1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ หมู่บ้านทุ่งสว่าง และหมู่บ้านเมืองกับ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ หมู่บ้านทุ่งสว่าง และหมู่บ้านเมืองกับ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กระผมนายบารมี พันธ์ศรี ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7 และหมู่บ้านเมืองกับ หมู่16 อำเภอคูเมือง โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และแบบฟอร์ม05 รายงานประจำตำบลผ่านระบบ TP MAP

 กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1)

         ในช่วงวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ มอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ

          ในช่วงวันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตร AG01(1) เข้าพบนายก อบต. บ้านคู เพื่อแนะนำโครงการและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งทีมงานเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7 และหมู่บ้านเมืองกับ หมู่16 อำเภอคูเมือง ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 60 ครัวเรือน และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้ทำการฝึกทักษะภาอังกฤษส่วนนึงและกำลังดำเนินการเรียนรู้ต่อไปเพื่อให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นต่อไป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 2 หมู่บ้าน

          ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพหลัก คือ การทำไร่อ้อย ไร่มัน อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย เป็นต้น ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนมีอาชีพที่เป็นจุดเด่นคือ การทำนาและทำไร่อ้อยเป็นรายได้หลัก

 แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้านการจัดการน้ำ แหล่งน้ำ น้ำเสีย และน้ำอุปโภคบริโภคยังไม่สะอาดมากพอ

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

          ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า หมู่บ้านโคกสว่าง ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ และการสวมหน้ากากอนามัย แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายเท่าที่ควร อาจเนื่องมาจากลักษณะการทำงานที่เหนื่อยล้ามามากอยู่แล้วและส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรก ๆ การเดินทางลงพื้นที่และเวลาในการหาเวลาลงพื้นที่ยังคงลำบากเพราะติดเรียนหรืองานของนักศึกษา และยังพบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ทำการเกษตร ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูลมากพอและไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรในการเก็บข้อมูล และทางทีมงาน AG01(1) จำเป็นจะต้องทำงานล่าช้าโดยกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมอีกครั้ง โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อให้ประกาศนัดหมายประชาชนก่อนการลงพื้นที่ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ทีมงานสามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือนตามเป้าหมายตั้งไว้ แผนการในการดำเนินงานต่อไป

          ทีม AG01(1) มีแผนการดำเนินงานในเดือน มีนาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

สิ่งที่ได้ในการทำงานเดือนแรก    

   ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น และเรียนรู้จุดเด่นจุดด้อยของชุมชนหมู่บ้านต่างๆ

ชุดภาพที่1 บรรยากาศการลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ณ หมู่บ้านทุ่งสว่าง

ชุดภาพที่2 บรรยากาศการสอบถามข้อมูลทั่วไปผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งสว่าง

ชุดภาพที่3 การประชุมดำเนินงานกลุ่มนักศึกษาทำแบบฟอร์ม 05 รายงานประจำตำบลผ่านระบบ TP MAP

อื่นๆ

เมนู