1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และการยกระดับการท่องเที่ยวตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และการยกระดับการท่องเที่ยวตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ดิฉัน นางสาวกัญญารัตน์ แก้วคำภา ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในสัปดาห์ของ covid-19 week พร้อมกับการรณรงค์การฉีดวัคซีน และให้ข้อมูลด้านวัคซีนกับชาวตำบลตูมใหญ่ โดยมีผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อำนวยการสาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางสาวแพรวนภา แหวนมุข ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการลงชื่อรับวัคซีน และผลข้างเคียงในการรับวัคฉีด ทั้ง 2 ครั้ง ทั้งการลงพื้นที่ของสัปดาห์ covid-19 week ได้รับความอนุเคราะห์ความร่วมมือกับทาง อบต. ตูมใหญ่ ในการประสานงานของการลงพื้นที่ และในสัปดาห์ของ covid-19 week ได้สอดแทรกการสรุปงานของสำรวจการท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

         วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการสาธารณะสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านของตำบลตูมใหญ่ทั้ง 19 หมู่บ้าน และคณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ เข้าร่วมประชุมที่หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่องแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวในชุมชน ตำบลตูมใหญ่ และการขอความร่วมมือในการลงพื้นที่ทำความสะอาดในสัปดาห์ของ covid-19 week
          วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำกลุ่มลงพื้นที่เพื่อทำความสะอาดของโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เนื่องในสัปดาห์ของ covid-19 week และบริจาคหน้ากากอนามัยพร้อมกับสเปรย์แอลกอฮอล์
          วันที่ 28 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำกลุ่ม ลงพื้นที่เพื่อทำความสะอาดของโรงเรียนบ้านสวายสอ เนื่องในสัปดาห์ของ covid-19 week และบริจาคหน้ากากอนามัยพร้อมกับสเปรย์แอลกอฮอล์
          วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ประชุมออนไลน์กับอาจารย์ประจำกลุ่ม เพื่อสรุปงานผลการทำงานไตรมาสแรก (กุมภาพันธ์-เมษายน) และสรุปรายงานผลประจำเดือนพฤษภาคม พร้อมกับเตรียมงานการอบรมการทอผ้าไทยของตำบลตูมใหญ่ในเดือนมิถุนายน
          วันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่และคณะจิตอาสา ลงพื้นที่ป่าไม้ชุมชนเพื่อทำการบันทึกข้อมูลต้นไม้ภายในป่าไม้ชุมชนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯและประชุมกลุ่มย่อยภายในกลุ่มเพื่อชี้แจงการทำงานต่อไป
          วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และเก็บข้อมูลแหล่งน้ำชุมชน ในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่
          วันที่ 15 มิถุนายน 2564 จัดทำบทความประจำเดือนมิถุนายน
          ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอลงพื้นที่และขอใช้สถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อจัดอบรมพร้อมสรุปงานผลการทำงานไตรมาสแรก (กุมภาพันธ์-เมษายน) พร้อมกับสรุปสถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่ โดยผู้ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวคือผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน และได้ขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อประสานงานทางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ในการขอลงพื้นที่ในสัปดาห์ของ covid-19 week


การยกระดับการท่องเที่ยวตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
           อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านของตำบลตูมใหญ่ทั้ง 19 หมู่บ้าน และคณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ ได้จัดการประชุมเพื่อพูดคุยสำรวจข้อมูล และระดมความคิดเกี่ยวกับการยกระดับการท่องเที่ยวตำบลตูมใหญ่ ซึ่งผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านได้มีการเสนอสถานที่ที่น่าสนใจในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองที่สามารถยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ หลังจากนั้นทีมงาน AG01(1) ได้มีการลงสำรวจสถานที่ที่ได้รับการเสนอชื่อและเก็บข้อมูลบริบทสภาพแวดล้อม เพื่อนำมาคัดเลือก และวิเคราะห์แนวทางในการยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่อไป สถานที่ที่น่าสนใจในตำบลตูมใหญ่ เช่น
          แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
                ละลุ เกิดจากปรากฏการณ์ชั้นหินและดินที่ถูกน้ำกัดเซาะตามธรรมชาติ เนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัวเมื่อถูกลมกัดกร่อน จึงมีลักษณะเป็นรูปต่าง ๆ มองคล้ายกำแพงเมือง หน้าผา บ้างมีลักษณะเป็นแท่งๆ จึงทำให้ละลุมีความสวยงาม และแปลกตา อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่พบไม้กลายเป็นหินมากมายอีกด้วย สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศ พืชพันธุ์ต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้ที่รักการแคมป์ปิ้งได้อีกด้วย
                หนองสิม แหล่งน้ำธรรมชาติที่เต็มไปด้วยดอกบัวสีขาว แลดูคล้ายทะเลบัวขาว เป็นจุดที่น่าสนใจเหมาะแก่การพักผ่อนสำหรับผู้ที่ต้องการสถานที่นั่งชิวกับเพื่อน ปิคนิคกับครอบครัว หรือจะเป็นโลเคชั่นสำหรับถ่ายรูปก็เป็นอีกสถานที่ที่สวยงามเลยทีเดียว
           แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
                โคกหนองนาโมเดล เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิถีเกษตร “ทฤษฎีใหม่” ทั้งการปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพราะการเกษตรไม่ใช่แค่การปลูกข้าว เป็นสถานที่ที่สามารถลงมือทำและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกจากจะได้ความสนุกแล้ว ยังได้ความรู้กลับบ้านอีกด้วย หรือจะถ่ายรูปลงโซเชียลก็สวยงามไม่แพ้กัน
           แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
                วัดบ้านปะคำสำโรง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจ ซึ่งภายในวัดจะพบรูปปั้นพญานาคคู่อันงดงามอยู่บริเวณทางเดินเข้าไปสักการะพระพุทธรูปบนหอพระ ด้านซ้ายติดกับหอพระเป็นศาลาที่ประดิษฐานของพระนอนองค์ใหญ่ ซึ่งเสาของศาลาเป็นต้นตะเคียนทั้งหมด ถัดมาด้านซ้ายของศาลาพระนอน มีหอเทพทันใจสำหรับให้ผู้ที่ศรัทธาได้เข้ามากราบไหว้ขอพรตามความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งเชื่อว่าถ้าผู้ใดมาขอพรกับเทพทันใจก็จะได้รับพรทันใจสมกับชื่อ นอกจากนั้นด้านข้างหอเทพทันใจยังเป็นที่ตั้งของต้นตะเคียนที่ถูกขุดพบในลำห้วยบริเวณบ้านปะคำสำโรงและนำมาเก็บไว้ที่วัด ซึ่งมีผู้แวะเวียนมาขอโชคลาภกันอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าวัดบ้านปะคำสำโรงตอบโจทย์สายบุญ สายเสี่ยงดวง มาที่เดียวได้ทั้งบุญทั้งโชคลาภกันเลยทีเดียว

 

วิดีโอ การยกระดับการท่องเที่ยวตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


กิจกรรม covid-19 week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด
           สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ได้เริ่มระบาดในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 มาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา โรค Covid-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ทำให้มีการแพร่เชื้อในวงกว้างและยังไม่มียารักษาโรคนี้โดยเฉพาะ มีเพียงการรักษาตามอาการ การป้องกันที่ดีที่สุดในขณะนี้คือ การเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการรวมกลุ่มชุมนุม กักตัวอยู่ภายในบ้าน ใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน และล้างมือเป็นประจำ อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิดขึ้น ซึ่งจะสามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้
           ปัจจุบันเชื้อไวรัส Covid-19 ยังมีการ
แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เป็นระยะที่ 3 และมีแนวโน้มว่าจะแพร่กระจายไปเรื่อยๆ ยังไม่สามารถควมคุมได้ 100% โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลจึงได้มีนโยบายเพื่อส่งเสริมแนวทางการป้องกัน Covid-19 ซึ่งคณะทำงาน AG01(1) ร่วมกับสาธารณะสุขตำบลตูมใหญ่ ได้มีการจัดกิจกรรม Covid-19 Week ขึ้น ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค Covid-19 ที่ถูกต้อง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิดรวมถึงการฉีดวัคซีน โดยมีผู้อำนวยการสาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางสาวแพรวนภา แหวนมุข เป็นผู้ให้ข้อมูล และได้มีการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน กำจัดเชื้อ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอม และติดป้ายรณรงค์การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโควิดในโรงเรียน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือป้องกัน เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย มอบให้กับโรงเรียนเพื่อให้เพียงพอและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ Covid-19 โรงเรียนที่คณะทำงาน AG01(1) ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม และโรงเรียนบ้านสวายสอ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


วิดีโอ กิจกรรม covid-19 week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด

 แผนการในการดำเนินงานต่อไป

  • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณาการจัดอบรมผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบและขนมนางเล็ตโบราณและยกระดับการทอผ้าไทย ได้แก่ บ้านตูมน้อย บ้านหนองบัว บ้านปะคำดง และบ้านหนองดุม
  • 18 มิถุนายน 2564 อบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้ากล้วยฉาบและขนมนางเล็ตโบราณ ได้แก่ บ้านใหม่เจริญสุข บ้านโคกสำราญ และบ้านหนองดุม
  • 25 มิถุนายน 2564 อบรมการพัฒนายกระดับการทอผ้าไทย
  • แผนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

อื่นๆ

เมนู