1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง (กพร.)

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง (กพร.)

 

 

 

 

 

 

     ข้าพเจ้า นางสาวจารุวรรณ  คำยา ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รหัส AG01 บัณฑิตจบใหม่ ต.ตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่ม กพร. ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์ดำรงธรรม อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

เข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอพุทไธสง โดยมี นายนิมิตร ปัทเจริญ นายอำเภอพุทไธสง เป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนี้   และ ได้เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งมี นายมนูญศักดิ์  นามประเทือง ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) และเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนเริ่มการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 วัน โดยมี นายวทัญญู วงศ์แต้  ปลัดอำเภอ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็นผู้ปฐมนิเทศในครั้งนี้ และมอบหมายการทำงานในศูนย์ดำรงธรรม พร้อมชี้แจงรายละเอียดในการปฏบัติหน้าที่ในครั้งนี้ คือ ปฏิบัติงานในศูนย์ดำรงธรรม งานธุรการและงานสารบรรณ

การฝึกอบรม     ข้าพเจ้าได้ผ่านการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 24 ชั่วโมง

การฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ดำรงธรรม

     ดำเนินการเกี่ยวกับรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนหรือที่ได้รับจากจังหวัดรวมถึงการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

         ดังนั้นการเสริมสร้างทักษะและบูรณาการ โดยจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่ ที่ได้จากการตรวจสอบและข้อสรุปในเรื่องที่ร้องทุกข์จากประชาชน มาสร้างเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data)  จึงได้นำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบนำเข้าระบบโดยการคีย์ข้อมูลเพื่อเป็นการรายงานผลและนำสู่ขั้นตอนวิเคราะห์ต่อไป 

 

ภาพการปฎิบัติหน้าที่ และ การลงพื้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู