บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564

กลุ่ม AGO1-(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง กิจกรรม covid-19 week และการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน

ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ดิฉันนางสาวดวงฤทัย  อินทร์แก้ว ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้แอพพลิเคชั่น  HandyGPS ร่วมด้วย  รวมไปถึงการเก็บภาพถ่ายและวิดิโอเพื่อใช้ในการจัดทำสื่อวีดิทัศน์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของตำบล

>กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

 • ในช่วงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอใช้พื้นในหอประชุมในการอบรมเชิงวิชาการ สรุปงานการท่องเที่ยวและสรุปรายงาน 3 เดือนแรก
 •  ในช่วงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการสาธารณะสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณะทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บ้างส่วน ผู้ใหญ่บ้านตำบลตูมใหญ่แต่ละหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน และคณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ เข้าร่วมประชุมที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน ตำบลตูมใหญ่ และการขอความร่วมมือในการลงพื้นที่ทำความสะอาดในสัปดาห์ของ covid-19 week
 • ในช่วงวันที่ 26 พฤษษภาคม 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ได้เข้ามาตึก 20 คณะเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อทำสเปรย์แอลกอฮอล์และเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะไปลงพื้นที่ เนื่องในสัปดาห์ของ covid-19 week
 •  ในช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาความสะอาดของโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เนื่องในสัปดาห์ของ covid-19 week  และได้กลับเข้ามามหาลัยเพื่อที่จะเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์และเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะไปลงพื้นที่ครั้งต่อไป
 •  ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาความสะอาดของโรงเรียนบ้านสวายสอ เนื่องในสัปดาห์ของ covid-19 week เพิ่มเติม และคณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมด้วยคณะองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บางส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 • ในช่วงวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อสรุปงานใน 3 เดือนแรก พร้อมกับเตรียมงานในการอบรมการทอผ้าไทยของตำบลตูมใหญ่ในเดือนมิถุนายน
 • ในช่วงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมด้วยคณะองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บางส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสรุปงานพร้อมแบ่งงานให้แต่ละบุคคลทำ เพื่องานจะได้ดำเดินได้รวดเร็วขึ้น
 • ในช่วงวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้ร่วมกลุ่มเพื่อสรุปงานการท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่และสรุปไตรมาสแรก
 • ในช่วงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้ลงพื้นที่ร่วมกับตำบลบ้านคู เพื่อศึกษาดูการจัดอบรมและเพื่อเตรียมตัวที่จะจัดการอบรมของตำบลตูมใหญ่ครั้งต่อไป
 • ในช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามพร้อมกับสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจ กล้วยฉาบ นางเล็ด และจับพิกัดสำรวจหาแหล่งท่องเที่ยว
 • ในช่วงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 จัดทำบทความประจำเดือนมิถุนายน

» ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอลงพื้นที่และขอใช้สถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อจัดอบรมพร้อมสรุปรายงาน 3 เดือนแรก พร้อมกับสรุปสถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่ โดยผู้ให้ข้อมูลด้านท่องเที่ยวคือผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน และได้ขอความอนุเคราะห์ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อประสานงานทางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ในการขอลงพื้นที่ในสัปดาห์ของ covid-19 week

» ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ในเว็บไซต์ Thaimooc , TDGA และ set e-learning เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนดครบ 100%

>กิจกรรม COVID-19 WEEK

          ผลจากการลงพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ของ covid-19 week ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ทำให้ทราบถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยังมีข่าวต่างๆ ของวัคซีนค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นข่าวไม่ดีนักส่งผลให้คณะอาจารย์พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ ค่อนข้างกังวลกับวัคซีนที่รัฐบาลจัดซื้อเข้ามาและมีชาวบ้านบางส่วนไม่ลงชื่อในการฉีดวัคซีน และชาวบ้านที่ไม่ลงชื่อในการฉีดวัคซีนส่วนใหญ่จะรอวัคซีนจากภาคเอกชนที่จะนำเข้ามาแม้จะมีราคาค่อนข้างแพงก็ตาม ส่งผลให้ทางคณะงาน AG01(1) ตูมใหญ่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำเป็นต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนพร้อมกับผลข้างเคียงที่จะได้รับว่ามากน้อยขนาดไหนให้กับอาจารย์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ วัคฉีดที่รัฐบาลนำเข้ามาขณะนี้ยังไม่สามารถใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ส่งผลให้คณะทำงาน AG01(1) ตูมใหญ่ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ณ ตรงนี้จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ เพื่อทำความสะอาดทั้งโรงเรียน และได้มอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ทางคณะคุณครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ไว้มอบให้กับเด็กนักเรียนไว้ใช้ในการเข้าห้องเรียนเพื่อลดปัญหาการติดเชื้อโควิด-19

>การยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน

           ในส่วนการท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่จากการสอบถามข้อมูลของจุดเด่นแต่ละหมู่บ้านทั้ง19หมู่บ้านจากผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทำให้ทราบสถานที่น่าจะเป็นการท่องเที่ยวสามารถแบ่งเป็น 4 ส่วน เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวสุขภาพ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ คือ ลุละ (บ้านกระทุ่มนอก) เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทำให้เกิดรูปทรงตามตามธรรมชาติและยังมีหนองสิม (บ้านหนองดุม) แต่ทั้ง 2 สถานที่นี้ยังไม่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

 

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ งานประเพณีประจำปีบุญบั้งไฟ วัดบ้านปะคำสำโรง เนื่องจากในวัดมีพระนอนขนาดใหญ่ และเจ้าแม่ตะเคียนที่ชาวบ้านนับถือ และวัดบ้านตูมน้อย เป็นวัดที่ มีวัตถุโบราณด้านบั้งไฟ ที่ยังมีรูปลักษณ์ยังสมบูรณ์

 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาว ชนบท โดยการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และตัวเกษตรกร นักท่องเที่ยวได้รับความ เพลิดเพลินในกิจกรรมทางการเกษตร และมีจิตสานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม โคกหนองนาโมเดล(บ้านโนนเจริญ ไร่ตะวัน ปลัดรุ่งนาวีชุม)

 แหล่งท่องเที่ยวสุขภาพ คือ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จะมีการจัดกิจกรรมกีฬา อบต. ทุกปี ทุกหมู่บ้านมีการส่งทีมเข้าร่วมค่อนข้างมาก ซึ่งกีฬาที่ทาง อบต. จัดขึ้นจะมี ฟุตบอลเยาวชนชาย ฟุตบอลพ่อบ้าน ฟุตบอลอาวุโส ฟุตบอลเยาวชนหญิง ฟุตบอลแม่บ้าน วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง ตระกร้อชาย กีฬาซึ่งจัดในช่วงเดือน ธันวาคม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพของคนในพื้นที่มีร่างกายแข็งแรงและสร้างความสามัคคีในชุมชน

>ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

          ผลจากการเก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม  พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ที่เข้ามาในตำบลตูมใหญ่ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มาจากพื้นที่สีแดงทำให้มีกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมากที่ต้องเฝ้าระวัง ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนตื่นตัวมากขึ้นและมีความตระหนักมากขึ้นถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านปะคำสำโรงมีความระวังตัวมากขึ้นเมื่อไปพื้นที่เสี่ยง ทาง อสม และผู้ใหญ่บ้านมีการคัดกรองก่อนเข้าหมู่บ้านปะคำสำโรง ส่วนกลุ่มคนที่มาจากต่างจังหวัด ทาง อสม และผู้ใหญ่บ้านมีการกักตัวเพิ่มเติม 14 วัน และบังคับทุกกลุ่มคนที่มาจากจังหวัดตรวจโควิดทุกคน และทางผู้ใหญ่บ้านพร้อม อสม. ได้ให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้คนในบ้านหปะคำสำโรง ได้ให้ลงชื่อเพื่อฉีดวัคซีนเพื่อป้องโควิด

>ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                                

          ในการลงพื้นที่สัปดาห์ covid-19 week และสรุปการท่องเที่ยวในตำบลตูมใหญ่ ในส่วนสัปดาห์ covid-19 week พบปัญหาด้านเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดไม่พอกับจำนวนคณะทำงาน AG01(1) ส่งผลให้คณะทำงาน AG01(1) ที่ไม่มีอุปกรณ์จะไปเก็บขยะในแต่ละห้อง เพื่อช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น  และในส่วนการท่องเที่ยว พบปัญหาจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากไม่ใช่คนในพื้นที่โดยกำเนิด บางส่วนเป็นลูกเขยของคนในพื้นที่ทำให้ไม่ทราบรายละเอียดหมู่บ้านของตนเอง การแก้ปัญหาได้แก้โดยสอบถามข้อมูลที่ผู้ใหญ่รู้จริงๆ และในส่วนที่ไม่รู้ทางคณะทำงาน AG01(1) ได้โทรสอบถามผู้ช่วยเพิ่มเติมหรือผู้ที่อยู่ในท้อถิ่น

>สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

 • ได้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีในตำบลตูมใหญ่
 • ได้เรียนรู้ถึงการวางแผนก่อนลงพื้นที่
 • ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บข้อมูล
 • ได้เรียนรู้ถึงผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน
 • ได้เรียนรู้ถึงการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

>แผนการในการดำเนินงานต่อไป

คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป คือ เดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้

 • นำเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เพื่อพิจารณาการจัดอบรมผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบและการทำผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ดโบราณ และยกระดับการทอผ้าไทย (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย) ได้แก่ บ้านตูมน้อย บ้านหนองบัว บ้านปะคำดง และบ้านหนองดุม
 • วันที่ 18 มิถุนายน 2564 อบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้ากล้วยฉาบและขนมนางเล็ดโบราณ ได้แก่ บ้านใหม่เจริญสุข บ้านโคกสำราญ และบ้านหนองดุม
 • วันที่ 25 มิถุนายน 2564 อบรมพัฒนาการยกระดับการทอผ้าไทย (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย)

หมายเหตุ แผนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อื่นๆ

เมนู