1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน กรกฎาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) เรื่องร้องเรียนการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์พลเมืองใช้ร่วมกันบึงสระบัว ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง (กพร.)

บทความประจำเดือน กรกฎาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) เรื่องร้องเรียนการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์พลเมืองใช้ร่วมกันบึงสระบัว ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง (กพร.)

ข้าพเจ้า นางสาวจารุวรรณ  คำยา ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รหัส AG01 บัณฑิตจบใหม่ ต.ตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่ม กพร. ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์ดำรงธรรม อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติหน้าที่ของ กพร. เข้าสู่เดือนที่ 6 ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) การปฏิบัติหน้าที่ในเดือนนี้ ค่อนข้างจะมีอุปสรรคเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่มากขึ้น และค่อนข้างจะรุ่นแรงเนื่องจากเกิดจากการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว  ทำให้การลงพื้นที่ต้องสร้างความป้องกันอย่างหนาแน่นและเข้าถึงประชาชนได้อย่างยากลำบากเพราะต้องป้องกันการติดเชื้อในชุมชนหมู่บ้านที่อาจจะมีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น ต้องรักษามาตรการของ ศบค. ให้เข้มงวดปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน แต่ก็ยังคงลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเพราะความเดือดร้อนของประชาชน ยังมีมาตลอดที่เขายังต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ

การรับเรื่องร้องเรียนในเดือนนี้ค่อนข้างเยอะเพราะการดำเนินชีวิตของประชาชนยังดำเนินอย่างต่อเนื่องทำให้หน่วยงานรัฐยังต้องคอยช่วยเหลืออยู่ตลอด ถึงแม้ว่าในสถานการที่ค่อนข้างจะไม่สะดวกแต่ทางหน่วยงานรัฐยังต้องให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอเพื่อความอยู่รอด และความสามัคคีในชุมชน ประสบการณ์ที่ได้ในเดือนนี้คือการช่วยเหลือประชาชนและการให้ความรู้ในด้านของกฎหมายที่จะสามารถให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่ไม่มีความรู้ในทางกฎหมายและการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้  ทางหน่วยงานรัฐก็พร้อมจะช่วยเหลือ และด้านวิชาการคือการทำหนังสือเกี่ยวกับกับหน่วยงานรัฐ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ในเดือนนี้สิ่งที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม คือ การรายงานการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และการติดตามบุคคลเข้าออกของอำเภอฯ ทีรับผิดชอบ โดยทางอำเภอได้รับมอบหมายคือการสร้างสถานที่กักตัวหรือสถานที่แรกรับจากบุคคลที่กลับจากพื้นที่สีแดง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่อยู่ในชุมชน การทำงานในเดือนนี้ถึงแม้จะมีอุปสรรคแต่ก็ยังสร้างความรู้และการพัฒนาในด้านต่างที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี และจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปู

           

อื่นๆ

เมนู