1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรม Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ “ละลุ” ณ บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรม Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ “ละลุ” ณ บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 ดิฉันนางสาวสุพรรษา ดาวรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในสัปดาห์ของ covid week พร้อมกับการรณรงค์การฉีดวัคซีนละให้ข้อมูลด้านวัคฉีดกับชาวตำบลตูมใหญ่ โดยมีผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อำนวยการสาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางสาวแพรวนภา แหวนมุข ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการลงชื่อรับวัคซีน และผลข้างเคียงในการรับวัคฉีด ทั้ง2 ครั้ง ทั้งการลงพื้นที่ของสัปดาห์ covid week ได้รับความอนุเคราะห์ความร่วมมือกับทาง อบต. ตูมใหญ่ ในการประสานงานของการลงพื้นที่ และในสัปดาห์ของ covid week ได้สอดแทรกการสรุปงานของสำรวจการท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์            

ในช่วงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ เพื่อขอใช้พื้นในหอประชุมในการอบรมเชิงวิชาการ สรุปงานการท่องเที่ยวและสรุปรายงาน 3 เดือนแรก

 ในช่วงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการสาธารณะสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณะทีมงาน อบต. ตูมใหญ่บ้างส่วน ผู้ใหญ่บ้านตำบลตูมใหญ่แต่ละหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน และคณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ เข้าร่วมประชุมที่หอประชุม อบต.ตูมใหญ่ เรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน ตำบลตูมใหญ่ และการขอความร่วมมือในการลงพื้นที่ทำความสะอาดในสัปดาห์ของ covid week

 ในช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาความสะอาดของโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เนื่องในสัปดาห์ของ covid week

 ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาความสะอาดของโรงเรียนบ้านสวายสอ เนื่องในสัปดาห์ของ covid week เพิ่มเติม

ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมด้วยคณะ อบต.ตูมใหญ่บ้างส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ในช่วงวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อสรุปงานใน 3 เดือนแรก พร้อมกับเตรียมงานในการอบรมการทอผ้าไทยของตำบลตูมใหญ่ในเดือนมิถุนายน

ในช่วงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมด้วยคณะ อบต.ตูมใหญ่บ้างส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ในช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้ลงพื้นเพื่อสอบถามพร้อมกับสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจ กล้วยฉาบ เพิ่มเติม

          ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอลงพื้นที่และขอใช้สถานที่ ณ อบต. ตูมใหญ่  พร้อมกับสรุปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีในตำบลตูมใหญ่ โดยมีผู้ให้ข้อมูลคือผู้ใหญ่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน และได้ขอความอนุเคราะห์ทาง อบต.ตูมใหญ่ เพื่อประสานงานทางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ในการขอลงพื้นที่ในสัปดาห์ของ covid week

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนด

การลงพื้นที่ covid week และ การยกระดับท่องเที่ยวในตำบลตูมใหญ่

     ผลจากการลงพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ของ covid week ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ทำให้ทราบถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยังมีข่าวต่างๆ ของวัคซีนค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นข่าวไม่ดีนักส่งผลให้คณะอาจารย์กับคณะทำงาน AG01(1) ค่อนข้างกังวลเนื่องจากวัคซีนที่รัฐบาลจัดซื้อเข้ามาในประเทศยังทำให้คณะครูและชาวบ้านบ้างส่วนไม่ลงชื่อในการฉีดวัคซีนเพราะว่าไม่มั่นใจในวัคฉีน ส่งผลให้ทางคณะงาน AG01(1) ตูมใหญ่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางสาวแพรวนภา แหวนมุข จำเป็นต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนพร้อมกับผลข้างเคียงที่จะได้รับว่ามากน้อยขนาดไหนให้กับอาจารย์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ  คณะทำงาน AG01(1) ตูมใหญ่ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ณ ตรงนี้จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ เพื่อทำความสะอาดทั้งโรงเรียน และได้มอบหน้ากากนามัยพร้อมกับแอลกอฮอล์มือให้คณะอาจารย์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ไว้มอบให้กับเด็กนักเรียนเพื่อลดปัญหาการติดเชื้อโควิด-19 ในส่วนการท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่จากได้สอบถามข้อมูลของจุดเด่นแต่ละหมู่บ้านทั้ง19หมู่บ้านจากผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทำให้ทราบสถานที่น่าจะเป็นการท่องเที่ยวสามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน เช่น

            ไม้แม่ตะเคียน

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ วัดบ้านประคำสำโรง เนื่องจากในวัดมีพระนอนขนาดใหญ่ และมีไม้แม่ตะเคียนที่ชาวบ้านนับถือ

การท่องเที่ยวสุขภาพ คือ ทาง อบต.ตูมใหญ่ จะมีการจัดกิจกรรมกีฬา อบต. ทุกปี ทุกหมู่บ้านมีการส่งทีมเข้าร่วมค่อนข้างมาก ซึ่งกีฬาที่ทาง อบต. จะจัดในช่วงเดือน ธันวาคม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพของคนในพื้นที่มีร่างกายแข็งแรงและสร้างความสามัคคีในชุมชน

กล้วยฉาบลอยสนั่น

การท่องเที่ยวทางอาหาร คือ ขนมกล้วยฉาบ และผ้าไทย ซึ่งเป็นสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจทที่มีในตำบลตูมใหญ่ 

ผลการสำรวจโควิด-19
          ผลจากการเก็บข้อมูลในมิถุนายน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ที่ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ระวังตัวมากขึ้น แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปได้สักพักไม่มีผู้ติดเชื่อเพิ่มส่งผลให้คนในพื้นที่ทำให้ชาวบ้านเริ่มหายหวาดกลัว และในปัจจุบันชาวบ้านเริ่มกลับมาใช้ชีวิตมากขึ้นแต่ทุกคนในชุมชนยังต้องคอยระวัง การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความระวังตัวมากขึ้นเมื่อไปพื้นที่เสี่ยง และในเดือนมิถุนายน ทาง อสม. พร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและผู้ใหญ่บ้านได้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนมากขึ้นพร้อมกับจัดอบรมให้ความรู้ด้านวัคซีนกับชาวบ้าน

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                                

          ในการลงพื้นที่สัปดาห์ covid week และสรุปการท่องเที่ยวในตำบลตูมใหญ่ ในส่วนสัปดาห์ covid week พบปัญหาด้านเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดไม่พอกับจำนวนคน ส่งผลให้คณะทำงาน AG01(1) ที่ไม่มีอุปกรณ์ในการทำความสะอาดจะทำหน้าทีในการเดินเก็บขยะภายในโรงเรียน เพื่อช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น  และในส่วนการท่องเที่ยว พบปัญหาจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากเป็นคนรุ่นใหม่ในพื้นที่และบ้างส่วนพึ่งกลับมาจากทำงานในตัวกรุงเทพฯ ทำให้ไม่ทราบรายละเอียดหมู่บ้านของตนเอง การแก้ปัญหาได้แก้โดยสอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านหลายๆหมู่ว่าข้อมูลตรงเหมือนกันหรือไม่ เพื่อนำมาเปรียบเทียบในการสรุปการท่องเที่ยว

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่   

 • ได้เรียนรู้การประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่
 • ได้เรียนรู้ถึงผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน
 • ได้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีในตำบลตูมใหญ่เพิ่มมากขึ้น
 • ได้เรียนรู้ถึงการลงพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ covid week

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

 • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณาการจัดอบรมผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบและยกระดับการทอผ้าไทย ได้แก่ บ้านตูมน้อย บ้านหนองบัว บ้านปะคำดง และบ้านหนองดุม
 • 18 มิถุนายน 2564 อบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้ากล้วยฉาบ ได้แก่ บ้านใหม่เจริญสุข และบ้านโคกสำราญ
 • 25 มิถุนายน 2564 อบรมการพัฒนายกระดับการทอผ้าไทย
 • แผนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อื่นๆ

เมนู