บทความประจำเดือน กรกฎาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)

Covid-19 ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ตำบลตูมใหญ่ อำเภอ คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

         ดิฉันนางสาวปิ่นญาภา แนบทางดี ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในสัปดาห์ของ covid-19พร้อมกับการรณรงค์การฉีดวัคซีนละให้ข้อมูลด้านวัคฉีดกับชาวตำบลตูมใหญ่ โดยมีผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อำนวยการสาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์     

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์      

 • คณะผู้ปฎิบัติงาน AG01(1) ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอลงพื้นที่และขอใช้สถานที่ที่ อบต. ตูมใหญ่ เพื่อจัดอบรมพร้อมสรุปรายงาน กับสรุปสถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่ โดยผู้ให้ข้อมูลด้านท่องเที่ยวคือผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน และได้ขอความอนุเคราะห์ทาง อบต.ตูมใหญ่ เพื่อประสานงานทางสถานที่สำคัญต่างๆ
 • คณะผู้ปฎิบัติงาน AG01(1) ประชุมออนไลน์สรุปงานประจำเดือนมิถุนายนและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานระดมความคิดวางแผนการปฎิบัติงานเดือนกรกฎาคม เพื่อที่จะได้แบ่งหน้าที่การปฎิบัติงานได้อย่างชัดเจน
 • คณะผู้ปฎิบัติงาน AG01(1) ได้รับมอบหมายให้ทีมงาน AGO1(1) จับพิกัดGPS ต้นไม้แต่ละสายพันธุ์ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 •  คณะผู้ปฎิบัติงาน AG01(1) ได้จัดการอบรมอบรมออนไลน์ การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้ากล้วยฉาบและขนมนางเล็ดโบราณ ได้แก่ บ้านใหม่เจริญสุข บ้านโคกสำราญ และบ้านหนองดุม
 •  คณะผู้ปฎิบัติงาน AG01(1) ได้จัดอบรมพัฒนาการยกระดับการทอผ้าไทย (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย)และสรุปรายงานประจำเดือนพร้อมจัดทำบทความประจำเดือนกรกฎาคม

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

          ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนด

การลงพื้นที่ covid-19

          ผลจากการลงพื้นที่ ซึ่งเป็นข่าวไม่ดีนักส่งผลให้คณะอาจารย์พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ ค่อนข้างกังวลกับวัคซีนที่รัฐบาลจัดซื้อเข้ามาและมีชาวบ้านบ้างส่วนไม่ลงชื่อในการฉีดวัคซีน และชาวบ้านที่ไม่ลงชื่อใช้สิทธ์ในการฉีดวัคซีน จึงจัดส่งทีมงาน AG01(1) ตูมใหญ่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำเป็นต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนพร้อมกับผลข้างเคียงที่จะได้รับว่ามากน้อยขนาดไหนให้กับอาจารย์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ วัคฉีดที่รัฐบาลนำเข้ามาขณะนี้ยังไม่สามารถใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ส่งผลให้คณะทำงาน AG01(1) ตูมใหญ่ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ณ ตรงนี้จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ เพื่อทำความสะอาดทั้งโรงเรียน และได้หน้ากากอนามัยพร้อมกับแอลกอฮอล์ล้างมือให้คณะอาจารย์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ไว้มอบให้กับเด็กนักเรียนไว้ใช้ในการเข้าห้องเรียนเพื่อลดปัญหาการติดเชื้อ covid-19

ผลการสำรวจโควิด19

           ผลจากการเก็บข้อมูลในมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ที่ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมแต่ส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดมากสุดเนื่องด้วยสถานณะการ covid-19 ทำให้คนตกงานเป็นจำนวนมากและเดินทางกลับภูมิลำเนาจึงทำให้เกิดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้นและทำให้ชาวบ้านในพื้นที่หวาดกลัวและระวังตัวมากขึ้น ทางอบต. พร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและผู้ใหญ่บ้านและอสม.ได้ทำการรับมือโดยใช้โดมอบต.ในการกักตัวผู้ที่มาจากต่างจังหวัดและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                               

          ในการลงพื้นที่จะแต่ล่ะครั้งทางคณะทีมงาน AG01(1) ควรสอบถามสถานการณ์ในปัจจุบันเบื้องต้นกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะได้ทราบถึงรายละเอียดของการระบาดโรคโควิด-19 ในรอบที่ 3 เนื่องจากปัจจุบันทางหน่วยงานภาครัฐร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มีโครงการอุ้มลูกหลานเซาะกราวกลับบ้านสำหรับบุคคลที่เป็นชาวบุรีรัมย์โดยกำเนิด ส่งผลให้มีบุคคลชาวตำบลตูมใหญ่ที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มเข้ามาจำนวนมาก ทำให้ส่งผลต่อการทำงานของคณะทำงาน AG01(1) มีปัญหาในการลงพื้นที่ในการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มค่อนข้างมาก สำหรับการแก้ปัญหาในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดทางคณะทำงาน AG01(1)ได้แก้ปัญหาโดยสอบถามสถานการณ์เบื้องต้นของแต่ละหมู่บ้านทั้ง 19 กับรองปลัด อบต. ว่ามีหมู่บ้านไหนบ้างสามารถที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลได้บ้าง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่          

 1.      ได้ทราบถึงปัญหาในชุมชน
 2.      ได้เรียนรู้การประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่
 3.      ได้เรียนรู้ถึงการลงพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ covid-19
 4.      ได้เรียนรู้ถึงผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน
 5.      ได้เรียนรู้ถึงปัญหาการลงพื้นที่ในช่วงโควิดระบาด

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

          คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป คือ เดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้

 1.       นำเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อพิจารณาการจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติให้สวยงามและคงทน และกิจกรรมการออกแบบลายผ้าเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยกลุ่มทอผ้ามือ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว หมู่ที่1 บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5 บ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 และบ้านปะคำดง หมู่ที่ 11
 2.       วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 การจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติให้สวยงามและคงทน โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์
 3.     วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 การจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมการออกแบบลายผ้าเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

 

อื่นๆ

เมนู