นางประทุมทอง บุตรเงิน ประเภทประชาชน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ NS03 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

นางประทุมทอง บุตรเงิน ข้าพเจ้าลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน “กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม” ของ ชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อเนื่องจากกิจกรรมโครงการ “หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการการออกแบบลายผ้าไหม”วันที่ 08 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ชาวบ้านใช้เวลาในการทอผ้าไหม 3 เดือน การติดตามผลการทอผ้าไหม กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม ทั้ง 6กลุ่ม ชาวบ้านได้ทำการทอผ้าไหมเสร็จตามเป้าหมายกำหนดและพร้อมเข้าสู่กระบวนการต่อไป จากการสอบถามชาวบ้านมีความภูมิใจที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้เรียนรู้การออกแบบลวดลายผ้าไหมที่แปลกใหม่และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสารต่อ การฝึกการทอผ้าให้มีความชำนาญในการฝึกปฎิบัติหลายๆด้านที่เป็นความรู้ของการทอผ้า การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติและสีเคมี และการใช้วัตถุดิบจากสีธรรมชาติและสีเคมี ที่มีในท้องถิ่นของให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนได้มากที่สุด

 

อื่นๆ

เมนู