1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือนพฤษภาคม2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจร้านอาหารในท้องถิ่น ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนพฤษภาคม2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจร้านอาหารในท้องถิ่น ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน  พฤษภาคม2564 กลุ่ม AGO1(1)

การพัฒนาชุมชนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯและสำรวจร้านอาหารในท้องถิ่น

ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                  ดิฉัน นางสาวจุฑาทิพย์ สุ่มมาตร์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสวายสอ หมู่ที่ 2 บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5  บ้านหนองดุม หมู่ที่8 บ้านโนนเจริญ หมู่ที่8 และ บ้านแคนเจริญ หมู่ที่17 ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และแบบฟอร์มร้านอาหารในท้องถิ่น

 กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์            

                  ในช่วงวันที่ 14เมษายน2564 ประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่เพื่อดำเนินการขอลงพื้นที่พัฒนาชุมชนร่วมกับ อบต.ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

                 ในช่วงวันที่ 15เมษายน 2564  คณะผู้ปฎิบัติงานAG01(1) ตำบลตูมใหญ่ได้เข้าไปช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชนอบต. ตูมใหญ่ เพื่อจัดเตรียมป้ายชื่อไว้เพื่อติดต้นไม้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

                 ในช่วงวันที่ 16 เมษายน 2564 คณะผู้ปฎิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

                 ในช่วงวันที่ 23 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2564 กรอกแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพิ่มเติม

                 ในช่วงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564อาจารย์ประจำสูตร นัดประชุมออนไลน์เพื่อสรุปแผนปฎิบัติงานในเดือนเมษายนระดมความคิดและรับมอบหมายงานในเดือนพฤษภาคม เพื่อที่จะได้แบ่งหน้าที่ในการปฎิบัติงานได้ชัดเจนมากขึ้น

                 ในช่วงวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในแบบฟอร์มแบบใหม่ในหัวข้อร้านอาหารในท้องถิ่นที่น่าสนใจ

                 ในช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564ทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ปฎิบัติงานและสรุปรายงานจัดทำบทความประจำเดือนพฤษภาคม

 

     ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านร้านอาหารที่น่าสนใจในตำบลตูมใหญ่ส่งผลให้ดิฉันสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้พอสมควร

    ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้ดำเนินงานทำการเข้าศึกษาทักษะทั้ง4ด้านด้าน ดิจิทัล ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน ด้านสังคม ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้เรียนและสอบได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และผ่านตามเกณฑ์การวัดผลเรียบร้อยแล้ว และได้เข้าไปศึกษาTDGA ในรายวิชา ดิจิทัล เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนด

การลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และร้านอาหารในท้องถิ่น

         ผลจากการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนร่วมกับคณะ อบต. ตูมใหญ่ ทำให้ทราบถึงป่าอนุรักษ์ในตำบลว่าปัจจุบันเหลือป่าไม่ไม้ไม่มากนักเนื่องจากการบุกรุกของชาวบ้านในพื้นที่ในอดีต ส่งผลให้ทาง อบต. มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเกิดโครงการพัฒนาชุมชน เพื่อปลูกฝังให้ชาวบ้านอนุรักษ์ป่าขึ้นเพื่อไว้ให้บุตรลูกหลานไว้ศึกษาต่อไปการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนครั้งทำให้ทราบถึง พืชเศรษฐกิจต่างๆ อาทิ ไม้แดง ไม้มะค้า ไม้มะค้าแต้ ติ้ว ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร มีคุณสมบัติอย่างไร เช่น ไม้แดง เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีเนื้อไม้ที่เป็นสีแดงเหมาะแก่การสร้างบ้าน ส่วนต้นติ้วเป็นไม้ที่แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ติ้วม่อน ซึ่งมีหนามขนาดใหญ่ เป็นไม้ประดับ  ส่วน ต้นติ้ว ไม่มีหนาวใบเรียวมีรสเปรียวสามารถนำ ดอก และ ใบ ไปเป็นเครื่องปรุงอาหารได้  และผลการลงพื้นที่สำรวจร้านอาหารท้องถิ่นที่น่าสนใจ ส่งผลให้ทราบว่าร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารตามสั่งเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีจำนวน 4 ร้าน  คือ 1.ร้านส้มตำไก่ย่างวิเชียรบุรี เป็นอาหารอีสาน มีส้มตำ ลาบ ก้อย บรรยากาศน่านั่งเหมาะสำหรับคนชอบอาหารอีสานเป็นอย่างมาก ราคาประมาน ถูกกว่า 100บาท เปิดบริการทุกวันตั้งอยู่ที่บ้านตูมใหญ่ 2.ร้านเป็นหนึ่งหมูกระทะ เป็นร้านหมูกระทะ แบบตักชั่งกิโล มีบริการส่งถึงบ้าน และนั่งทานที่ร้านได้ บรรยากาศดี เย็นสบายตั้งอยู่ที่บ้านตูมใหญ่ 3.ร้านครัวตูมใหญ่เป็นร้านอาหารตามสั่ง สั่งได้ทุกเมนู เป็นอาหารจานเดียว อาหารไทย-อีสาน ราคาไม่แพงจับต้องได้ อร่อย สะอาด4.ร้านบ้านสวนตามสั่ง เป็นร้านอาหารตามสั่งเแต่แตกต่างที่ตั้งร้านอยู่ในสวน บรรยากาศน่านั่งพร้อมกับเสียงเพลงเคล้าคลอ ราคาอาหารเริ่มต้นที่ 40-50 บาท ขึ้นอยู่กับเมนูที่สั่ง แต่อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ร้านอาหารต่างๆก็ได้รับผลกระทบมากเช่นกัน ซึ่งจากแต่ก่อนที่มีคนนั่งเต็มร้าน ลูกค้าเยอะ ปัจจุบันลูกค้าเริ่มน้อยลง ทุกร้านที่ลงสำรวจ  ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขายไม่ค่อยได้เลย เงียบต่างจากเมื่อก่อนมาก

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19
             ผลจากการเก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคมพบว่าชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ที่เข้ามาในตำบลตูมใหญ่ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มาจากพื้นที่สีแดงทำให้มีกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมากที่ต้องเฝ้าระวัง ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนตื่นตัวมากขึ้นและมีความตระหนักมากขึ้นถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารแต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านตูมน้อยส่วนใหญ่มีความระวังตัวมากขึ้นเมื่อไปพื้นที่เสี่ยง ทาง อสม และผู้ใหญ่บ้านมีการคัดกรองก่อนเข้าหมู่บ้านตูมน้อย ส่วนกลุ่มคนที่มาจากต่างจังหวัด ทาง อสม และผู้ใหญ่บ้านมีการกักตัวเพิ่มเติม 14 วัน และบังคับทุกกลุ่มคนที่มาจากจังหวัดตรวจโควิดทุกคน และทางผู้ใหญ่บ้านพร้อม อสม. ได้ให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้คนในบ้านตูมน้อยได้ให้ลงชื่อเพื่อฉีดวัคซีนเพื่อป้องโควิด

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                                       

         ในการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนและสำรวจกลุ่มร้านอาหารในท้องถิ่นเพิ่มเติม พบปัญหาด้านเก็บข้อมูลร้านอาหารเนื่องจากตำบลตูมใหญ่มีผู้ติดเชื้อโควิด 2 ราย ทำให้ร้านอาหารบ้างร้านต้องปิดเพื่อความสะอาดร้านอาหารและฆ่าเชื้อส่งผลให้เก็บข้อมูลเป็นไปได้มากขึ้น การแก้ปัญหาในการลงพื้นที่ร้านอาหารในท้องถิ่นทางคณะทำงาน AG01(1) ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลร้านอาหารในบ้างร้านที่ยังเปิดขายบ้างร้านก่อน และร้านอาหารบ้างร้านที่ปิดปรับฆ่าเชื้อโควิด ทางกลุ่มได้ลงพื้นที่เพิ่มเติมหลังจากครบกำหนดการฆ่าเชื่อโควิด 14 วัน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่

 • ได้เรียนรู้การประสานงานกับองค์กร อบต. ตูมใหญ่
 • ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บข้อมูลด้านต่างๆมากขึ้น
 • ได้เรียนรู้ถึงปัญหาการลงพื้นที่ในช่วงโควิดระบาด
 • ได้รู้จักบุคคลที่สำคัญในท้องถิ่น อาทิเช่น ปราชญ์ชาวบ้าน บุคคลที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

 • นำข้อมูลที่สำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม นำมาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • จัดอบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า
 • ทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆ
 • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณา

 

อื่นๆ

เมนู