1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรม Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรม Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน  มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1)

กิจกรรม COVID WEEK และการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน

ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            ดิฉันนางสาวภัคจิรา เตไธสง  ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในสัปดาห์ของ covid week พร้อมกับการรณรงค์การเชิญชวนคนในชุมชนและในพื้นที่มาฉีดวัคซีน พร้อมกับการสรุปการท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์       

 ในช่วงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่

ในช่วงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ใหญ่บ้านตำบลตูมใหญ่แต่ละหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน และคณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ เข้าร่วมประชุมที่หอประชุม อบต.ตูมใหญ่ เรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน ตำบลตูมใหญ่ และการขอความร่วมมือในการลงพื้นที่ทำความสะอาดในสัปดาห์ของ covid week

ในช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เนื่องในสัปดาห์ของ covid week

ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ ลงพื้นที่ทำความสะอาดของโรงเรียนบ้านสวายสอ เนื่องในสัปดาห์ของ covid week เพิ่มเติม

ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมด้วยคณะ อบต.ตูมใหญ่บ้างส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ในช่วงวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อเตรียมงานในการอบรมการทอผ้าไทยของตำบลตูมใหญ่ ในเดือนมิถุนายน

ในช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้ลงพื้นเตรียมความพร้อมกับสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจ กล้วยฉาบ  เพิ่มเติม

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน  ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ตามระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำหนด

 

 

 

 

 

 

 

การลงพื้นที่ covid week และ การท่องเที่ยวตำบลตูมใหญ่

ผลจากการลงพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ของ covid week ทำให้ทราบถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยังมีข่าวต่างๆ ของวัคซีนค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นข่าวไม่ดีนักส่งผลให้คณะอาจารย์ค่อนข้างกังวลกับวัคซีนที่รัฐบาลจัดซื้อเข้ามาส่งผลให้ทางคณะงาน AG01(1) ตูมใหญ่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางสาวแพรวนภา แหวนมุข จำเป็นต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนพร้อมกับผลข้างเคียงที่จะได้รับว่ามากน้อยขนาดไหนให้กับอาจารย์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ในส่วนวัคฉีดที่รัฐบาลนำเข้ามายังใช้กับเด็กไม่ได้ส่งผลให้คณะทำงาน AG01(1) ตูมใหญ่เพื่อทำความสะอาดทั้งโรงเรียน และได้มอบหน้ากากอนามัยพร้อมกับแอลกอฮอล์ให้กับเด็กนักเรียนไว้ใช้ ในส่วนการท่องเที่ยวจากการสอบถามคนในพื้นที่พร้อมผู้ใหญ่บ้าน สถานที่น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรม คือ วัดบ้านประคำสำโรง เนื่องจากมีไม้ตะเคียนจำนวน 2 ต้น และพญานาคขนาดใหญ่ ในส่วนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในตำบล จะมีประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งจะจัดในเดือนพฤษภาคมของทุกปีแต่เนื่องจากมีโรคโควิด-19ระบาด ส่งผลให้ทาง อบต. ตูมใหญ่ได้งดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นระยะเวลา 2ปี

ผลการสำรวจโควิด-19

          ผลจากการเก็บข้อมูลในมิถุนายน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ซึ่งเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนตื่นตัวมากขึ้นและมีความตระหนักมากขึ้นถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี แต่ปัจจุบันสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นทำให้ชาวบ้านเลิกกังวล แต่ว่าทุกคนในชุมชนก็ไม่ประมาณว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทาน 

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา               

        ในการลงพื้นที่ covid week    และการท่องเที่ยวในตำบลตูมใหญ่  พบปัญหาด้านการแบ่งหน้าในการทำความสะอาดแต่ละพื้นและการเตรียมอุปกรณ์ ได้แก้ปัญหาโดยการช่วยงานกันทำอย่างเท่าเทียมทำความสะอาดไปพร้อมกัน ในส่วนการท่องเที่ยวพบปัญหาการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันของผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านแก้ปัญหาโดยการสอบถามข้อมูลเดิม ที่ได้มากับผู้ที่อยู่ในชุมชนมากขึ้นกว่าอาจ2-3คน

 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

  • ได้เรียนรู้ถึงการลงพื้นในโรงเรียน
  • ได้เห็นวิถีชีวิตในชุมชน
  • ได้ทราบถึงการแสดงความคิดเห็นในการสรุปการท่องเที่ยว

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

  • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณาการจัดอบรมผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบและขนมนางเล็ตโบราณและยกระดับการทอผ้าไทย ได้แก่ บ้านตูมน้อย บ้านหนองบัว บ้านปะคำดง และบ้านหนองดุม
  • 18 มิถุนายน 2564 อบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้ากล้วยฉาบ ได้แก่ บ้านใหม่เจริญสุข และบ้านโคกสำราญ
  • 25 มิถุนายน 2564 อบรมการพัฒนายกระดับการทอผ้าไทย

อื่นๆ

เมนู