บทความประจำเดือน กรกฎาคม 2564

กิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และการยกระดับการท่องเที่ยว

กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            ดิฉัน นางสาวอธิฏฐา สุทธิมาลา ประเภทประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 19 หมู่บ้าน ดิฉันได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นสำรวจกลุ่มทอผ้าไหม 4 หมู่บ้าน บ้านปะคำดง ตูมน้อย หนองบัวและหนองดุม ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจด้านการทอผ้าไทยให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและเป็นอาชีพหลักที่หารายได้ให้คนในชุมชน และได้ลงพื้นที่ปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยงในตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

         ในการปฏิบัติงาน ดิฉันได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ของกลุ่มทอผ้ามือ (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย) ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคและผู้สวมใส่ พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) รวมถึงวิธีการตรวจสอบลักษณะทั่วไปของผ้าทอมือ (ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าทอลายขัดพื้นฐาน ผ้ายกดอก หรือผ้าชนิดอื่นๆ) และการทดสอบการตกติดของสีเบื้องต้น

         นอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้แอพพลิเคชั่น Handy GPS ร่วมด้วย รวมไปถึงการเก็บภาพถ่ายและวีดีโอเพื่อใช้ในการจัดทำสื่อวีดิทัศน์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ อีกทั้งยังมีการพัฒนากลไกทางการตลาด ซึ่งทำการพัฒนาเป็นตลาดออนไลน์ โดยการจัดทำเพจ facebook เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีในตำบลตูมใหญ่และผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย) และผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ ให้มีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

        ยังมีการรณรงค์ให้คนในชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 เพื่อเป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงชื่อในการเข้ารับวัคซีน การปฏิบัติตนก่อนและหลังการเข้ารับการฉีดวัคซีน และผลข้างเคียงหลังจากการฉีดวัคซีน Covid-19 ให้กับชาวตำบลตูมใหญ่ โดยผู้อำนวยการสาธารณะสุขชุมชนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อีกด้วย

  1. กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คณะ AG01(1) – ประชุมแบบออนไลน์พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อชี้แจงรายละเอียดกำหนดการเกี่ยวกับการอบรมเชิงวิชาการกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ และกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้ามือ ตำบลตูมใหญ่

คณะ AG01(1) – ทีมงานประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอใช้พื้นที่ในการอบรมเชิงวิชาการกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ และกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้ามือ ตำบลตูมใหญ่

คณะ AG01(1) – ลงพื้นที่กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำรวจพรรณไม้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

คณะ AG01(1) – เข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการการจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผ่านระบบ Google Meet การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์

คณะ AG01(1) – คณะผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บางส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลของต้นไม้ทุกต้นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

คณะ AG01(1) – จัดทำบทความประจำเดือนกรกฎาคม

 

 

          ในส่วนของการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล Digital Literacy ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy ด้านการเงิน Financial Literacy และด้านสังคม Social Literacy ดิฉันได้ทำการพัฒนาทักษะครบ 100% และได้ทำการศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนดครบ 100%

  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดอบรมกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ของกลุ่มทอผ้ามือ (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย) และการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน

การทอผ้ามือของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มทอผ้ามือทั้งหมดจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มสาธรผ้าไทย

สถานที่ตั้ง : บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลของกลุ่ม คือ กลุ่มสาธรผ้าไทย เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2559 ประธานกลุ่ม คือ นายสาธร นามมั่น

2.กลุ่มทอผ้าไทยบ้านตูมน้อย

สถานที่ตั้ง : บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลของกลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้าไทยบ้านตูมน้อย เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2559 ประธานกลุ่ม คือ นางปัณฑิตา แก้วกูล

3.กลุ่มทอผ้าไทยบ้านหนองดุม

สถานที่ตั้ง : บ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลของกลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้าไทยบ้านหนองดุม เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2561 ประธานกลุ่ม คือ นางอำพร หนองหล้า

4.กลุ่มสัมมาชีพชุมชนทอผ้าบ้านปะคำดง

สถานที่ตั้ง : บ้านปะคำดง หมู่ที่ 11 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลของกลุ่ม คือ กลุ่มสัมมาชีพชุมชนทอผ้าบ้านปะคำดง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2559 ประธานกลุ่ม คือ นางสุกานดา หอมยี่สุ่น

คณะทำงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร จึงอยากให้มีการพัฒนาสินค้าในท้องถิ่นให้ปลอดจากสารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน และถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านกลไกลทางการตลาด รวมถึงการผลิตอุตสาหกรรมผ้าที่ถูกต้องและปลอดภัยให้แก่ชุมชน และการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของกลุ่ม โดยได้มีการจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ของกลุ่มทอผ้ามือ (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย) ตำบลตูมใหญ่ ในเรื่องของการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ  ประจญศานต์ โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตผ้าทอให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคและผู้สวมใส่ พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) วิธีการตรวจสอบลักษณะทั่วไปของผ้าทอมือ (ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าทอลายขัดพื้นฐาน ผ้ายกดอก หรือผ้าชนิดอื่นๆ) และการทดสอบการตกติดของสีเบื้องต้น โดยการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 4 กลุ่ม ให้สมาชิกในกลุ่มนำเสนอความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ซึ่งได้ข้อสรุปความต้องการของสมาชิกแต่ละกลุ่มออกเป็น 6 ความต้องการ ดังนี้

  1. ต้องการสร้างให้เป็นสินค้า OTOP ของตำบลตูมใหญ่
  2. ต้องการผลิตลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง และผลิตลวดลายแบบใหม่ให้มีความทันสมัย
  3. ต้องการออกแบบและพัฒนาลายผ้ารวมทั้งสีต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่
  4. ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทอผ้าไทยของกลุ่มให้ได้มาตรฐานที่ดีและมีคุณภาพ
  5. ต้องการจัดทำเพจ Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของกลุ่ม
  6. ต้องการสร้างรายได้เสริมจากผลิตภัณฑ์ที่ทำ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน

            จากการสอบถามข้อมูลและจุดเด่นของแต่ละหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน จากผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้ทราบถึงสถานที่ที่น่าสนใจในตำบลตูมใหญ่ ที่สามารถพัฒนายกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ ซึ่งสามารถแบ่งสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้

ป่าไม้ชุมชน หรือป่าไม้สาธารณะ

            ป่าไม้ชุมชน หรือป่าไม้สาธารณะ ตั้งอยู่บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ในตำบลตูมใหญ่ ปัจจุบันเหลือป่าไม้ไม่มากนัก เนื่องจากเกิดการบุกรุกของชาวบ้านในพื้นที่ในอดีต ส่งผลให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจัดตั้งโครงการพัฒนาชุมชนนี้ขึ้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคนลงพื้นที่ติดป้ายชื่อพันธุ์พืชร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่และปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นบ้านตูมน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในป่าอนุรักษ์นี้จะมีต้นไม้เล็กใหญ่มากมายหลากหลายพันธุ์ ซึ่งประกอบไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด ทั้งเถาวัลย์ ไม้เลื้อย และไม้ยืนต้น อาทิ ต้นแดง ต้นมะค่า ต้นติ้ว ต้นประดู่ ต้นดูกหิน ต้นโพธิ์ ต้นเครือไทรโยง ต้นเครือผักหวาน เป็นต้น ซึ่งพันธุ์พืชแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะเด่นและมีสรรพคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันไป

   

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

         พบปัญหาด้านสำรวจกลุ่มทอผ้าไหมทอมือเนื่องจากตำบลตูมใหญ่มีผู้ติดเชื้อโควิด จำนวนหลายราย ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มทอผ้าไหมทอมือได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้ได้ข้อมูลยังไม่ครบ 100% ไม่ว่าอย่างก็ตามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและรักษาสุขภาพ จึงมีผู้นำชุมชนและ อสม.คัดกรองก่อนเข้าและออกจากพื้นที่ตลอดเวลา 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

    – ได้ผสานงานและวางแผนก่อนลงพื้นที่

    – ได้เรียนรู้การผสานงานการทำงานกับผู้นำในชุมชน

    – ได้เข้าใจปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

    – นำเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เพื่อพิจารณาการจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติให้สวยงามและคงทนและกิจกรรมการออกแบบลายผ้าเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยกลุ่มทอผ้ามือ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่18 บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5 บ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 และบ้านปะคำดง หมู่ที่ 11

    – ในช่วงวันที่ 16กรกฎาคม 2564 การจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติให้สวยงามและคงทนโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

    – ในช่วงวันที่ 28กรกฎาคม 2564 การจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมการออกแบบลายผ้าเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

หมายเหตุ :แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19         

 

  

อื่นๆ

เมนู