1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน กรกฎาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ และการยกระดับการท่องเที่ยว ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กรกฎาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ และการยกระดับการท่องเที่ยว ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กรกฎาคม 2564

กิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

และการยกระดับการท่องเที่ยว

กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            กระผม นายวุฒิพงษ์ โมรารัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการปฏิบัติงาน กระผมได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคและผู้สวมใส่ พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) รวมถึงวิธีการตรวจสอบลักษณะทั่วไปของผ้าทอมือ (ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าทอลายขัดพื้นฐาน ผ้ายกดอก หรือผ้าชนิดอื่นๆ) และการทดสอบการตกติดของสีเบื้องต้น

นอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้แอพพลิเคชั่น Handy GPS ร่วมด้วย รวมไปถึงการเก็บภาพถ่ายและวีดีโอเพื่อใช้ในการจัดทำสื่อวีดิทัศน์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ อีกทั้งยังมีการพัฒนากลไกทางการตลาด ซึ่งทำการพัฒนาเป็นตลาดออนไลน์ โดยการจัดทำเพจ facebook เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีในตำบลตูมใหญ่และผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย) และผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ ให้มีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

1. กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์                     อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม

คณะทำงาน AG01(1) ได้มีการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอใช้พื้นที่หอประชุมในการจัดอบรมกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ และกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของตำบลตูมใหญ่

คณะทำงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ ผ่านระบบ Google Meet ในเรื่องของการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และการพัฒนากลไกทางการตลาด การพัฒนาเป็นตลาดออนไลน์ โดยการจัดทำเพจ facebook เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น ให้มีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง

คณะทำงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ในเรื่องของการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

คณะทำงาน AG01(1) พร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บางส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลของต้นไม้ทุกต้น ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม ในการจัดอบรมในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติ และการออกแบบลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มหรือชุมชน  และจัดทำบทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอลงพื้นที่และการขอใช้สถานที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงวิชาการทุกครั้ง

ในส่วนของการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน และด้านสังคม กระผมได้ทำการพัฒนาทักษะครบ 100% และได้ทำการศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดอบรมกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ และการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการทอผ้ามือ มาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหา พบว่า กลุ่มทอผ้ามือทั้ง 4 หมู่บ้าน มีทั้งสมาชิกที่ทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย ซึ่งสมาชิกจะทอผ้าที่บ้านของตนเอง ไม่ได้รวมกลุ่มกันทำ แต่เมื่อมีการประชุมประจำเดือน สมาชิกถึงจะรวมกลุ่มกันทอผ้า ซึ่งกลุ่มยังไม่มีความเข้มแข็ง ขาดองค์ความรู้ด้านกลไกลทางการตลาด และการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาร่วมด้วย ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มยังขาดความรู้ในเรื่องการพัฒนารูปแบบและลวดลายของผลิตภัณฑ์ในชุมชน นอกจากนั้นยังมีการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้า อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้สวมใส่เป็นอย่างมาก

คณะทำงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร จึงอยากให้มีการพัฒนาสินค้าในท้องถิ่นให้ปลอดจากสารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน และถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านกลไกลทางการตลาด รวมถึงการผลิตอุตสาหกรรมผ้าที่ถูกต้องและปลอดภัยให้แก่ชุมชน และการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของกลุ่ม โดยได้มีการจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ของกลุ่มทอผ้ามือ (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย) ตำบลตูมใหญ่ ในเรื่องของการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ  ประจญศานต์ โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตผ้าทอให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคและผู้สวมใส่ พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

การยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน

จากการสอบถามข้อมูลและจุดเด่นของแต่ละหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน จากผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้ทราบถึงสถานที่ที่น่าสนใจในตำบลตูมใหญ่ ที่สามารถพัฒนายกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ ซึ่งสามารถแบ่งสถานที่ท่องเที่ยวออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

1.การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความ แปลกตา ของสภาพธรรมชาติ สัณฐานที่สำคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์

แหล่งท่องเที่ยวหนองสิม

หนองสิม ตั้งอยู่บ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีบัวสีขาวนานาชนิดเกิดขึ้นเองภายในแหล่งน้ำ เมื่อถึงฤดูออกดอกหรือช่วงหน้าฝน จะพบว่ามีพันธุ์บัวสีขาวสวยขึ้นปกคลุมอยู่เต็มผืนน้ำ ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่น่าสนใจต่อการศึกษาระบบนิเวศ

ป่าไม้ชุมชน หรือป่าไม้สาธารณะ

ป่าไม้ชุมชน หรือป่าไม้สาธารณะ ตั้งอยู่บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ในตำบลตูมใหญ่ ปัจจุบันเหลือป่าไม้ไม่มากนัก เนื่องจากเกิดการบุกรุกของชาวบ้านในพื้นที่ในอดีต

2.การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาว ชนบท โดยการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และตัวเกษตรกร นักท่องเที่ยวได้รับความ เพลิดเพลินในกิจกรรมทางการเกษตร และมีจิตสานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม

โคกหนองนาโมเดล(บ้านโนนเจริญ ไร่ตะวัน ปลัดรุ่งนาวีชุม)

3.การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง การท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามใน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยว เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ หรือการบำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ งานกีฬาบริหารส่วนตำบล หรือ งานกีฬา อบต.

4.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อชมเอกลักษณ์ ความงดงามทางวัฒนธรรม ทั้งนี้จะต้องเคารพในวัฒนธรรม ของกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพ ความรู้ความเข้าใจ และความซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ

เป็นสถานที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และยังเป็นสถานที่​ปฏิบัติ มีพระนอน พระใหญ่ พญานาค เทพทันใจ ซึ่งมีผู้คนมากมายจากหลายพื้นที่ให้ความสนใจ มาไหว้มาสักการบูชา เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลประกอบไปด้วย ประเพณีบุญบั้งไฟของตำบลตูมใหญ่

5.การท่องเที่ยเชิงอาหาร วิสาหกิจในชุมชน เป็นการนำแนวทางเศรษฐกิจหรือแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องและเป็นระบบวิสาหกิจชุมชนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อน กระทำเพื่อทดแทน การซื้อจากตลาดทำให้ชุมชนลดค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มรายรับซี่งวิสาหกิจในตำบลตูมใหญ่ ที่เห็นได้ว่ามีการรวมกลุ่มกันอย่างชัดเจนที่มีการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เช่น 1.กลุ่มลอยสนั่นกล้วยฉาบ 2.กลุ่มน้ำตาลอ้อยโบราณ และ 3.กลุ่มกล้วยฉาบ บ้านใหม่เจริญสุข

3. ผลจากการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

จากการสำรวจและเก็บข้อมูลในเดือนกรกฎาคม พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทราบถึงข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในรอบที่ 3 ชาวบ้านในชุมชนทั้ง 19 หมู่บ้าน ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทราบถึงข้อมูลข่าวสารของโรคระบาดโควิด-19 และตระหนักถึงการป้องกันตนเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของโรคระบาด เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมหมู่บ้าน การเข้าวัดทำบุญ หรือการจ่ายตลาด และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร

ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ อาจสืบเนื่องมาจากลักษณะของการทำงาน กลุ่มอาชีพ และข้อจำกัดด้านเวลาหรือการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน รวมถึงชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลาเนื่องจากมีอากาศร้อน ทำให้การหายใจไม่สะดวก นอกจากนั้นชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีภาวะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และการเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ซึ่งควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจัดตั้งโครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เพื่อให้คนในชุมชนและกลุ่มผู้สูงอายุหันมาออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี

แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในปัจจุบันโรคระบาดโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่มีอันตรายสูง มีการแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อยาวนาน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ประกาศผ่านเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชนไปในวันที่13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา จึงทำให้มีชาวบ้านบางส่วนในตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางไปลงทะเบียนขอฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ที่บริเวณสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ซึ่งเป็นจุดฉีดวัคซีนใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันหมู่ต่อไป

4. ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

จากการลงพื้นที่ในช่วงเดือนกรกฎาคม ในส่วนของกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอ พบปัญหาด้านการเชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มทอผ้ามือแต่ละกลุ่มมาเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างยากพอสมควร เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆที่มีความรุนแรงมากขึ้น และมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ส่งผลให้สมาชิกบางส่วนเกิดความวิตกกังวลในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน ทางคณะทำงาน จึงมีการแก้ไขปัญหาโดยมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม การให้ผู้เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัย และมีการจัดที่นั่งในการอบรมแบบเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้น

ในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีในตำบลตูมใหญ่ พบปัญหาในเรื่องของการสอบถามผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวในชุมชน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านหรือชาวบ้านที่ให้ข้อมูลบางส่วนไม่ใช่คนในพื้นที่โดยกำเนิด ส่งผลให้ไม่ทราบรายละเอียดหมู่บ้านของตนเอง การแก้ไขปัญหา คณะทำงาน AG01(1) ได้แก้ไขปัญหาโดยการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นที่มีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่โดยตรง ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและการรักษาสุขภาพของตนเองและผู้อื่นเป็นหลัก จึงมีผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทำการคัดกรองประชาชนทุกคนก่อนเข้าและออกจากพื้นที่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนทุกคน

5. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ของตำบลตูมใหญ่

 • ได้เรียนรู้ถึงผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน
 • ได้เรียนรู้ถึงปัญหาการลงพื้นที่ในช่วงโรคโควิดระบาด
 • ได้เรียนรู้ถึงวิธีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นในรูปแบบของการตลาดออนไลน์
 • ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บข้อมูลด้านต่างๆมากขึ้น
 • ได้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีในตำบลตูมใหญ่มากขึ้น
 • 6. แผนการดำเนินงานต่อไป
  คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป คือ เดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้

  1. นำเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อพิจารณาการจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติให้สวยงามและคงทน และกิจกรรมการออกแบบลายผ้าเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยกลุ่มทอผ้ามือ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านตูมน้อย บ้านหนองดุม และบ้านปะคำดง
  2. วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 การจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติให้สวยงามและคงทน โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์
  3. วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 การจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมการออกแบบลายผ้าเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

  หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

   

อื่นๆ

เมนู