กระผม นายพงษ์เรศ จันทร์อินทร์ ประเภทประชาชน  ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเดือนกรกฎาคม ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ  การอบรมพัฒนายกระดับการทอผ้าไทย และการลงพื้นที่จิตอาสาติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลของต้นไม้ทุกต้นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์     

คณะผู้ปฎิบัติงาน AG01(1) อบรมออนไลน์ เรื่องการทำ marketing  ภายใต้สินค้าของตำบลตูมใหญ่

คณะผู้ปฎิบัติงาน AG01(1) อบรมการพัฒนายกระดับการทอผ้าไทยเพื่อผ่านมาตรฐาน (มผช)

คณะผู้ปฎิบัติงาน AG01(1) คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่บ้างส่วนลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 คณะผู้ปฎิบัติงาน AG01(1) อบรมออนไลน์เพื่อหาข้อสรุปการจัดอบรมเรื่องผ้าไหมในหัวข้อการย้อมสีธรรมชาติ

คณะผู้ปฎิบัติงาน AG01(1) อบรมออนไลน์เพื่อปรึกษาการจัดหาสถานที่การอบรม

คณะผู้ปฎิบัติงาน AG01(1) จัดทำบทความประจำเดือนกรกฎาคมพร้อมส่งรายงานปฎิบัติงาน

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

การวิเคราะห์การอบรมผ้าไหมทอมือทั้ง 4 หมู่บ้าน

 จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการทอผ้ามือ มาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหา พบว่า กลุ่มทอผ้ามือทั้ง 4 หมู่บ้าน มีทั้งสมาชิกที่ทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย ซึ่งสมาชิกจะทอผ้าที่บ้านของตนเอง ไม่ได้รวมกลุ่มกันทำ สมาชิกในกลุ่มยังนิยมใช้สีเคมีในการย้อมไม่นิยมใช้สีธรรมชาติเนื่องจากหายากและยังไม่รู้วิธีการย้อมผ้าอย่างชัดเจน

            คณะทำงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร จึงอยากให้มีการพัฒนาสินค้าในท้องถิ่นให้ปลอดจากสารเคมี และการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของกลุ่ม โดยได้มีการจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ของกลุ่มทอผ้ามือ ตำบลตูมใหญ่ ในเรื่องของการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

             ผลจากการเก็บข้อมูลในเดือนกรกฎาคม พบว่า ชาวบ้านในชุมชนที่กระผมรับผิดชอบทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ที่เข้ามาในตำบลตูมใหญ่ซึ่งทาง อบต. ตูมใหญ่ได้จัดเป็นศูนย์พักพิงให้กับผู้กลับมาจากต่างจังหวัดทำให้การทำงานในช่วงเดือนกรกฎาคมยังคงไม่สามารถจัดได้เต็มที่  แต่ร้านค้ายังสามารถเปิดได้ตามปกติ

ปัญหาอุปสรรคในการทำงานและการแก้ไขปัญหา                                                                      

ในการทำงานเดือนกรกฎาคม พบปัญหาด้านการประสานงานในการชี้แจงรายละเอียดของการอบรมและมีการระบาดโรคโควิดส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเตรียมเป็นการลงพื้นที่อย่างรอบคอบมากขึ้น

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

  • ได้เห็นถึงการท่องเที่ยวในตำบลตูมใหญ่
  • ได้ทราบถึงการทำงานในช่วงโรคโควิดระบาดในรอบที่ 3
  • ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับคณะ อบต. ตูมใหญ่                                                                                                                               

แผนการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2564

  1. นำเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เพื่อพิจารณาการจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติให้สวยงามและคงทนและกิจกรรมการออกแบบลายผ้าเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยกลุ่มทอผ้ามือ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่18 บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5 บ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 และบ้านปะคำดง หมู่ที่ 11
  2. วันที่ 16กรกฎาคม 2564 การจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติให้สวยงามและคงทนโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์
  3. วันที่ 28กรกฎาคม 2564 การจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมการออกแบบลายผ้าเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

หมายเหตุ :แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

 

 

อื่นๆ

เมนู