1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) เรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ยหนี้ ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง (กพร.)

บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) เรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ยหนี้ ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง (กพร.)

ข้าพเจ้า นางสาวจารุวรรณ  คำยา ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รหัส AG01 บัณฑิตจบใหม่ ต.ตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่ม กพร. ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์ดำรงธรรม อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างโครงการฯ เข้าสู่เดือนที่ 5  การปฏิบัติงานก็เพิ่มมากขึ้นและสามารถทำงานได้อย่างคล่องแคล่วในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เราได้พัฒนาการของตนเองมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติหน้าที่ในเดือนนี้ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่เพราะสถานการณ์ในปัจจุบันคือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 แต่ทางหน่วยงานราชการก็ยังให้บริการและทำงานกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการให้ร่วมมือในการให้บริการประชาชนโดยการฉีดวัคซีนการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาย  ซึ่งในช่วงนี้จึงต้องร่วมมือกันในด้านต่างๆและได้รับมอบหมายในหน้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งการลงพื้นที่ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ การเข้าร่วมจิตอาสา การบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน และอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงาน

การปฏิบัติงานในเดือนนี้ทำให้เรารู้ถึงความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และพัฒนาทักษาะด้านวิชาการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ต้องขอบคุณทาง กระทรวงอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยทำโครงการนี้มาเพื่อทำให้เรามีงานทำและยังมีความรู้ในด้านต่างๆ ทำให้ตัวดิฉันเองมีความขยันและพร้อมที่จะต่อสู้กับโลกภายนอกได้อย่างเข้มแข็ง การปฏิบัติงานในเดือนนี้รู้สึกพอใจในตัวเองมากขึ้นเพราะได้แสดงความคิดเห็นและและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ทำให้งานออกมาได้ดีและสมบูรณ์ และจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่นี้ต่อไป

              

อื่นๆ

เมนู