1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลตูมใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลตูมใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวพรรณิภา หิรัญโท ประเภท นักศึกษา   ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลของ บ้านปะคำดง หมู่ 11 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม  คือ แบบฟอร์ม 06 จำนวน 200 ชุด โดยกรอกข้อลมูลผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01

              ในวันที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมติดตามงาน และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในระยะถัดไปเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยทำการประชุมแบบออนไซต์ที่ตึก 20 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

              ในวันที่ 17 เดือนมีนาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อแนะนำโครงการและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อเป็นแนวทางเพื่อที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในวันที่ ปลายเดือนมีนาคม 2564 แบบออนไซต์ที่ตึก 20 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ภาพที่ 1 การประชุมที่ตึก 20 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

ภาพที่ 2 การประชุม ที่ตึก 20 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้ทำการเข้าไปเรียนรู้ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ ( Language Literacy ) เสร็จสมบูรณ์แล้วและทักษะอีก 3 ด้านดิฉันจะเข้าไปฝึกทักษะในระบบให้แล้วเสร็จอีกต่อไป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากที่ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำการสำรวจและกรอกแบบฟอร์ม 06  แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย ได้ทำการสำรวจทั้งหมด 200 ชุด ผลการดำเนินการลุล่วงไปด้วยดี

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

              ทางทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจตามหมู่บ้านต่างๆ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างดี ซึ่งจะทำให้ทีมงานสามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือนตามเป้าหมายตั้งไว้

 

 

ภาพที่ 3 ภาพสมาชิกในทีมร่วมกันลงพื้นที่เก็บข้อมูล

 

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

              ทีม AG01 มีแผนการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2564 โดยในช่วงต้นเดือนเมษายน นำข้อมูลที่ได้จากเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม มาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของชุมชนมาจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆไปนำเสนอโครงการต่อ อบต.ตูมใหญ่เพื่อพิจารณา และจัดอบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 16-20 เมษายน 2564 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการาดำเนินงานประจำเดือนชี้แจงการทำโครงการ เขียนบทและรายงานประจำเดือน และในช่วงปลายเดือนเมษายนจัดอบรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า

 

อื่นๆ

เมนู