1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรม Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และการสำรวจแหล่งทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายบ้านตูมน้อย ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรม Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และการสำรวจแหล่งทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายบ้านตูมน้อย ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                                       บทความประจำเดือน  มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1)

                       Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน                                                                         ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์                                     

กระผม นายพงษ์เรศ จันทร์อินทร์ ประเภทประชาชน  ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในสัปดาห์ของ covid week พร้อมกับการรณรงค์การเชิญชวนคนในชุมชนและในพื้นที่มาฉีดวัคซีนโดยมีผู้ให้ข้อมูลคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางสาวแพรวนภา แหวนมุข ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการรับวัคซีน และผลข้างเคียงของวัคซีนพร้อมกับการสรุปการท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ในช่วงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการสาธารณะสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้ใหญ่บ้านตำบลตูมใหญ่แต่ละหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน และคณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ เข้าร่วมประชุมที่หอประชุม อบต.ตูมใหญ่

ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาความสะอาดของโรงเรียนบ้านสวายสอ เนื่องในสัปดาห์ของ covid week

ในช่วงวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อสรุปงานใน 3 เดือนแรก พร้อมกับเตรียมงานในการอบรมการทอผ้าไทยของตำบลตูมใหญ่ในเดือนมิถุนายน

ในช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้ลงพื้นเพื่อสอบถามพร้อมกับสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจ กล้วยฉาบ  เพิ่มเติม

ในช่วงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 จัดทำบทความประจำเดือนมิถุนายน

ในช่วงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ส่งรายงานปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำหนด

สัปดาห์ covid week และ การท่องเที่ยว

                ผลจากการลงพื้นที่ covid week ในโรงเรียนบ้านสวายสอทำให้ทราบถึงปัญหาการรับรู้ข่าวสารการฉีดวัคซีนของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน และส่วนใหญ่จะเป็นการได้รับข่าวที่ไม่ค่อยดี ทำให้ผู้อำนวยการโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางสาวแพรวนภา แหวนมุข จำเป็นต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับวัคซีนว่ามีผลดีอย่างไร และหากเราได้รับวัคฉีดช้าโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีผลเสียค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง และในขณะนี้วัคซีนที่ไทยรับเข้ามายังไม่สมารถฉีดให้กับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีได้ ทำให้ทางอาจารย์พร้อมด้วยทีมงานได้ทำความสะอาด พร้อมกับมอบหน้ากากอนามัยกับแอลกอฮอล์ ไว้ให้เด็กใช้เมื่อมาโรงเรียน ส่วนการท่องเที่ยวจากการสบถามผู้ใหญ่บ้านได้ลงความเห็นของการท่องเที่ยวเน้นไปที่วัด บ้านตูมน้อย เนื่องจากเป็นวัดที่มีวัตถุโบราณด้านประเพณีบุญบั้งไฟที่ยาวนานและยังคงอยู่สภาพเดิม

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

                 ผลจากการเก็บข้อมูลในเดือนมิถุนายน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนที่กระผมรับผิดชอบทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ที่เข้ามาในตำบลตูมใหญ่ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ในเดือนพฤษภา ทำให้ร้านค้าต้องปิดตัว 14 วัน แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ได้ดีขึ้นทำให้ชาวบ้านและร้านค้ากลับมาเปิดบริการได้ปกติ

ปัญหาอุปสรรคในการทำงานและการแก้ไขปัญหา                                                                      

ในการลงในช่วงสัปดาห์ covid week และการท่องเที่ยว  พบปัญหาด้านการทำงานเนื่องจากเป็นการลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนทำให้เกิดการเข้าใจในเรื่องการทำงานที่ไม่เหมือนกัน การแก้ปัญหาได้ประสานงานไปหากลุ่ม AG01(1)เพื่อขอรายละเอียดงานเพิ่มเติม ในส่วนการท่องเที่ยวได้พบปัญหาข้อการให้ข้อมูลไม่ตรงกันของผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน การแก้ปัญหาได้ขอสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้าน แล้วเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบเพื่อให้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกันที่สุด

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

  • ได้เห็นถึงการท่องเที่ยวในตำบลตูมใหญ่
  • ได้ทราบถึงการทำงานในช่วงสัปดาห์ covid week
  • ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับคณะ อบต. ตูมใหญ่

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

  • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณาการจัดอบรมผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบและยกระดับการทอผ้าไทย ได้แก่ บ้านตูมน้อย บ้านหนองบัว บ้านปะคำดง และบ้านหนองดุม
  • อบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้ากล้วยฉาบ ได้แก่ บ้านใหม่เจริญสุข บ้านโคกสำราญ และบ้านหนองดุม
  • อบรมการพัฒนายกระดับการทอผ้าไทย

อื่นๆ

เมนู