1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง (กพร.)

บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง (กพร.)

 

ข้าพเจ้า นางสาวจารุวรรณ  คำยา ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รหัส AG01 บัณฑิตจบใหม่ ต.ตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่ม กพร. ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์ดำรงธรรม อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์   ปลัดผู้รับผิดชอบประศูนย์ดำรงธรรม    ปลัด วทัญญู วงศ์แต้

สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นเดือนที่ 3 ของสัญญาจ้าง การปฏิบัติหน้าที่ในเดือนนี้ เป็นเดือนที่มีภาระกิจค่อนข้างเยอะ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสำนักงานได้รับมอบหมาย แต่ทั้งนี้เราต้องมีงานหลักของเราคือรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ณ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอพุทไธสง ทั้งงานด้านเอกสารประกอบกับการลงพื้นที่ ในส่วนงานที่เรารับผิดชอบคือการรับเรื่องร้องเรียน และการลงรับหนังสือ ส่งแจ้ง อปท. และคีย์ข้อมูลที่ได้รับเรื่อง และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่เข้าเวรในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมา กิจกรรมที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายและได้เข้าร่วมในเดือนนี้คืองาน บุญเบิกบ้าน ลูกหลานราชกาลที่ 1   ประชุมหัวหน้าส่วน ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน งานเซราะกราวไลท์ติ้งเฟสติวัล 2021 ลงพื้นที่ตรวจโรงน้ำแข็งธนวรรณวารีทิพย์ หมู่ที่ 1 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์  และ งานเฉลิมฉลองพระยาเสนาสงครามประจำปี 2564 และเข้าเวรวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางนายอำเภอมอบหมายแต่ต้องเข้าร่วมในฐานะที่เราอยู่อำเภอเดียวกันเพื่อให้เกิดความสามัคคี และสร้างความรักใคร่ปองดองกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในหมู่คณะ

ในการทำงานในเดือนนี้ สร้างประสบการณ์และความรู้ในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายมากยิ่งขึ้น  การทำงานในเดือนที่ 3 นั้น ทำให้รู้จักคนมากขึ้นและมีความสนิทกับเพื่อนร่วมงานมากกว่าเดิม และได้รับความรู้จากท่านปลัดหลายท่านรวมถึงพี่ๆที่ทำงานให้ความดูแลเป็นอย่างดี เป็นการสร้างความคุ้นชินในสถานที่ทำงานและการลงพื้นที่ในชุมชนทำให้ได้รับความรู้จากชาวบ้านหรือผู้นำหมู่บ้านมีความรู้ในหลายด้านพร้อมทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี แต่การทำงาน ณ อำเภอพุทไธสง แห่งนี้ ยังต้องมีอะไรที่ต้องเรียนรู้ และหาประสบการณ์ ในหน่วยงานราชการ  ที่เรายังไม่เคยเรียนรู้มาก่อน ทำให้สร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่อีกหลายอย่างที่เราต้องศึกษาหาความรู้อีกต่อไป

ผลการปฏิบัติหน้าที่ในเดือน เมษายน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู