1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AG01(1) กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดกับสำรวจที่พักหรือโรงเเรม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AG01(1) กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดกับสำรวจที่พักหรือโรงเเรม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564

กลุ่ม AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดกับสำรวจที่พักหรือโรงเเรม 

ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์

     กระผมนายบารมี พันธ์ศรี ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลพืชในท้องถิ่นและอาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่หน่าวยงานหลักกำหนดมา ฟอร์มเก็บข้อมูลใบประกาศนียบัตร ทักษะด้าน Social Literacy  แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมทักษะทาง Financial Literacy (SET e-Learning) และ แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมทักษะทาง Digital Literacy (TDGA e-Learning)

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1)

-วันที่ 14 เมษายน 2564 ประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ เพื่อดำเนินการขอลงพื้นที่จิตอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกับ อบต.ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

-วันที่ 15 เมษายน 2564  คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ได้เข้าไปช่วยงานจิตอาสาพัฒนาชุมชน อบต. ตูมใหญ่ เพื่อจัดเตรียมป้ายชื่อไว้เพื่อติดต้นไม้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

-วันที่ 16 เมษายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

-ในช่วงวันที่ 23 เมษายน 2564  ถึง 12 พฤษภาคม 2564 กรอกแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพิ่มเติม

-ในช่วงวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในแบบฟอร์มแบบใหม่ในหัวข้อพืชประจำถิ่นและอาหารในท้องถิ่นที่น่าสนใจ

-วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สรุปรายงานประจำเดือนเมษายนพร้อมจัดทำบทความประจำเดือนพฤษภาคม

     ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้ทำการฝึกทักษะสำเร็จและได้รับประกาศนียบัตรแล้วเรียบร้อย4ด้านได้แก่ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ด้านทักษะดิจิทัล ด้านการเงิน และด้านทักษะสังคม และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนดครบ 100%

     กิจกรรมจิตอาสาและการยกระดับการท่องเที่ยวในตำบล

     ผลจากการลงพื้นที่จิตอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกับคณะ อบต. ตูมใหญ่ ทำให้ทราบถึงป่าอนุรักษ์ในตำบลว่าปัจจุบันเหลือป่าไม้ไม่มากนักเนื่องจากการบุกรุกของชาวบ้านในพื้นที่ในอดีต ส่งผลให้ทาง อบต. มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเกิดโครงการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่ติดป้ายชื่อพันธุ์พืชร่วมกับ อบต.และปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นบ้านตูมน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯซึ่งมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 26 ไร่  แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนวัดบ้านปะคำสำโรงและงานประจำปีประเพณีบุญบั้งไฟ (ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม) เนืองจากสถานการณ์โควิด-19 จึงงดจัดงานในปีนี้

     ผลการสำรวจการเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 

        ในการสำรวจนี้นั้นได้ดำเนินการในการสำรวจแบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ของหมู่บ้านโคกสำราญ โดยได้ผลดังนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่มีส่วนมากมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อพอสมควร และมีความรู้วิธีการป้องกันหรือดูแลตัวเองให้ถูกสุขลักษณะหรือถูกหลักอนามัย อาทิ การปรุงอาหารให้สุก การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การใช้ช้อนกลาง และการดูแลสุขภาพของตนเองจากสมุนไพรในท้องถิ่น

      ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเดือนพฤษภาคมในช่วงนี้ เป็นไปได้ยากต้องป้องกันระมัดระวังตัวเองพอสมควรเนื่องจากเกิดการระบาดของโควิด-19 ละลอกใหม่ โดยที่สำคัญ มีผู้เชื้อติดเชื้อที่ทามไลน์เชื่อมโยงกับผู้คนและสถานที่ที่ต้องลงพื้นที่ทำให้การลงพื้นที่ต้องเลื่อนและหยุดชะงักขาดความต่อเนื่อง ทำให้การลงพื้นที่ในแต่ละครั้งยากลำบากมากยิ่งขึ้นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ประกอบกับสภาพอากาศในช่วงหน้าร้อนยากลำบากต่อการลงพื้นที่เนื่องจากอุณหภูมิสูงมากในการทำงานกลางแจ้ง โดยการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการการป้องกันโรคและคำนึงถึงความปลอดภัยและรักษาสุขภาพ จึงมีผู้นำชุมชนและ อสม.คัดกรองก่อนเข้าและออกจากพื้นที่ตลอดเวลา

        ทีม AG01(1) มีแผนการดำเนินงานในเดือน มิถุนายน 2564

  • นำข้อมูลที่สำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม เดือน กุมภาพันธ์-เมษายน นำมาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  • จัดอบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า
  • ทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆ
  • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณา 

     หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สิ่งที่ได้ในการทำงานเดือนพฤษภาคม

    ได้รู้จักกับพืชในชุมชนต่างๆในการลงพื้นที่จากที่ไม่เคยได้รับความรู้ก็ได้เรียนรู้กับพืชชนิดต่างๆ เช่น ลักษณะของพืช ชื่อของพืช ประโยชน์ของพืช หรือการนำเอาเทคโนโลยีมาบันทึกข้อมูลของพืช และเรียนรู้วิธีประสานทางออนไลน์เนื่องจากโควิดระบาดรอบที่3 

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่

 

 

อื่นๆ

เมนู