1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมจิตอาสา สำรวจแหล่งท่องเที่ยวและเกษตรกรในท้องถิ่น ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมจิตอาสา สำรวจแหล่งท่องเที่ยวและเกษตรกรในท้องถิ่น ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายพรณรงค์ บุญเกิด ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ในเขตพื้นที่ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและเกษตรกรในท้องถิ่น โดยดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลผ่านระบบจัดเก็บข้อมูล U2T ซึ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงกับแต่ละพื้นที่หรือแต่ละสาขา โดยเน้นความยืดหยุ่นและความสะดวกต่อการลงพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 • 14 เมษายน 2564 ประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่   เพื่อดำเนินการขอลงพื้นที่จิตอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกับ อบต.ตูมใหญ่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 • 15 เมษายน 2564  คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่     เพื่อจัดเตรียมป้ายชื่อไว้  ติดต้นไม้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 • 16 เมษายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 • ในช่วงระหว่างวันที่ 17 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2564 กรอกแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพิ่มเติม
 • ในช่วงระหว่างวันที่ 6 -16 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมใน ระบบจัดเก็บข้อมูล U2T เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและเกษตรกรในท้องถิ่น
 • 17 พฤษภาคม 2564 จัดทำบทความประจำเดือนพฤษภาคม และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ผลการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ผลจากการลงเก็บข้อมูลในชุมชนพบว่า แหล่งท่องเที่ยวในตำบลตูมใหญ่ มีจำนวนไม่มาก สถานที่ที่มีชื่อเสียงได้แก่ วัดบ้านปะคำสำโรง ซึ่งพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ขนาดใหญ่ มีรูปปั้นพญานาค ศาลเทพทันใจ เจ้าแม่ตะเคียน ให้คนในชุมชนและผู้มาเยือนได้กราบไหว้บูชา นอกจากนี้ยังมีตลาดรักศรัทธา ที่เปิดให้คนในชุมชนได้มาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

จากการเก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม มีผู้ติดเชื้อโควิด จากพื้นที่สีแดงเข้ามายังพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ ทำให้การทำงานของหน่วยงานราชการ รวมไปถึงโรงเรียนต้องเลื่อนวันเปิดภาคเรียนออกไป ทำให้มีการปรับแผนการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นไปอย่างระมัดระวัง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อที่มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลตูมใหญ่ เดินทางมาจากสถานที่อื่นที่ตนได้ไปทำงาน จึงส่งผลให้หน่วยงานราชการในท้องถิ่นนั้นๆ มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยจัดให้มีจุดคัดกรอง ประจำหมู่บ้าน และสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น วัด โรงเรียนรวมไปถึง ร้านค้า และตลาดในชุมชน มีเจลแอลกอฮอลล์สำหรับทำความสะอาดมือ  สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หากไม่มีเหตุจำเป็นใดๆ ก็ให้อยู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่

 • ได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน่ของหน่วยงานราชการ
 • ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อบันทึกข้อมูลด้านต่างๆ
 • ได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติตัวในการลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

 • นำข้อมูลที่สำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม เดือน กุมภาพันธ์-เมษายน นำมาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • จัดอบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า
 • ทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆ
 • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณา
 • หมายเหตุ : แผนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อื่นๆ

เมนู