1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AG01(1 )โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองดุม บ้านโนนเจริญ และหมู่บ้านแคนเจริญตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AG01(1 )โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองดุม บ้านโนนเจริญ และหมู่บ้านแคนเจริญตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            ดิฉัน นางสาวจุฑาทิพย์ สุ่มมาตร์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วยหมู่ที่ 8 บ้านหนองดุม หมู่ที่10 บ้านโนนเจริญ และหมู่ที่17 บ้านแคนเจริญ ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

      ในช่วงวันที่ 1-5กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมออนไลน์ทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการมอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ

      ในช่วงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564  อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมกลุ่ม AG01(1)ที่มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อฟังแนวทางการปฎิบัติงานและชี้แจงหน้าที่ และบทบาทของการทำงานของแต่ละบุคคล เพื่อให้งานบรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว

      ในช่วงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน AG01 (1)ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าพบรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ เพื่อแนะนำโครงการชี้แจงรายละเอียด

      ในช่วงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564ทีมงาน AG01(1)ตำบลตูมใหญ่และอาจารย์ประจำหลักสูตร AG01-1  เข้าพบนายก อบต. ตูมใหญ่ เพื่อนำเรียนโครงการและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น

      ในช่วงวันที่ 11-15 กลุ่ม AG01(1)

ทีมงานปฎิบัติงานเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งดิฉันได้รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วยหมู่ที่ 8 บ้านหนองดุม หมู่ที่10 บ้านโนนเจริญ และหมู่ที่17 บ้านแคนเจริญ ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 90  ครัวเรือน และได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

        ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้ทำการเข้าไปเรียนบ้างแล้ว เพื่อเก็บชั่วโมงให้ครบตามที่ระบุไว้ และจะพยายามสอบให้ผ่านภายใน 3 เดือน

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 3 หมู่บ้าน

            ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่าอาชีพหลัก คือทำนา หลังจากหมดฤดูเกี่ยวข้าวแล้วอีก1 อาชีพเสริม นั้นคือวิสาหกิจชุมชน หรือ นวัตวิถี ชาวบ้านในชุมชนแคนเจริญ ได้มีการร่วมกลุ่มการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นของชุมชนและเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน โดยในขั้นตอนแรกจะมีสมาชิกในกลุ่มเป็นผู้หาตลาด พยายามเอาสินค้าของกลุ่มออกตลาดและราคาเป็นกันเอง หรือบ้างครั้งอาจจะมีพ่อค้าคนกลางมารับไปขายต่อ และเป็น อาชีพเสริมที่เป็นการเพิ่มรายได้ และนำเงินที่ได้จากการขายผ้าไหมเพื่อมาใช้จ่ายในครัวเรือน

          แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผ้าไหมในชุมชนบ้านแคนเจริญไม่ได้เป็นสินค้าที่ขายได้ตลอด ขายได้เฉพาะบ้างช่วงเท่านั้น เพราะสินค้ายังไม่ได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากนัก ชาวบ้านยังไม่ได้มีแหล่งที่วางขายเป็นที่ประจำ จึงอยากให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งโครงการ เพื่อจะได้ช่วยให้ กลุ่มผ้าทอมือมีรายได้มากขึ้น ก็จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

 

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19

            ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจาบ้าน และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารการไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น แต่อย่างไรก็ตามจากการสำรวจแล้วพบว่าชาวบ้านแคนเจริญส่วนใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุ จะเป็นโรคภาวะความดันในโลหิตเป็นจำนวนมาก ในส่วนของการออกกำลังกายก็มีส่วนน้อยมากลดจำนวนลงเรื่อยๆ อาจเนื่องมาจากลักษณะการทำงาน อาชีพและประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไปโดยให้ อสม. ในหมู่บ้านจัดตั้งโครงการกิจกรรมการออกกำลังกายที่ถูกวิธี ให้สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนบ้านแคนเจริญหันมาใส่ใจออกกำลังกาย เพราะถ้าสุขภาพกายดีแล้วสุขภาพใจจะดีตามมา

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

            ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรก ๆ พบปัญหาการประสานงานกับผู้ชุมชน โดยส่วนใหญ่ผู้นำชุมชนจะไม่ค่อยให้ความมือ และไม่ประสานงานคนในชุมชนไว้ล่วงหน้า ทำให้เก็บข้อมูลได้ค่อนข้างยาก โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยนำเอกสารมาชี้แจ้งรายละเอียดของการลงพื้นที่เพิ่มเติมให้ผู้นำชุมชนรับทราบข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งทำให้ผู้นำชุมชนรับทราบและประชาสัมพันธ์เพื่อนัดหมายประชาชนในหมู่บ้านก่อนลงพื้นที่ในแต่ละครั้งและได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชน สามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือน

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการลงพื้นที่ตำบลตูมใหญ่

         ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ภูมิปัญญาของชาวบ้าน และการดำเนินชีวิตว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร ได้รู้จักชุมชนของตนเองมากขึ้นได้รู้จักการประสานงานและการปฎิบัติ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

         ทีม AG 01 (1)ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานในเดือน มีนาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู