การทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นเกิดจากความคิดริเริ่มเนื่องจากพื้นที่บริเวณอีสานเป็นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่มีความแห้งแล้งและเกิดภัยพิบัติอุทกภัยอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วสู่ประเทศจึงคำนึงเห็นว่าการทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อประชากรในพื้นที่แห่งนี้และได้เลือกตำบลบ้านปรือเป็นตัวอย่างเเละเป็นต้นแบบในการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มและเหมาะสมกับการทำโครงการเป็นอย่างมากเพราะพื้นที่ดังกล่าวจากการสอบถามชาวบ้านและผู้นำชุมชนพบว่าประสบปัญหาน้ำขังน้ำเน่าเสียและอุทกภัยอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมากข้าพเจ้าจึงนำโครงการเหล่านี้เข้าสู่พื้นที่ต้นแบบโดยเร็วเพราะประโยชน์ของโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนั้นนอกจากจะช่วยลดปัญหาน้ำขังน้ำเน่าเสียอุทกภัยอีกทั้งยังทำให้พื้นที่ที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นเกิดความชุ่มชื่นทำให้พืชพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีอีกด้วยถือเป็นประโยชน์อย่างมากต่อชุมชน ถึงเเม้การทำงานในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การลงพื้นที่นั้นอาจมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ข้าพเจ้าและคณะผู้ดำเนินงาน ทีมงานในการดำเนินโครงการนี้ก็พร้อมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังเเละสุดความสามารถสุดฝีมือเพราะเล็งเห็นว่าประโยชน์ของโครงการที่สร้างขึ้นนั้นจะช่วยแก้ปัญหาของชาวบ้านได้จริง จึงทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งจึงดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็ตาม

 

อื่นๆ

เมนู