1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1)เรื่อง Covid-19 Week และการสำรวจแหล่งท่องเที่ยว “ละลุ” หมู่บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1)เรื่อง Covid-19 Week และการสำรวจแหล่งท่องเที่ยว “ละลุ” หมู่บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                กระผมนายนรภัทร มะโน ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในสัปดาห์ของ covid week พร้อมกับการรณรงค์การฉีดวัคซีนละให้ข้อมูลด้านวัคฉีดกับชาวตำบลตูมใหญ่ โดยมีผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อำนวยการสาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางสาวแพรวนภา แหวนมุข ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการลงชื่อรับวัคซีน และผลข้างเคียงในการรับวัคฉีด ทั้ง2 ครั้ง ทั้งการลงพื้นที่ของสัปดาห์ covid week ได้รับความอนุเคราะห์ความร่วมมือกับทาง อบต. ตูมใหญ่ ในการประสานงานของการลงพื้นที่ และในสัปดาห์ของ covid week ได้สอดแทรกการสรุปงานของสำรวจการท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่

ในช่วงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เข้าร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินงานกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะทีมงานเพื่อให้เป็นระบบในการลงพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์

ในช่วงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่ที่ อบต. ตูมใหญ่ จัดประชุมระดมความคิดเพื่อหาแหล่งท่องเที่ยวที่หน้าสนใจของแต่ละหมู่บ้านและประชุมผู้นำเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

ในช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาความสะอาดและมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เนื่องในกิจกรรม covid week

ในช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาความสะอาดและมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนบ้านสวายสอ เนื่องในกิจกรรม covid week

ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมด้วยคณะ อบต.ตูมใหญ่บ้างส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ในช่วงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมด้วยคณะ อบต.ตูมใหญ่บ้างส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ในช่วงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้ร่วมกลุ่มเพื่อสรุปงานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่

ในช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้ลงพื้นเพื่อสอบถามพร้อมกับสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจ กล้วยฉาบ กับ นางเล็ด เพิ่มเติม

ในช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จัดทำบทความประจำเดือนมิถุนายน

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้านเสร็จสิ้นแล้ว

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการลงพื้นที่ 

จากการจัดประชุมระดมความคิดเพื่อหาแหล่งท่องเที่ยวที่หน้าสนใจภายในตำบลตูมใหญ่ ทำให้ทราบว่าภายในตำบลตูมใหญ่มีพื้นที่ที่สวยงานและสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้มากมายภายในแต่ละหมู่บ้าน เมื่อได้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแล้วทางคณะทำงานจึงทำการลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวตามข้อมูลที่ได้จากผู้นำชุม สถานที่ที่ทางคณะเข้าไปสำคือ

             ละลุหมู่บ้านหนองกระทุ่ม ละลุเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะ ยุบตัวหรือพังทลายของดิน เมื่อถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปต่างๆ คล้ายกำแพงเมืองหน้าผา ที่มีความสวยงามและแปลกตาแตกต่างกันตามจินตนาการของแต่ละคน

จากการลงพื้นที่สำรวจทำให้พบว่า ละลุที่หมู่บ้านหนองกระทุ่มเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามและเป็นที่รู้จักของผู้คนภายในพื้นที่ดีอยู่แล้ว จึงทำให้บางครั้งก็มีกลุ่มคนในพื้นที่เข้ามาเที่ยวชมหรือบางครั้งโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงก็เข้ามาทำกิจกรรมภายในพื้นที่นี้เช่น การเดินทางไกลเพื่อมาชมละลุของกิจกรรมค่ายลูกเสือของโรงเรียนภายในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามการเข้าชมไปพื้นชมละลุก็มีความลำบากในการเดินทางเนื่องจากถนนที่ใช้เดินทางไปมีความแคบและชันซึ่งไม่ค่อยเหมาะสำหรับรถยนตร์ที่มีขนาดใหญ่

สัปดาห์ covid week 

ในช่วงสัปดาห์ของ covid week คณะทำงาน AG01(1)  ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาความสะอาดและมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนบ้านสวายสอ และ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม และจัดทำวิดิโอเพื่อเป็นสื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการชีดวัคซีน โดยการสัมภาษณ์ผู้คนภายในพื้นที่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคนภายในชุมชน

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา       

           ปัญหาที่พบคือ ในช่วงเดือนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเวลาปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่รุ่นแรงขึ้นกว่ารอบก่อนและยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำการลงพื้นเป็นไปด้วยความลำบาก แต่อย่างทางทีมงานคอยติดตามข่าวสารและระวังตัวทุกครั้งในการลงพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการในการลงพื้นที่

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

  • ได้เห็นถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของตำบลตูมใหญ่
  • ได้เรียนรู้ถึงวิธีการปรับตัวในการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

  • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณาการจัดอบรมผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบและขนมนางเล็ตโบราณและยกระดับการทอผ้าไทย ได้แก่ บ้านตูมน้อย บ้านหนองบัว บ้านปะคำดง และบ้านหนองดุม
  • 18 มิถุนายน 2564 อบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้ากล้วยฉาบและขนมนางเล็ดโบราณ ได้แก่ บ้านใหม่เจริญสุข บ้านโคกสำราญ และบ้านหนองดุม
  • 25 มิถุนายน 2564 อบรมการพัฒนายกระดับการทอผ้าไทย
  • แผนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อื่นๆ

เมนู