1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4.                บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองบัว บ้านหนองบัวพัฒนา บ้านสวายสอ และบ้านโคกสำราญ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์          

               บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองบัว บ้านหนองบัวพัฒนา บ้านสวายสอ และบ้านโคกสำราญ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์          

                                                                                                                                   

           ดิฉันนางสาวสุพรรษา ดาวรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสวายสอ  หมู่ที่ 2 บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 และ บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18  ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 5 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 แบบฟอร์ม 03 การประเมินภาพรวมในการพัฒนาความยากจน แบบฟอร์ม 04 การประเมินภาพรวมการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                  ในช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมออนไลน์ทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ มอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ                                                            ในช่วงวันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2564  อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมกลุ่ม AG 01 (1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงหน้าที่ และบทบาทของการทำงานของแต่ละบุคคล                                                      ในช่วงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน AG 01 (1) ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เข้าพบรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ เพื่อแนะนำโครงการชี้แจงรายละเอียด                                                                                     ในช่วงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน AG 01 (1) ตำบลตูมใหญ่และอาจารย์ประจำหลักสูตร AG01 เข้าพบนายก อบต. ตูมใหญ่ เพื่อแนะนำโครงการและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น                                                                                                 ในช่วงวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2564  ทีมงานAG 01 (1) ตำบลตูมใหญ่เริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้านคือ บ้านสวายสอ  หมู่ที่ 2 บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 และ บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18  ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี                       ในช่วงวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564  ทีมงานAG 01 (1) ตำบลตูมใหญ่ สรุปข้อมูลงานจากการลงพื้นที่ทั้ง 4 หมู่บ้าน                                                                                                                                                                   ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 120  ครัวเรือน และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูต ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19
          ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านหนองบัวพัฒนาส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย ส่วนชาวบ้านที่ออกกำลังกายก็ส่วนน้อยมากลดจำนวนลงเรื่อยๆ อาจเนื่องมาจากลักษณะการทำงาน อาชีพและประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไปโดยให้ อสม. ในหมู่บ้านจัดตั้งโครงการการเต้นแอโรบิคแบบ เบาๆ สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหนองบัวพัฒนาหันมาออกกำลังกาย

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                                                                    ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรก ๆ พบปัญหาการประสานงานกับผู้ชุมชน โดยส่วนใหญ่ผู้นำชุมชนจะไม่ค่อยให้ความมือ และไม่ประสานงานคนในชุมชนไว้ล่วงหน้า ทำให้เก็บข้อมูลได้ค่อนข้างยาก โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยนำเอกสารมาชี้แจ้งรายละเอียดของการลงพื้นที่เพิ่มเติมให้ผู้นำชุมชนรับทราบข้อมูลเบื้องตน  ซึ่งทำให้ผู้นำชุมชนรับทราบและประชาสัมพันธ์เพื่อนัดหมายประชาชนในหมู่บ้านก่อนลงพ้นที่ และได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชน สามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่

  1. ได้เรียนรู้การประสานงานกับผู้นำชุมชน
  2. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม
  3. ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของคนในชุมชน
  4. ได้เรียนรู้ถึงปัญหาชุมชน

                                      ดำเนินการขอลงพื้นที่เก็บข้อมูล อบต ตูมใหญ่                                                    

                                     ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5                                            

                            ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1                                                

                                          ตลาดนัดชุมน รักศัทธา

 

                       ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18                                                                                                                                                       แผนการในการดำเนินงานต่อไป
         ทีม AG 01 (1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานในเดือน มีนาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบทุกหลังคาเรือน ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป                                                                                                              

อื่นๆ

เมนู