1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจผู้ที่ย้ายกลับบ้านจากสถานการณ์โควิดและที่พักหรือโรงเเรม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจผู้ที่ย้ายกลับบ้านจากสถานการณ์โควิดและที่พักหรือโรงเเรม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

               กระผมนายนรภัทร มะโน ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านเมืองกับ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองไผ่ดง หมู่ที่ 13 ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 บบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ในช่วงวันที่ 14 เมษายน 2564 ประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ เพื่อดำเนินการขอลงพื้นที่จิตอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกับ อบต.ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ในช่วงวันที่ 16 เมษายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ในช่วงวันที่ 18 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2564 กรอกแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 

ในช่วงวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในแบบฟอร์มแบบใหม่ในหัวข้อผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด และสำรวจที่พัก/โรงเเรม

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนดครบ 100%

การลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ผลการลงพื้นที่จิตอาสาพัฒาชุมชนร่วมกับคณะ อบต. ตูมใหญ่ ทำให้ทราบสภาพของพื้นที่ป่าในชุมชนที่เหลือน้อยจากการบุกรุกป่าของชาวบ้าน และได้ทราบถึงต้นไม้ชนิดต่างๆที่เหลืออยู่ภายในพื้นที่ที่สำรวจ โดยต้นไม้แต่ละชนิดล้วนเป็นพืชเศรษฐกิจ และมีประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้สร้อยได้มากมาย เช่น 

               ต้นแดง  จัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงของต้นได้ถึง 25 เมตร และบางครั้งอาจสูงได้ถึง 30-37 เมตร ลำต้นแดงค่อนข้างเปลาตรงหรือเป็นปุ่มปม ลักษณะของต้นเป็นทรงเรือนยอดรูปทรงกลมหรือเก้งก้างไม่ค่อยแน่นอน มีสีเขียวอมแดง เปลือกต้นเรียบสีเทาอมแดง ประโยชน์ของต้นแดงคือ เป็นไม้ที่ค่อนข้างแข็งแรง มีความทนทานต่อการกระแทกสูง เพรียงและปลวกไม่ค่อยทำลาย จึงนิยมนำมาใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน และ เมล็ดสามารถนำมารับประทานได้

              ติ้วหม่อน  ชื่ออื่นๆ เช่น ติ้วหมาแหงน  กุ่ยฉ่อง ขี้ติ้ว  จัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงของลำต้นได้ถึง 30 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกต้นเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด เปลือกสีเทาอมน้ำตาล เปลือกต้นด้านในเป็นสีเหลืองอ่อน มีน้ำยางเหนียวสีเหลืองออกสีแดงซึมออกมาเมื่อถูกตัด และลำต้นยังมีหนามแหลมยาวแข็งเป็นเนื้อไม้ออกตามลำต้น  ประโยชน์ของติ้วหม่อน ยางติ้วใช้ทารักษาส้นเท้าแตก ยอดอ่อนรับประทานเป็นผัก และ ไม้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการอยู่ไฟ

แต่อย่างไรก็ตามการสำรวจยังทำได้แค่ 10% เนื่องจากสถานะการ โควิด-19 จึงทำให้การสำรวจหยุดชั่วคราว จนกว่าสถานะการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ

         

 

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19
ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ากิจกรรม ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการประชุมหมู่บ้าน การเข้าวัดทำบุญ และการจ่ายตลาด

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา       

ปัญหาที่พบคือ ในช่วงเดือนเมษายนหลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาจนถึงช่วงเวลาปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่รุ่นแรงขึ้นกว่ารอบก่อนและยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำการลงพื้นเป็นไปด้วยความลำบาก แต่อย่างทางทีมงานคอยติดตามข่าวสารและระวังตัวทุกครั้งในการลงพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการในการลงพื้นที่

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่                 

  • ได้เรียนรู้สภาพพื้นที่ป่าไม้และพรรณไม้พื้นเมืองในตำบลตูมใหญ่
  • ได้เรียนรู้ถึงปัญหาและวิธีรับมือในการลงพื้นที่ในช่วงโควิดระบาด

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

  • นำข้อมูลที่สำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม เดือน กุมภาพันธ์-เมษายน นำมาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  • จัดอบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า
  • ทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆ
  • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณา
  • แผนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

อื่นๆ

เมนู