บทความประจำเดือน  มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1)

covid week กับ การยกระดับท่องเที่ยว

         ดิฉัน นางสาวจุฑาทิพย์ สุ่มมาตร์  ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในสัปดาห์ของcovid week พร้อมกับการรณรงค์การฉีดวัคซีนละให้ข้อมูลด้านวัคฉีดกับชาวตำบลตูมใหญ่ โดยมีผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อำนวยการสาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางสาวแพรวนภา แหวนมุข ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการลงชื่อรับวัคซีน และผลข้างเคียงในการรับวัคฉีด ทั้ง2 ครั้ง ทั้งการลงพื้นที่ของสัปดาห์covid week ได้รับความอนุเคราะห์ความร่วมมือกับทาง อบต. ตูมใหญ่ ในการประสานงานของการลงพื้นที่และในสัปดาห์ของcovid week ได้สอดแทรกการสรุปงานของสำรวจการท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์            

            ในช่วงวันที่ 21 พฤษภาคม2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร นัดประชุมออนไลน์เพื่อสรุปแผนปฎิบัติงานในเดือนพฤษภาคมและระดมความคิดเห็นรับมอบหมายงานในเดือนมิถุนายนเพื่อที่จะได้แบ่งหน้าที่ในการปฎิบัติงานและดำเนินการสรุปงานการท่องเที่ยวและสรุปรายงาน 3 เดือนแรก

           ในช่วงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการสาธารณะสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณะทีมงาน อบต. ตูมใหญ่บ้างส่วน ผู้ใหญ่บ้านตำบลตูมใหญ่แต่ละหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน และคณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่เข้าร่วมประชุมที่หอประชุม อบต.ตูมใหญ่ เรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน ตำบลตูมใหญ่ และการขอความร่วมมือในการลงพื้นที่ทำความสะอาดในสัปดาห์ของ covid week

            ในช่วงวัน

ที่ 27 พฤษภาคม2564 คณะผู้ปฎิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาความสะอาดของโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มเนื่องในสัปดาห์ของcovid week

            ในช่วงวันที่28พฤษภาคม2564 คณะผู้ปฎิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาความสะอาดของโรงเรียนบ้านสวายสอ เนื่องในสัปดาห์ของ covid weekเพิ่มเติม และบ้างส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

            ในช่วงวันที่ 3 มิถุนายน 2564เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อสรุปงานใน 3 เดือนแรก พร้อมกับเตรียมงานในการอบรมการทอผ้าไทยของตำบลตูมใหญ่ในเดือนมิถุนายน

            ในช่วงวันที่ 4 -7 มิถุนายน 2564 คณะผู้ปฎิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมด้วยคณะ อบต.ตูมใหญ่บ้างส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯและได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่มเพื่อสรุปงานการท่องเที่ยวและแบ่งหน้าที่ปฎิบัติงาน เพื่อที่จะได้ดำเนินงานได้รวดเร็วมากขึ้น

            ในช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2564 คณะผู้ปฎิบัติงาน AG01(1) ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามความพร้อมและสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

            ในช่วงวันที่ 14-20 มิถุนายน 2564 สรุปรายงานประจำเดือนพร้อมจัดทำบทความประจำเดือนมิถุนายน

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอลงพื้นที่และขอใช้สถานที่ที่ อบต.ตูมใหญ่ เพื่อจัดอบรมพร้อมสรุปรายงาน 3 เดือนแรก พร้อมกับสรุปสถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่ โดยผู้ให้ข้อมูลด้านท่องเที่ยวคือผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน และได้ขอความอนุเคราะห์ทาง อบต.ตูมใหญ่ เพื่อประสานงานทางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ในการขอลงพื้นที่ในสัปดาห์ของ covid week

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้ดำเนินงานทำการเข้าศึกษาทักษะทั้ง4ด้านได้แก่ ด้านดิจิทัล ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน ด้านสังคม ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้เรียนและสอบได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และผ่านตามเกณฑ์การวัดผลเรียบร้อยแล้ว และได้เข้าไปศึกษา TDGA ในรายวิชา ดิจิทัล เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนด

การลงพื้นที่covid week กับ การยกระดับท่องเที่ยว

            ผลจากการลงพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ของcovid week ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ทำให้ทราบถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยังมีข่าวต่างๆ ของวัคซีนค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นข่าวไม่ดีนักส่งผลให้คณะอาจารย์พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ ค่อนข้างกังวลกับวัคซีนที่รัฐบาลจัดซื้อเข้ามาและมีชาวบ้านบ้างส่วนไม่ลงชื่อในการฉีดวัคซีน และชาวบ้านที่ไม่ลงชื่อในการฉีดวัคซีนส่วนใหญ่จะรอวัคซีนจากภาคเอกชนที่จะนำเข้ามาแม้จะมีราคาค่อนข้างแพงก็ตาม ส่งผลให้ทางคณะงาน AG01(1) ตูมใหญ่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางสาวแพรวนภา แหวนมุข จำเป็นต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนพร้อมกับผลข้างเคียงที่จะได้รับว่ามากน้อยขนาดไหนให้กับอาจารย์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ วัคฉีดที่รัฐบาลนำเข้ามาขณะนี้ยังไม่สามารถใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ส่งผลให้คณะทำงานAG01(1) ตูมใหญ่ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ณ ตรงนี้จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ เพื่อทำความสะอาดทั้งโรงเรียน และได้มอบ แมสพร้อมกับเจลล้างมือให้คณะอาจารย์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ไว้มอบให้กับเด็กนักเรียนไว้ใช้ในการเข้าห้องเรียนเพื่อลดปัญหาการติดเชื้อโควิด-19 ในส่วนการท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่จากการสอบถามข้อมูลของจุดเด่นแต่ละหมู่บ้านทั้ง19หมู่บ้านจากผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ฐานข้อมูลการท่องเที่ยว ตำบลตูมใหญ่

แบ่งลักษณะการท่องเที่ยวออกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความ แปลกตา ของสภาพธรรมชาติ สัณฐานที่สำคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์

ป่าไม้  1. ป่าโคกหัวควาย(บ้านหนองตาด) และ 2.ป่าช้าเก่า (บ้านประคำสำโรงกับบ้านหนองบัวพัฒนา) 3.ป่าอนุรักษ์สมุนไพร (หน้า อบต.ตูมใหญ่) 4.น้ำอนุรักษ์ (บ้านทุ่งสว่าง)

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาว ชนบท โดยการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และตัวเกษตรกร นักท่องเที่ยวได้รับความ เพลิดเพลินในกิจกรรมทางการเกษตร และมีจิตสานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม

โคกหนองนาโมเดล(บ้านโนนเจริญ ไร่ตะวัน ปลัดรุ่งนาวีชุม)

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง การท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามใน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยว เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ หรือการบำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ งานกีฬาบริหารส่วนตำบล หรือ งานกีฬา อบต.

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อชมเอกลักษณ์ ความงดงามทางวัฒนธรรม ทั้งนี้จะต้องเคารพในวัฒนธรรม ของกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพ ความรู้ความเข้าใจ และความซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ

ประเพณีบุญบั้งไฟ

เป็นสถานที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ ยังเป็นสถานที่​ปฏิบัติ มีพระนอน พระใหญ่ พญานาค เทพทันใจ ซึ่งมีผู้คนมากมายจากหลายพื้นที่ให้ความสนใจ มาไหว้มาสักการบูชา เพื่อเสริมสร้างสิริมงคล

ประเพณีบุญบั้งไฟของตำบลตูมใหญ่ เป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม ตามความเชื่อของชาวอีสานว่าฝนจะตกต้องตามฤดูกาล เสริมสร้างความรักความสามัคคีของชาวบ้านในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ด้วย มีประชาชนในพื้นที่และตำบลใกล้เคียงมาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก 

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร วิสาหกิจในชุมชน เป็นการนำแนวทางเศรษฐกิจหรือแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องและเป็นระบบวิสาหกิจชุมชนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อน กระทำเพื่อทดแทน การซื้อจากตลาดทำให้ชุมชนลดค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มรายรับซี่งวิสาหกิจในตำบลตูมใหญ่ ที่เห็นได้ว่ามีการรวมกลุ่มกันอย่างชัดเจนที่มีการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เช่น 1.กลุ่มลอยสนั่นกล้วยฉาบ 2.กลุ่มน้ำตาลอ้อยโบราณ และ 3.กลุ่มกล้วยฉาบ บ้านใหม่เจริญสุข

ผลการสำรวจโควิด-19
            ผลจากการเก็บข้อมูลในมิถุนายน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ที่ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านในพื้นที่หวาดกลัวและระวังตัวมากขึ้น แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปได้สักพักไม่มีผู้ติดเชื่อเพิ่มส่งผลให้คนในพื้นที่เริ่มหายหวาดกลัวและกล้าที่จะออกมาซื้อของมากขึ้นและในปัจจุบัน ชาวบ้านเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเหมือนปัจจุบันมากขึ้นแต่ทุกคนในชุมชนยังต้องคอยระวังการเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านหนองบัวพัฒนาส่วนใหญ่มีความระวังตัวมากขึ้นเมื่อไปพื้นที่เสี่ยง และในเดือนมิถุนายน ทาง อสม. พร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและผู้ใหญ่บ้านได้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนมากขึ้นพร้อมกับจัดอบรมให้ความรู้ด้านวัคซีนกับชาวบ้านหนองบัวพัฒนา ในส่วนกลุ่มคนที่มาจากต่างจังหวัด ทาง อสม และผู้ใหญ่บ้านมีการกักตัวเพิ่มเติม 14 วัน

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                                

            ในการลงพื้นที่สัปดาห์covid week และสรุปการท่องเที่ยวในตำบลตูมใหญ่ ในส่วนสัปดาห์ covid week พบปัญหาด้านเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดไม่พอกับจำนวนคณะทำงานAG01(1) ส่งผลให้คณะทำงาน AG01(1) ที่ไม่มีอุปกรณ์จะไปเก็บขยะในแต่ละห้อง เพื่อช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น และในส่วนการท่องเที่ยว พบปัญหาจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากไม่ใช่คนในพื้นที่โดยกำเนิด บ้างส่วนเป็นลูกเขยของคนในพื้นที่ทำให้ไม่ทราบรายละเอียดหมู่บ้านของตนเอง การแก้ปัญหาได้แก้โดยสอบถามข้อมูลที่ผู้ใหญ่รู้จริงๆ และในส่วนที่ไม่รู้ทางคณะทำงานAG01(1)ได้โทรสอบถามผู้ช่วยเพิ่มเติมหรือผู้ที่อยู่ในท้องถิ่น  

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ของตำบลตูมใหญ่

  • ได้เรียนรู้ถึงผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน
  • ได้เรียนรู้ถึงปัญหาการลงพื้นที่ในช่วงโควิดระบาด
  • ได้เรียนรู้การประสานงานกับองค์กร อบต. ตูมใหญ่
  • ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บข้อมูลด้านต่างๆมากขึ้น
  • ได้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีในตำบลตูมใหญ่มากขึ้น

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

  • อบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้ากล้วยฉาบและขนมนางเล็ดโบราณ ได้แก่ บ้านใหม่เจริญสุข บ้านโคกสำราญ และบ้านหนองดุม
  • อบรมการพัฒนายกระดับการทอผ้าไทย
  • แผนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อื่นๆ

เมนู