ดิฉันนางสาวปิ่นญาภา แนบทางดี ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลพืชในท้องถิ่นและอาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์            

          ในช่วงวันที่ 14 เมษายน 2564 ประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ เพื่อดำเนินการขอลงพื้นที่จิตอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกับ อบต.ตูมใหญ่ 

          ในช่วงวันที่ 15 เมษายน 2564  คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ได้เข้าไปช่วยงานจิตอาสาพัฒนาชุมชน อบต. ตูมใหญ่ เพื่อจัดเตรียมป้ายชื่อไว้เพื่อติดต้นไม้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

          ในช่วงวันที่ 16 เมษายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

          ในช่วงวันที่ 22-30 เมษายน 2564 กรอกแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพิ่มเติม

         ในช่วงวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในแบบฟอร์มแบบใหม่ในหัวข้ออาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นและพืชในท้องถิ่น        

ฝึกทักษะ 4 ด้าน

          ได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านอังกฤษ ด้านสังคม ด้านดิจิทัล  และในส่วนที่ทางมหาลัยราชภัฏกำหนดให้เข้าฝึกอบรมเพิ่มเติมในด้าน TDGA ได้เข้าไปฝึกอบรมครบ 100%

กิจกรรมจิตอาสาและการยกระดับการท่องเที่ยวในตำบล

          ผลจากการลงพื้นที่จิตอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกับคณะ อบต. ตูมใหญ่ ทำให้ทราบถึงป่าอนุรักษ์ในตำบลว่าปัจจุบันเหลือป่าไม้ไม่มาก ส่งผลให้ทาง อบต. เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงร่วมมือกับทางคณะทำงานทำงาน AG01(1) จัดการพัฒนาชุมชน เพื่อติดป้ายชื่อพันธุ์พืชเป็นการอนุรักษ์ป่าทางคณะ อบต ได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่มาร่วมกันอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่ชาว ตำบลตูมใหญ่   ในส่วนแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้เข้าไปสำรวจในเขตพื้นได้แหล่งที่น่าสนใจคือวัดบ้านปะคำสำโรงเนื่องจากเป็นวัดที่มีวัดพระนอนขนาดใหญส่และมีความเชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธ์ด้านต้นไม้ตะเคียนที่มีอยู่ในวัดจำนวน 2 ต้น

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19
          ผลจากการเก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคมในผ่านมา  พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ที่เข้ามาในตำบลตูมใหญ่ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มาจากพื้นที่สีแดง ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนตื่นตัวมากขึ้นและมีความตระหนักมากขึ้นถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม มีความระวังตัวมากขึ้นเมื่อไปพื้นที่เสี่ยง ทาง อสม และผู้ใหญ่บ้านมีการคัดกรองก่อนเข้าหมู่บ้าน 

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                                       

          ในการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนและสำรวจพืชในท้องถิ่นและอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นเพิ่มเติม พบปัญหาด้านเก็บข้อมูลเนื่องจากตำบลตูมใหญ่มีผู้ติดเชื้อโควิด 2 ราย ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้การกรอกข้อมูลลงระบบยังไม่ครบ 100% 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

          1.ได้ผสานงานร่วมกับทาง อบต.ก่อนการลงพื้นที่

          2.ได้เรียนรู้การผสานงานการร่วมกับผู้นำในชุมชนและ อบต.ตูมใหญ่

          3.ได้เข้าใจปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในช่วงโรคโควิดระบาดในระยะที่3

          4.ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บข้อมูลด้านอาหารในท้องถิ่นและพืชในท้องถิ่น

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

  • นำข้อมูลที่สำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม เดือน กุมภาพันธ์-เมษายน นำมาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  • จัดอบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า
  • ทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆ
  • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณา
  • แผนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

     

อื่นๆ

เมนู