)

ข้าพเจ้า นางสาวสุวิสาข์  แป่มจำนัก ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รหัส AG01 บัณฑิตจบใหม่ ต.ตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่ม กพร. ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สืบเนื่องจากเดือน  มีนาคม 2564 ได้มีการจัดเตรียมงานประจำปี ”สักการะเจ้าพ่อหลวงอุดม ของดีอำเภอคูเมือง” ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2564  ซึ่งการจัดงานในปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ดิฉัน ได้รับผิดชอบในส่วนของานสลากกาชาด จัดบูธ เตรียมสลากกาชาดเพื่อจับสลากของราวัล และได้เข้าร่วมการแสดงของหน่วยงานอำเภอ ร่วมเดินรับบริจาคของกิ่งกาชาดอำเภอ และต่อมาวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรุกล้ำที่ดินในที่ของตนเอง และลงตรวจสอบและวันที่ 20 เมษายน 2564 ออกพื้นที่สำรวจถนนชำรุด ร่วมกับท้องถิ่นอำเภอ และผู้นำท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางแก้ไข และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

           

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู