1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือนมีนาคม2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านสวายสอ บ้านตูมน้อย บ้านหนองดุม บ้านโนนเจริญ บ้านแคนเจริญ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนมีนาคม2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านสวายสอ บ้านตูมน้อย บ้านหนองดุม บ้านโนนเจริญ บ้านแคนเจริญ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ดิฉัน นางสาวจุฑาทิพย์ สุ่มมาตร์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศของ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเพื่อเก็บข้อมูล จำนวน 5หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย หมู่บ้านสวายสอ หมู่ที่บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5 บ้านหนองดุม หมู่ที่8 บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 และ บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17  โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม02  ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

 กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) .ตูมใหญ่  .คูเมือง .บุรีรัมย์            

                 ในช่วงวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำตำบลจัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานภายในเดือนมีนาคม และสรุปแผนปฎิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์

                 ในช่วงวันที่ 5 มีนาคม 2564  เข้าพบรองปลัด อบต.  ตูมใหญ่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรในตำบลตูมใหญ่ทั้ง 19 หมู่บ้าน

                 ในช่วงวันที่ 8-16มีนาคม 2564คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่เริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ จำนวน 5 หมู่บ้านประกอบด้วย หมู่บ้านสวายสอ หมู่ที่บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5 บ้านหนองดุม หมู่ที่8 บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10และบ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17  โดยแบ่งกลุ่มรับผิดชอบตามความสะดวก เพื่อประหยัดเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุดและ ทางทีมผู้ปฎิบัติงานได้มีการเข้าพบเกษตรอำเภอเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนของตำบลตูมใหญ่ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                 ในช่วงวันที่ 17-20มีนาคม 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ สรุปข้อมูลงานจากการลงพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 150 ครัวเรือน และได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนมีนาคม

                ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันทำการเข้าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชาเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 24ชั่วโมง แห่งการเรียนรู้ และคาดว่าจะเก็บชั่วโมงให้ครบตามทักษะ ในแต่รายวิชาเพื่อให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 5หมู่บ้าน

               ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่ามีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีการจัดการขยะมีการจัดการน้ำเสียมีการจัดการมลภาวะหรือมลพิษต่างๆและมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดีร่วมไปถึงการจัดการจุดเสี่ยงบนท้องถนนในชุมชนเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชุมชนบ้านตูมน้อยยังมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอในบ้างจุด และการขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19

             ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารการไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น แต่อย่างไรก็ตามจากการสำรวจแล้วพบว่าชาวบ้านตูมน้อยส่วนใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุ จะเป็นโรคภาวะความดันในโลหิตเป็นจำนวนมากในส่วนของการออกกำลังกายก็มีส่วนน้อยมากลดจำนวนลงเรื่อยๆ อาจเนื่องมาจากลักษณะการทำงาน อาชีพและประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไปโดยให้ อสม. ในหมู่บ้านจัดตั้งโครงการกิจกรรมการออกกำลังกายที่ถูกวิธี ให้สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนบ้านแคนเจริญหันมาใส่ใจออกกำลังกายเพราะถ้าสุขภาพกายดีแล้วสุขภาพใจจะดีตามมา

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                                       

            ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม  พบปัญหาด้านการประสานงานกับ อบต. เนื่องจากคณะทำงาน AG01(1) ต้องการขอข้อมูลด้านประชากรทั้ง 19 หมู่บ้าน ในส่วนของ อบต ตูมใหญ่ มีข้อมูลด้านประชากรทั้งหมด 19 หมู่บ้านอยู่ไม่ครบตามต้องการ ทางคณะผู้ปฎิบัติงาน AG01(1) จึงแก้ปัญหา โดยการทำหนังสือเอกสารราชการไปที่ว่าการอำเภอคูเมือง เพื่อขอข้อมูลด้านประชากรทั้ง 19 หมู่บ้านที่เป็นจริงมากที่สุด

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่

-ได้เรียนรู้การประสานงานกับผู้นำชุมชน

-ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยี

-ได้เรียนรู้ถึงปัญหาชุมชน

-ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชุมชนและวิสาหกิจในแต่ละหมู่บ้าน

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

คณะทำงาน AG­01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์มีแผนการดำเนินงานในเดือน เมษายน 2564

        วันที่1-6 เมษายน 2564 นำข้อมูลที่ได้จากเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม มาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของชุมชน

        วันที่ 7-9 เมษายน 2564 นำข้อมูลความต้องการที่ได้มาจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆ และนำเสนอโครงการต่ออบต.ตูมใหญ่เพื่อพิจารณา

        วันที่ 10-15 เมษายน 2564 วันหยุดเทศกาล

        วันที่ 16-20 เมษายน 2564 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนชี้แจงการทำโครงการ เขียนบทและรายงานประจำเดือนเพื่อนำข้อมูลความต้องการของชุมชนที่ได้มาจัดทำโครงการเพื่อสอดคล้องขอบริบทและความต้องการของชุมชนนั้นๆนำเสนอโครงการต่อ อบต ตูมใหญ่เพื่อพิจารณาเพื่อดำเนินงานต่อไป

       วันที่ 9 และ 23 เมษายน 2564 มีการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน จำนวน 2 ครั้ง 

      

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู