1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            ดิฉันนางสาวนารีรัตน์ ดวงนิล ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน โดยปฏิบัติงานประจำวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกระทุ่ม หมู่ที่ 3  บ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ 4  บ้านกระทุ่มนอก หมู่ที่ 14  และบ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 19  ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 4 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน, แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19, แบบฟอร์ม 05 รายงานสถานภาพตำบล, และแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01 (1)
          ในช่วงวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร AG01 จัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ มอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยประชุมในระบบออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง และประชุมออนไซต์ ณ อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ครั้ง

          ในช่วงวันที่ 7-20 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตร AG01 เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อแนะนำโครงการและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและผู้นำชุมชนในท้องถิ่นของทีมงานในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยดิฉันเข้าร่วมการปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในแบบฟอร์ม 01, 02, และ 06 ร่วมกับทีมงาน ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกระทุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ 4 บ้านกระทุ่มนอก  หมู่ที่ 14 และบ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 19 ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประชาชนในชุมชนต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้เกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 30 ครัวเรือน และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร AG01 ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ดิฉันร่วมกับกลุ่มทีมงานประเภทนักศึกษาได้มีการประชุมและจัดทำข้อมูลในแบบฟอร์ม 05 รายงานสถานภาพตำบล โดยใช้มูลจากระบบ TPMAP


ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้ทำการเข้าไปศึกษาเรียนรู้ระบบการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน เพื่อวางแผนการฝึกทักษะภายในระยะ 3 เดือน และมีแผนดำเนินการพัฒนาทักษะและศักยภาพต่อไป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 4 หมู่บ้าน
          ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชนโดยส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การทำนา ทำไร่อ้อย โดยการทำนาส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนไม่ได้มีการจัดจำหน่าย ส่วนการทำไร่อ้อยจะผลิตเพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์เป็นหลัก เนื่องจากมีการทำสัญญาผูกขาดผลผลิตอ้อย เพื่อกู้เงินทุน และวัตถุดิบในการผลิต เช่น พันธุ์อ้อย และปุ๋ย จากโรงงานดังกล่าว อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ หนูพุก เป็นต้น การทอเสื่อ การสานแห การเลี้ยงไหม การทอผ้า การค้าขาย และการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
จุดเด่นของชุมชนที่น่าสนใจ ได้แก่ บ้านกระทุ่มนอก มีการทำอาชีพเสริมของผู้สูงอายุคือ การสานแห ซึ่งดิฉันคิดว่าการทำอาชีพเสริมดังกล่าวจะสามารถพัฒนาและจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจของบ้านหนองไผ่ดง หมู่ 13 ซึ่งดิฉันได้ทำการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือทีมงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลนอกเหนือพื้นที่ 4 หมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจุดเด่นที่น่าสนใจของบ้านหนองไผ่ดง คือ การมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (พิกัด: 15.229851, 103.116079) ซึ่งอาจจะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น การท่องเที่ยวสวนเกษตรบริเวณรอบแหล่งน้ำ การทำแพริมน้ำสำหรับรับประทานอาหาร ถ่ายภาพ และพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนชุมชนต่อไป


          แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้านการจัดการขยะ ทำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและความเสื่อมโทรมของทัศนียภาพในชุมชน ปัญหาการมีไฟส่องสว่างไม่เพียงพอบริเวณถนนในชุมชนก่อให้เกิดความยากลำบากและความไม่ปลอดภัยต่อการสัญจรในเวลากลางคืน และปัญหาเกี่ยวกับความสะอาดของระบบน้ำประปาที่ใช้อุปโภคในชุมชน เช่น น้ำประปาขุ่น มีกลิ่น และมีสีเหลือง เป็นต้น สร้างความรำคาญใจ และความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้น้ำประปาที่ไม่สะอาดให้กับคนในชุมชน

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19
          ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทั้ง 4 ชุมชนต่างทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย การสังเกตบุคคลภายนอกที่เข้ามาในชุมชน และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่นั้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งง่ายต่อการติดเชื้อโควิด 19 และการเกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ดังนั้น จึงควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา
          ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรก ๆ พบปัญหา 3 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านเวลาในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ปัญหาด้านการไม่พบผู้ให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ และปัญหาด้านการกรอกข้อมูลในระบบ ดังนี้

          ปัญหาด้านเวลาในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากดิฉันเป็นทีมงานประเภทนักศึกษา ซึ่งในวันศุกร์ต้องเข้าเรียนตามตารางเรียนของมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่เข้าร่วมการลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ได้เป็นเป็นบางครั้ง โดยดิฉันได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการประสานไปยังอาจารย์และทีมงานในกลุ่ม AG01(1) เพื่อแจ้งให้ทราบ และขอรับงานที่นอกเหนือจากการลงพื้นที่มาทำเพื่อชดเชยเพิ่มเติม
          ปัญหาด้านการไม่พบผู้ให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ และปัญหาการพบเฉพาะผู้สูงอายุ และไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มได้ เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลในครัวเรือนเพราะบุตรหลานเป็นผู้บริหารจัดการเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบตามแบบฟอร์ม และทางทีมงานจำเป็นจะต้องกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมอีกครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้าและเสียเวลา โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อนัดหมายประชาชนก่อนการลงพื้นที่ การเปลี่ยนเวลาลงพื้นที่ให้ตรงกับการอยู่บ้านของคนในชุมชน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ทีมงานสามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
          ปัญหาด้านการกรอกข้อมูลในระบบ เนื่องจากข้อมูลจากแบบฟอร์มประเภทฮาร์ดแวร์ ที่ทีมงานได้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลมีความไม่ชัดเจน เช่น ลายมือในการเขียนอ่านยาก เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปสรรคในการกรอกข้อมูลลงในระบบ Google Form โดยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการสอบถามจากทีมงานผู้ที่ทำการบันทึกข้อมูล และประสานให้ทีมงานในกลุ่มช่วยกันปรับปรุงแก้ไขการกรอกแบบฟอร์มประเภทฮาร์ดแวร์ให้มีความชัดเจน และง่ายต่อการอ่านมากยิ่งขึ้นสำหรับการเก็บข้อมูลในครั้งถัดไป

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
          ทีม AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ มีการวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป คือ เดือนมีนาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

วิดิโอผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม AG01(1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 

อื่นๆ

เมนู