1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง (กพร.)

บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง (กพร.)

ข้าพเจ้า นางสาวจารุวรรณ  คำยา ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รหัส AG01 บัณฑิตจบใหม่ ต.ตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่ม กพร. ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์ดำรงธรรม อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นเดือนที่ 2 ของสัญญาจ้าง ซึ่งการทำงานในศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง  การทำงานในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ภายหลังจากได้รับข้อมูลจากชุดปฏิบัติการประจำตำบลหรือได้รับเรื่องจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ในกรณีที่มีข้อพิพาททีมีความซับซ้อนเกี่ยวข้องในหลายพื้นที่หลายหน่วยงานให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดดำเนินการแก้ไขตามกระบวนการ ยึดตามหลัก รวดเร็ว – ถูกต้อง – เป็นธรรม – คู่กรณีพึงพอใจ สร้างความสามัคคีในชุมชน ส่งเสริมให้ราษฎรมองถึงความถูกต้องและมีกฎหมายเป็นกลางในการตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้น และอีกทั้งการลงพื้นที่เพื่อการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและนำมาประกอบการวิเคราะห์ในทางกฎหมายให้อยู่ในความเหมาะสม การปฏิบัติงานใน ท้องที่ทำให้สร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านและการสร้างความเข้าใจในทางกฎหมาย อธิบายให้ชาวเข้าใจให้อยู่ใน ความเป็นกลางมากที่สุด ตามหลัก ความเป็นธรรม

จากการทำงานในเดือนนี้ ยังส่งเสริมทักษะในทางกฎหมายเพื่อเป็นความรู้ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และการใช้ทักษะในการพูด และการใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น และกฎหมายทำให้เรามีนิสัย ที่มีความยุติธรรม และมีปรารถนาที่จะสร้างและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น แล้วเรายังสามารถนำกฎหมายไปช่วยเหลือให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ การปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ดำรงธรรมทำให้เราได้เข้าร่วมแบ่งปันความเห็นต่างๆ ซึ่งถือ ว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ดี ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองอีกด้วย นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มทักษะการสื่อสารและการ ปรับตัวที่ดี ทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย และการเรียนรู้กฎหมายจากพี่ๆ และท่านปลัดผู้รับผิดชอบ ประจำศูนย์ดำรงธรรม อำเภอพุทไธสง ให้ทั้งความรู้และทักษะชีวิตที่ทำให้เรามีไว้เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตในอนาคตต่อไป และ ยังเป็นเหมือนการท้าทายสติปัญญา เพราะการที่จะใช้กฎหมายได้เราก็จะต้องหาความรู้อยู่ ตลอดเวลา ประโยชน์อันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ในประสบการณ์ครั้งนี้อีกด้วย

ภาพการปฏิบัติหน้าที่

 

อื่นๆ

เมนู