1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) เรื่องร้องเรียน โครงการขุดลอกหนองสาลี่ ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง (กพร.)

บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) เรื่องร้องเรียน โครงการขุดลอกหนองสาลี่ ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง (กพร.)

 ข้าพเจ้า นางสาวจารุวรรณ  คำยา ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รหัส AG01 บัณฑิตจบใหม่ ต.ตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่ม กพร. ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์ดำรงธรรม อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นเดือนที่ 4 ของสัญญาจ้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้การจัดกิจกรรมและการลงพื้นลดลง ทำให้เดือนนี้ทำงานได้เท่าที่จำเป็นและตามที่ทางรัฐบาลได้อนุญาติให้ปฏิบัติตามความเหมาะสมเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  แต่งานหลักของศูนย์ดำรงธรรมยังดำเนินการปกติแต่ต้องจำกัดจำนวนประชาชนที่เข้ามาร้องเรียนและปฏิบัติตามมาตรการของทาง ศบค. กำหนด แต่ทางอำเภอยังปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน และดูแลในการใช้ชีวิตและการจัดระเบียบทางสังคมในสถานการณ์นี้คงเดิม และยังเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกด้วย 

การปฏิบัติงานในเดือนนี้ อุปสรรคในการทำงานจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้เราต้องระวังตัวในการออกปฏิบัติหน้าที่และการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นลงพื้นที่พบปะประชาชน และรับเรื่องร้องจากประชาชน  จึงทำให้เดือนนี้มีความกังวลในการทำงาน การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid-19)ค่อนข้างจะใกล้ตัว เพราะการระบาดในรอบนี้รุนแรงกว่าครั้งก่อน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ แต่ก็ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาคงเดิม เพราะยังมีประชาชนเข้ามาร้องเรียนค่อนข้างเยอะ แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานของรัฐยังคงทำงานกันอย่างเต็มที่ เดือนนี้ค่อนข้างจะเข้าใจในหน้าที่มากขึ้นและยังสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และความรู้ในด้านกฎหมายมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู