1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564

กลุ่ม AGO1(1) Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

และการยกระดับการท่องเที่ยว

ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            ดิฉัน นางสาวบุณฑริกา ต้ายไธสง ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 19 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านสวายสอ บ้านกระทุ่ม บ้านปะคำสำโรง บ้านตูมน้อย บ้านตูมใหญ่ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองดุม บ้านหนองตาด บ้านโนนเจริญ บ้านปะคำดง บ้านกรูด บ้านหนองไผ่ดง บ้านกระทุ่มนอก บ้านโคกสำราญ บ้านเมืองกับ บ้านแคนเจริญ บ้านหนองบัวพัฒนา และบ้านใหม่เจริญสุข ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในสัปดาห์ของ Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด พร้อมกับการรณรงค์ให้คนในชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 เพื่อเป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงชื่อในการเข้ารับวัคซีน การปฏิบัติตนก่อนและหลังการเข้ารับการฉีดวัคซีน และผลข้างเคียงหลังจากการฉีดวัคซีน Covid-19 ให้กับชาวตำบลตูมใหญ่ โดยผู้อำนวยการสาธารณะสุขชุมชนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งการลงพื้นที่ของสัปดาห์ Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ในการประสานงานของการลงพื้นที่ในสัปดาห์ของ Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และมีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้แอพพลิเคชั่น Handy GPS ร่วมด้วย รวมไปถึงการเก็บภาพถ่ายและวีดีโอเพื่อใช้ในการจัดทำสื่อวีดิทัศน์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอใช้พื้นที่หอประชุมในการอบรมเชิงวิชาการ การสรุปสถานที่ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและสรุปรายงานการปฏิบัติงานไตรมาสแรก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูมใหญ่ คณะทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บางส่วน ผู้ใหญ่บ้านตำบลตูมใหญ่ทั้ง 19 หมู่บ้าน และคณะทำงาน AG01(1) เข้าร่วมการประชุมการสรุปสถานที่ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น และการขอความร่วมมือในการลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ในสัปดาห์ของ Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่จิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เนื่องในสัปดาห์ของ Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด โดยดำเนินการตามกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ ดังนี้

step 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด

step 2 สร้าง safe zone เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด

step 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19

ในช่วงเช้าของวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่จิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนบ้านสวายสอ เนื่องในสัปดาห์ของ Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด เพิ่มเติม โดยดำเนินการตามกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ ดังนี้

step 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด

step 2 สร้าง safe zone เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด

step 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19

ในช่วงบ่ายของวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บางส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อสำรวจพันธุ์พืชชนิดต่างๆ และติดป้ายต้นไม้ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อสรุปการปฏิบัติงานใน 3 เดือนแรก พร้อมกับเตรียมงานในการจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ และการทอผ้าไทย (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย) ของตำบลตูมใหญ่ในเดือนมิถุนายน

ในช่วงเช้าของวันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บางส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อสำรวจพันธุ์พืชชนิดต่างๆ และติดป้ายต้นไม้ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพิ่มเติม

ในช่วงบ่ายของวันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสรุปการทำงาน และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้แก่สมาชิกในกลุ่ม เพื่อการดำเนินงานที่รวดเร็วขึ้น

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) รวมกลุ่มเพื่อสรุปข้อมูลการท่องเที่ยวในตำบลตูมใหญ่

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ลงพื้นที่สำรวจเพื่อสอบถามและสัมภาษณ์ข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบและผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ดโบราณ เพิ่มเติม

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 จัดทำบทความการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน

            ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอลงพื้นที่และการขอใช้สถานที่ เพื่อใช้ในการจัดการอบรมและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 3 เดือนแรกพร้อมสรุปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภายในตำบลตูมใหญ่ โดยผู้ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น คือผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน และได้ขอความอนุเคราะห์ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อประสานงานกับทางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ในการขอลงพื้นที่ในสัปดาห์ของ Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

            ในส่วนของการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล Digital Literacy ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy ด้านการเงิน Financial Literacy และด้านสังคม Social Literacy ดิฉันได้ทำการพัฒนาทักษะครบ 100% และได้ทำการศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนดครบ 100%

                             

                  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่กิจกรรม Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

            ผลจากการลงพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ของ Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ส่งผลให้ทราบถึงความคิดเห็นของชาวบ้านตำบลตูมใหญ่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งวัคซีนที่รัฐบาลนำเข้ามาทุกชนิด เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพ ได้มีการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่ามีความปลอดภัย และเป็นวัคซีนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกในทุกวันนี้ แต่ยังมีชาวบ้านบางส่วนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับตัววัคซีนที่รัฐบาลนำเข้ามา เนื่องจากมีการเสพข่าวสารในสื่อสังคม หรือ โซเชียลมีเดีย ค่อนข้างมากและหลากหลายช่องทาง ส่งผลให้ทางคณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูมใหญ่ นางสาวแพรวนภา แหวนมุข ได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงชื่อในการเข้ารับวัคซีน การปฏิบัติตนก่อนและหลังการเข้ารับการฉีดวัคซีน และผลข้างเคียงหลังจากการฉีดวัคซีน Covid-19 ให้กับคณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอได้รับทราบข้อมูลและสามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรในโรงเรียนหรือประชาชนในตำบลตูมใหญ่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตาม วัคฉีดที่รัฐบาลนำเข้ามาในขณะนี้ยังไม่สามารถใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีได้ ส่งผลให้คณะทำงาน AG01(1) ได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ เพื่อทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน และได้มอบหน้ากากอนามัยพร้อมกับเจลแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด ให้กับคณะอาจารย์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ เพื่อมอบให้กับนักเรียนไว้ใช้ในการเข้าห้องเรียน เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19

                   

                  

การยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน

            จากการสอบถามข้อมูลและจุดเด่นของแต่ละหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน จากผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้ทราบถึงสถานที่ที่น่าสนใจในตำบลตูมใหญ่ ที่สามารถพัฒนายกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ ซึ่งสามารถแบ่งสถานที่ท่องเที่ยวออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ป่าไม้ชุมชน หรือป่าไม้สาธารณะ

            ป่าไม้ชุมชน หรือป่าไม้สาธารณะ ตั้งอยู่บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ในตำบลตูมใหญ่ ปัจจุบันเหลือป่าไม้ไม่มากนัก เนื่องจากเกิดการบุกรุกของชาวบ้านในพื้นที่ในอดีต ส่งผลให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจัดตั้งโครงการพัฒนาชุมชนนี้ขึ้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคนลงพื้นที่ติดป้ายชื่อพันธุ์พืชร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่และปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นบ้านตูมน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในป่าอนุรักษ์นี้จะมีต้นไม้เล็กใหญ่มากมายหลากหลายพันธุ์ ซึ่งประกอบไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด ทั้งเถาวัลย์ ไม้เลื้อย และไม้ยืนต้น อาทิ ต้นแดง ต้นมะค่า ต้นติ้ว ต้นประดู่ ต้นดูกหิน ต้นโพธิ์ ต้นเครือไทรโยง ต้นเครือผักหวาน เป็นต้น ซึ่งพันธุ์พืชแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะเด่นและมีสรรพคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันไป

    

แหล่งท่องเที่ยวละลุ (Lalu)

            ละลุ (Lalu) เป็นภาษาเขมรที่แปลว่า ทะลุ ตั้งอยู่บ้านกระทุ่มนอก หมู่ที่ 14 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะยุบตัวหรือพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัว เมื่อถูกน้ำฝนกัดเซาะ จึงมีลักษณะเป็นรูปต่างๆ มองคล้ายกำแพงเมืองหรือหน้าผา บ้างมีลักษณะเป็นแท่งๆ จึงทำให้ละลุมีความสวยงาม และแปลกตาแตกต่างกันตามจินตนาการของแต่ละคน ทั้งนี้ละลุเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และยังไม่เป็นที่รู้จักของคนในชุมชนมากนัก ปัจจุบันจึงยังไม่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

                                             

แหล่งท่องเที่ยวหนองสิม

            หนองสิม ตั้งอยู่บ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีบัวสีขาวนานาชนิดเกิดขึ้นเองภายในแหล่งน้ำ เมื่อถึงฤดูออกดอกหรือช่วงหน้าฝน จะพบว่ามีพันธุ์บัวสีขาวสวยขึ้นปกคลุมอยู่เต็มผืนน้ำ ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่น่าสนใจต่อการศึกษาระบบนิเวศ

               

               

แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม

วัดป่าประชาสันติธรรม หรือวัดบ้านปะคำสำโรง

            วัดป่าประชาสันติธรรม หรือวัดบ้านปะคำสำโรง ตั้งอยู่บ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของตำบลตูมใหญ่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้านปะคำสำโรงและหมู่บ้านอื่นๆ ที่เคารพศรัทธา เมื่อเดินทางไปที่วัด ภายในวัดจะพบรูปปั้นพญานาคคู่อันงดงามอยู่บริเวณทางเดินเข้าไปสักการะพระพุทธรูปบนหอพระ ด้านซ้ายติดกับหอพระเป็นศาลาที่ประดิษฐานของพระนอนองค์ใหญ่ ซึ่งเสาของศาลาเป็นต้นตะเคียนทั้งหมด ถัดมาด้านซ้ายของศาลาพระนอน มีหอเทพทันใจสำหรับให้ผู้ที่ศรัทธาได้เข้ามากราบไหว้ขอพรตามความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งเชื่อว่าถ้าผู้ใดมาขอพรกับเทพทันใจก็จะได้รับพรทันใจสมกับชื่อ นอกจากนั้นด้านข้างหอเทพทันใจยังเป็นที่ตั้งของต้นตะเคียนที่ถูกขุดพบในลำห้วยบริเวณบ้านปะคำสำโรง เมื่อปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการสอบถามพระครูวินัย ธรชาติกิติธโร เจ้าอาวาสวัดบ้านปะคำสำโรง เล่าว่า ก่อนหน้านี้นายประเสริฐ ศรีตระวัน รองนายก อบต.ตูมใหญ่ เจ้าของรถแบคโฮ และเป็นผู้มีหน้าที่ปรับขุดลอกลำห้วยตาเจียมเพื่อปรับเป็นแก้มลิง กักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งของหมู่บ้าน และได้ฝันว่ามีคนลักษณะเหมือนผู้หญิงอุ้มเด็กมาบอกว่าอยากขึ้นจากน้ำ โดยในฝันบอกว่ามีต้นตะเคียนจำนวน 6 ท่อน เมื่อรถแบคโฮเข้าไปทำงานก็พบไม้ตะเคียนทั้ง 6 ต้น ตามความฝัน จากนั้นชาวบ้านได้ลงความเห็นว่าจะต้องเอามาเก็บไว้ที่วัดเพื่อให้เป็นศิริมงคลต่อหมู่บ้าน และเชื่อว่าจะทำให้ชาวบ้านอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งตั้งแต่นำต้นตะเคียนขึ้นจากน้ำ และนำมาเก็บไว้ที่วัด ได้มีชาวบ้านจากหลายตำบล มากราบไหว้ขอโชคลาภตามความเชื่อ (อ้างอิงจาก หนังสือพิมพ์ “บ้านเมือง [ออนไลน์]” ฉบับวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562) นอกจากนั้นในช่วงสถานศึกษาปิดภาคเรียน ชาวบ้านบ้านปะคำสำโรงมักจะนำบุตรหลานมาบวชภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย และศึกษาหาความรู้โดยมีพระเป็นผู้อบรมสั่งสอน

            จะเห็นได้ว่าวัดป่าประชาสันติธรรม หรือวัดบ้านปะคำสำโรง เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมความรู้ ความเชื่อ และความศรัทธาของชาวบ้าน และเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญต่อชาวตำบลตูมใหญ่และตำบลใกล้เคียงที่เคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก ชาวบ้านจึงร่วมมือกันทำนุบำรุงศาสนสถานที่สำคัญนี้ให้คงอยู่เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็น ได้สัมผัสกับสิ่งที่บรรพบุรุษร่วมมือกันรักษา (พิกัด 15.173280, 103.106248)

                                             

ประเพณีบุญบั้งไฟของตำบลตูมใหญ่

            องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และชุมชุมทั้ง 19 หมู่บ้าน ได้มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นให้เป็นงานประจำปีของตำบลตูมใหญ่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูชาพญาแถนตามความเชื่อของชาวอีสาน เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นมีน้ำใช้ในการทำการเกษตร และเพื่อให้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่เกิดความรัก ความสามัคคีภายในชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ประชาชนตำบลตูมใหญ่อีกด้วย

            นายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟต่อเนื่องมายาวนานกว่า 12 ปีแล้ว ภายในงานมีประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมาเที่ยวชมงานการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ ผาแดง-นางไอ่ และขบวนฟ้อนรำที่มีความสวยงามตระการตากันเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานประจำปีประเพณีบุญบั้งไฟจะมีการจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี แต่ในปี พ.ศ. 2564 นี้ ได้มีการงดจัดงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา

การแข่งขันกีฬาของทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

            การแข่งขันกีฬาของทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เป็นโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ในด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการตลอดจนเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกีฬาให้ทั่วถึงและลงลึกไปในท้องถิ่น จะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความรักท้องถิ่นกำเนิด มีความสมัครสมาณสามัคคีกันในหมู่คณะอีกทั้งเป็นการเข้ากลุ่มก็จะให้กิจกรรมด้านกีฬาเป็นสื่อในการพบปะสังสรรค์ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา ด้านอบายมุขและยาเสพติดที่แพร่หลายในชุมชน โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่มีวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬา ดังนี้

 1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา ไม่มั่วสุมเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด
 2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดในระดับท้องถิ่น
 4. เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของคนในชุมชน
 5. เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในท้องถิ่นในการส่งเสริมการกีฬาและสนับสนุนให้เยาวชนในท้องถิ่นได้แสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 6. งานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีการจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นการจัดงานค่อนข้างใหญ่ของตำบลตูมใหญ่ และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนในชุมชน ชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง หรือประชาชนจากต่างตำบลและต่างอำเภอมาเข้าร่วมงานค่อนข้างมาก

ผลจากการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

            จากการสำรวจและเก็บข้อมูลในเดือนมิถุนายน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทราบถึงข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในรอบที่ 3 ชาวบ้านในชุมชนทั้ง 19 หมู่บ้าน ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทราบถึงข้อมูลข่าวสารของโรคระบาดโควิด-19 และตระหนักถึงการป้องกันตนเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของโรคระบาด เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมหมู่บ้าน การเข้าวัดทำบุญ หรือการจ่ายตลาด และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร

            ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ อาจสืบเนื่องมาจากลักษณะของการทำงาน กลุ่มอาชีพ และข้อจำกัดด้านเวลาหรือการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน รวมถึงชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลาเนื่องจากมีอากาศร้อน ทำให้การหายใจไม่สะดวก นอกจากนั้นชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีภาวะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และการเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ซึ่งควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจัดตั้งโครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เพื่อให้คนในชุมชนและกลุ่มผู้สูงอายุหันมาออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี

            แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในปัจจุบันโรคระบาดโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่มีอันตรายสูง มีการแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อยาวนาน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ประกาศผ่านเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชน ส่งผลให้มีชาวบ้านบางส่วนในตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางไปลงทะเบียนขอฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ที่บริเวณสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ซึ่งเป็นจุดฉีดวัคซีนใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันหมู่ต่อไป

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

            ในการลงพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีในตำบลตูมใหญ่ในช่วงเดือนมิถุนายน ในส่วนของสัปดาห์ Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด พบปัญหาด้านการเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดพื้นที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนคณะทำงาน AG01(1) ส่งผลให้คณะทำงานที่ไม่มีอุปกรณ์ไปเก็บขยะภายในอาคารเรียนหรือบริเวณพื้นที่อื่นๆ ภายในโรงเรียน เพื่อช่วยให้การทำงานสะดวกมากขึ้น ในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีในตำบลตูมใหญ่ พบปัญหาในเรื่องของการสอบถามผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวในชุมชน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านหรือชาวบ้านที่ให้ข้อมูลบางส่วนไม่ใช่คนในพื้นที่โดยกำเนิด ส่งผลให้ไม่ทราบรายละเอียดหมู่บ้านของตนเอง การแก้ไขปัญหา คณะทำงาน AG01(1) ได้แก้ไขปัญหาโดยการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นที่มีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่โดยตรง ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและการรักษาสุขภาพของตนเองและผู้อื่นเป็นหลัก จึงมีผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทำการคัดกรองประชาชนทุกคนก่อนเข้าและออกจากพื้นที่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนทุกคน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 • ได้เรียนรู้การประสานงานกับผู้นำชุมชนและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
 • ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงชื่อในการเข้ารับวัคซีน การปฏิบัติตนก่อนและหลังการเข้ารับการฉีดวัคซีน และผลข้างเคียงหลังจากการฉีดวัคซีน Covid-19
 • ได้เรียนรู้ถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของการลงพื้นที่ในช่วงโรคโควิด-19 แพร่ระบาด
 • ได้ทราบประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีในตำบลตูมใหญ่

แผนการดำเนินงานต่อไป

            คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป คือ เดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้

 • นำเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เพื่อพิจารณาการจัดอบรมผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบและการทำผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ดโบราณ และยกระดับการทอผ้าไทย (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย) ได้แก่ บ้านตูมน้อย บ้านหนองบัว บ้านปะคำดง และบ้านหนองดุม
 • วันที่ 18 มิถุนายน 2564 อบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้ากล้วยฉาบและขนมนางเล็ดโบราณ ได้แก่ บ้านใหม่เจริญสุข บ้านโคกสำราญ และบ้านหนองดุม
 • วันที่ 25 มิถุนายน 2564 อบรมพัฒนาการยกระดับการทอผ้าไทย (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย)

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

อื่นๆ

เมนู