1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจร้านอาหารในท้องถิ่น ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจร้านอาหารในท้องถิ่น ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวสุพรรษา ดาวรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตูมใหญ่  หมู่ที่ 6 บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1   และ บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 และบ้านประคำดง หมู่ 11 ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และแบบฟอร์มร้านอาหารในท้องถิ่น

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์            

ในช่วงวันที่ 14 เมษายน 2564 ประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ เพื่อดำเนินการขอลงพื้นที่จิตอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกับ อบต.ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ในช่วงวันที่ 15 เมษายน 2564  คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ได้เข้าไปช่วยงานจิตอาสาพัฒนาชุมชน อบต. ตูมใหญ่ เพื่อจัดเตรียมป้ายชื่อไว้เพื่อติดต้นไม้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ในช่วงวันที่ 16 เมษายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ในช่วงวันที่ 23 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2564 กรอกแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพิ่มเติม

ในช่วงวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในแบบฟอร์มแบบใหม่ในหัวข้อร้านอาหารในท้องถิ่นที่น่าสนใจ

ในช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สรุปรายงานประจำเดือนเมษายนพร้อมจัดทำบทความประจำเดือนพฤษภาคมใน

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านร้านอาหารที่น่าสนใจในตำบลตูมใหญ่ ส่งผลให้ดิฉันสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้พอสมควร

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนด

การลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และ   สำรวจร้านอาหารในท้องถิ่น

          ผลจากการลงพื้นที่จิตอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกับคณะ อบต. ตูมใหญ่ ทำให้ทราบถึงป่าอนุรักษ์ในตำบลว่าปัจจุบันเหลือป่าไม่ไม้ไม่มากนักเนื่องจากการบุกรุกของชาวบ้านในพื้นที่ในอดีต ส่งผลให้ทาง อบต. มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเกิดโครงการพัฒนาชุมชน เพื่อปลูกฝังให้ชาวบ้านอนุรักษ์ป่าขึ้นเพื่อไว้ให้บุตรลูกหลานไว้ศึกษาต่อไปการลงพื้นที่จิตอาสาพัฒนาชุมชนครั้งทำให้ทราบถึง พืชเศรษฐกิจต่างๆ อาทิ ไม้แดง ไม้มะค้า ไม้มะค้าแต้ ติ้ว ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร มีคุณสมบัติอย่างไร เช่น ไม้แดง เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีเนื้อไม้ที่เป็นสีแดงเหมาะแก่การสร้างบ้าน ส่วนต้นติ้วเป็นไม้ที่แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ติ้วม่อน ซึ่งมีหนามขนาดใหญ่ เป็นไม้ประดับ  ส่วน ต้นติ้ว ไม่มีหนาวใบเรียวมีรสเปรียวสามารถนำ ดอก และ ใบ ไปเป็นเครื่องปรุงอาหารได้  และผลการลงพื้นที่สำรวจร้านอาหารท้องถิ่นที่น่าสนใจ ส่งผลให้ทราบว่าร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารตามสั่งเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีจำนวน 4 ร้าน  คือ ร้านยายเหลือ ร้านอาหารจานด่วน ร้านตามสั่งบ้านประคำสำโรง ร้านอาหารตามสั่ง ส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวมีจำนวน 1 ร้าน คือ ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ ร้านหมูกระทะมีจำนวน  2 ร้าน คือ ร้าน PSหมูกระทะ ร้านตั้งหลักหมูกระทะ และร้านไก่ย่างส้มตำมี 1 ร้าน ได้แก่ ร้านส้มตำPV

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19
          ผลจากการเก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม  พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ที่เข้ามาในตำบลตูมใหญ่ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มาจากพื้นที่สีแดงทำให้มีกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมากที่ต้องเฝ้าระวัง ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนตื่นตัวมากขึ้นและมีความตระหนักมากขึ้นถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านหนองบัวพัฒนาส่วนใหญ่มีความระวังตัวมากขึ้นเมื่อไปพื้นที่เสี่ยง ทาง อสม และผู้ใหญ่บ้านมีการคัดกรองก่อนเข้าหมู่บ้านหนองบัวพัฒนา ส่วนกลุ่มคนที่มาจากต่างจังหวัด ทาง อสม และผู้ใหญ่บ้านมีการกักตัวเพิ่มเติม 14 วัน และบังคับทุกกลุ่มคนที่มาจากจังหวัดตรวจโควิดทุกคน และทางผู้ใหญ่บ้านพร้อม อสม. ได้ให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้คนในบ้านหนองบัวพัฒนา ได้ให้ลงชื่อเพื่อฉีดวัคซีนเพื่อป้องโควิด

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                                       

       ในการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนและสำรวจกลุ่มร้านอาหารในท้องถิ่นเพิ่มเติม พบปัญหาด้านเก็บข้อมูลร้านอาหารเนื่องจากตำบลตูมใหญ่มีผู้ติดเชื้อโควิด 2 ราย ทำให้ร้านอาหารบ้างร้านต้องปิดเพื่อความสะอาดร้านอาหารและฆ่าเชื้อส่งผลให้เก็บข้อมูลเป็นไปได้มากขึ้น  การแก้ปัญหาในการลงพื้นที่ร้านอาหารในท้องถิ่นทางคณะทำงาน AG01(1) ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลร้านอาหารในบ้างร้านที่ยังเปิดขายบ้างร้านก่อน และร้านอาหารบ้างร้านที่ปิดปรับฆ่าเชื้อโควิด ทางกลุ่มได้ลงพื้นที่เพิ่มเติมหลังจากครบกำหนดการฆ่าเชื่อโควิด 14 วัน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่                 

 • ได้เรียนรู้การประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่
 • ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บข้อมูลด้านอาหารในท้องถิ่น
 • ได้เรียนรู้ถึงปัญหาการลงพื้นที่ในช่วงโควิดระบาด                                                                                         

                                    ลงพื้นที่จิตอาสาติดป้ายต้นไม้                 

                  ลงพื้นจิตอาสาร่วมกับ อบต. ตูมใหญ่ เพื่อติดป้ายต้นไม้

                     ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าในชุมชนตำบลตูมใหญ่                              

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

 • นำข้อมูลที่สำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม เดือน กุมภาพันธ์-เมษายน นำมาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • จัดอบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า
 • ทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆ
 • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณา
 • แผนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อื่นๆ

เมนู