1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ หมู่บ้านตูมใหญ่ บ้านตูมน้อย บ้านกรูด และบ้านปะคำดง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ หมู่บ้านตูมใหญ่ บ้านตูมน้อย บ้านกรูด และบ้านปะคำดง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                    ดิฉันนางสาวพรรณิภา หิรัญโท ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5 บ้านกรูด หมู่ 12 และบ้านปะคำดง หมู่ที่ 11 อำเภอคูเมือง โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และแบบฟอร์ม 05 รายงานประจำตำบลผ่านระบบ TPMAP    

 กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01

           ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ มอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยทำการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ออนไซต์ 2 ครั้ง ที่ตึก 20 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ 2 ครั้ง

          ในวันที่ 7-28 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตร AG01 เข้าพบนายก อบต. ตำบลตูมใหญ่ เพื่อแนะนำโครงการและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งทีมงานเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5 บ้านกรูด หมู่ 12 และบ้านปะคำดง หมู่ที่ 11  ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 120 ครัวเรือน และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

          ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้ทำการเข้าไปเรียนรู้ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งดิฉันได้วางแผนเพื่อเข้าฝึกทักษะในระบบให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ต่อไปภายในระยะเวลา 3 เดือน

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ 2 หมู่บ้าน คือบ้านทุ่งสว่างและบ้านเมืองกับ

          ผลจากการลงเก็บข้อมูลในหมู่บ้านทุ่งสว่างและบ้านเมืองกับพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพการทำไร่ ทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น แต่อาชีพหลักที่ชาวบ้านในชุมชนทำ คือ การทำไร่ ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำรายได้ที่สูงที่สุดในแต่ละปี และการทำไร่ที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือไร่อ้อย ซึ่งอ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่าย และเมื่อปลูกครั้งหนึ่งแล้ว สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง จึงทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนนิยมทำอาชีพนี้ แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้าน การจัดการน้ำใน แหล่งน้ำ ซึ่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในชุมชนยังสะอาดไม่เพียงพอ และในหน้าแล้งยังขาดแคลนน้ำอีกด้วย

 ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

          ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนบางส่วนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีชาวบ้านบางส่วนในชุมชนที่ทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดแต่ยังตระหนักถึงการป้องกันตัวเองไม่เพียงพอ อาจเนื่องมาจากลักษณะการทำงาน อาชีพและประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป

 ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          ปัญาและอุปสรรคในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของดิฉันคือเวลาในการลงพื้นที่ เพราะดิฉันต้องมาเรียนในวันจันทร์ถึงศุกร์ทำให้เกิดผลกระทบเวลาลงพื้นที่ จึงได้ทำการลงพื้นในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งในช่วงแรก ๆ ในการลงพื้นที่พบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูล และทางทีมงาน AG01 จำเป็นจะต้องกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมอีกครั้ง โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อนัดหมายประชาชนก่อนการลงพื้นที่ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ทีมงานสามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือนตามเป้าหมายตั้งไว้ และปัญหาที่พบอีกอย่างหนึ่งในการเก็บข้อมูลคือในส่วนของแบบฟอร์มที่ทำการกรอกข้อมูลยังไม่ชัดเจน จึงได้จดบันทึกเพื่อเข้าสอบถามในที่ประชุมเพื่อแก้ปัญหาในครั้งถัดไป

 แผนการในการดำเนินงานต่อไป

          ทีม AG01 มีแผนการดำเนินงานในเดือน มีนาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

ภาพที่ 1 ภาพลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ หมู่บ้านทุ่งสว่าง

 

ภาพที่ 2 ภาพทีม AG01 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

ภาพที่ 3 ภาพนักศึกษาภายในทีมร่วมกันกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม 05

อื่นๆ

เมนู