โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

บทความประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

               ข้าพเจ้า นายสิทธิชัย ปักษา ตำแหน่ง กพร. ดำเนินงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ “พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ลงไปพื้นที่หรือชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐกว่า 80 แห่งที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่สามารถใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ทำงานประสานและร่วมงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้การทำงานบูรณาการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลที่สามารถนำไปสู่การลดความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน

จากการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 11 เดือน ข้าพเจ้าและทีมผู้จ้างงานประจำตำบลเสม็ดได้เก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ชมวิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมผู้จ้างงาน ได้ร่วมกันจัดทำวิดีโอขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจการท่องเที่ยว ชมวิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

    การปฏิบัติงานลงพื้นที่มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเสม็ด

เมื่อเดือนพฤศจิกายนจนถึงวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมาทางคณาจารย์และทีมทำงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโดยการจัดโครงการอบรมแก่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

1.วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กิจกรรมบรรจุภัณฑ์กับขายออนไลน์ปลาส้ม

ในการจัดกิจกรรมบรรจุภัณฑ์กับขายออนไลน์ปลาส้มเป็นการต่อยอดจากการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการอบรมให้แก่กลุ่มผู้ผลิตปลาส้มในพื้นที่ ในการอบรมครั้งนี้กลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ปลาส้มได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำปรรจุภัณฑ์และการขยายตลาดแนวใหม่ของกลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขยายโอกาสและสร้างรายได้เสริมของประชนในพื้นที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

2.วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กิจกรรมมัคคุเทศน์น้อย

คณะอาจารย์และทีมทำงานได้ลงพื้นที่ ณ วนอุทยานเขากระโดงจัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยาเข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ให้กับเยาว์ชนในพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นไกด์นำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวและประวัติความเป็นมาของวนอุทยานเขากระโดงสถานที่สำคัญในวนอุทยานเขกระโดงและเป็นการสร้างไกด์นำเที่ยวรุ่นเยาว์ในพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเสม็ด มีความรู้เพิ่มเติมและมีทักษะในการฝึกปฏิบัติงานเป็นผู้แนะนำในการนำเที่ยวและถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของวนอุทยานเขากระโดงได้

3.วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ

โดยการดำเดินงานทางคณาจารย์ได้เชิญวิทยากร  ท่านอาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเสม็ดเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในพื้นที่และเป็นการลดต้นทุนค่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะปลูกของประชาชนในพื้นที่ในปัจจุบัน

ส่วนผสม

  1. อินทรีย์วัตถุ เช่นใบไม้ หญ้า ฟาง 4 ส่วน
  2. มูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน
  3. รำ (ถ้ามี)
  4. น้ำสะอาด + ปุ๋ยน้ำ

วีธีทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

1.คลุกเคล้าอินทรีย์วัตถุกับมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก

2.โรยรำ (ถ้ามี) และปุ๋ยน้ำผสมน้ำ (1/200) คลุกเคล้าให้เข้ากัน แค่พอชื้นๆไม่ต้องแฉะ

3.ปิดคลุมทิ้งไว้ 3 สัปดาห์

4.กลับกองปุ๋ย ทำ 3ครั้ง

5.นำเข้าพักไว้ในที่ร่ม เพื่อคลายความร้อน

ผลสรุปทั้ง3กิจกรรมได้รับความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีและการดำเนินกิจกรรมราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดี

นายสิทธิชัย ปักษา

ตำแหน่ง กพร. ประจำตำบลเสม็ด

 

 

อื่นๆ

เมนู