1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองตาด บ้านหนองไผ่ดง บ้านหนองกับ และบ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองตาด บ้านหนองไผ่ดง บ้านหนองกับ และบ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายพรณรงค์ บุญเกิด ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ในเขตพื้นที่ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 19 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านสวายสอ บ้านกระทุ่ม บ้านปะคำสำโรง บ้านตูมน้อย บ้านตูมใหญ่ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองดุม บ้านหนองตาด บ้านโนนเจริญ บ้านปะคำดง บ้านกรูด บ้านหนองไผ่ดง บ้านกระทุ่มนอก บ้านโคกสำราญ บ้านเมืองกับ บ้านแคนเจริญ บ้านหนองบัวพัฒนา และบ้านใหม่เจริญสุข โดยดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 5 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19แบบฟอร์ม 03 การประเมินภาพรวมในการพัฒนาความยากจน แบบฟอร์ม 04 การประเมินภาพรวมการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และ แบบฟอร์ม 06แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 2 มีนาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำตำบลประชุมชี้แจงการดำเนินงาน

วันที่ 6 มีนาคม 2564 ตัวแทนคณะปฏิบัติงาน เข้าพบรองปลัด อบต.ตูมใหญ่ เพื่อยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรตำบลตูมใหญ่ ทั้ง 19 หมู่บ้าน

วันที่ 8-16 มีนาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงานตำบลตูมใหญ่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละหมู่บ้าน โดยแบ่งกลุ่มรับผิดชอบเพื่อความสะดวกประหยัดเวลาในการเก็บข้อมูลและให้ได้ข้อมูลที่มีความเป็นจริงมากที่สุด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 5 หมู่บ้าน

          ผลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ประชาชนในหมู่บ้านหนองไผ่ดง บ้านหนองตาด บ้านทุ่งสว่าง บ้านเมืองกับ มีอาชีพเกษตรกรรม ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม ส่วนบ้านกรูดส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง เนื่องจากมีคนในหมู่บ้านเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างจึงมีการจ้างงานคนในหมู่บ้านนั่นเอง

          อย่างไรก็ตาม ประชาชนในพื้นที่ยับประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม จึงมีการดึงน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ คือการเจาะบ่อบาดาล

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

          จากการสำรวจข้อมูลพบว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้คนในชุมชนได้รับผลกระทบอยู่บ้าง เนื่องจากไม่ดวกในการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หรืองานที่เคยทำก็ไม่สามารถทำได้ ทำให้รายได้ถดถอย ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย แต่ประชาชนบางส่วนก็ได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อย

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          มีประชากรบางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่พักอาศัย มีการเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด จึงทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่

  1. การติดต่อกับหน่วยงานราชการต้องมีหนังสือแจ้งชัดเจน
  2. ต้องกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้สะดวกต่อการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

1-8 เมษายน นำข้อมูลที่ได้จากเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม มาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของชุมชน นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของชมชนนั้นๆ

9 เมษายน จัดอบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

23 เมษายน จัดอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า

อื่นๆ

เมนู