1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรม Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรม Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564

กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรม Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน

ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวอธิฏฐา สุทธิมาลา ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในสัปดาห์ของ Covid Week พร้อมกับการรณรงค์การฉีดวัคซีนละให้ข้อมูลด้านวัคฉีดกับชาวตำบลตูมใหญ่ โดยมีผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อำนวยการสาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางสาวแพรวนภา แหวนมุข ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการลงชื่อรับวัคซีน และผลข้างเคียงในการรับวัคฉีด ทั้ง 2 ครั้ง ทั้งการลงพื้นที่ของสัปดาห์ Covid Week ได้รับความอนุเคราะห์ความร่วมมือกับทาง อบต. ตูมใหญ่ ในการประสานงานของการลงพื้นที่ และในสัปดาห์ของ Covid Week ได้สอดแทรกการสรุปงานของสำรวจการท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์          

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ เพื่อขอใช้พื้นในหอประชุมในการอบรมเชิงวิชาการ สรุปงานการท่องเที่ยวและสรุปรายงาน 3 เดือนแรก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการสาธารณะสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณะทีมงาน อบต. ตูมใหญ่บ้างส่วน ผู้ใหญ่บ้านตำบลตูมใหญ่แต่ละหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน และคณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ เข้าร่วมประชุมที่หอประชุม อบต.ตูมใหญ่ เรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน ตำบลตูมใหญ่ และการขอความร่วมมือในการลงพื้นที่ทำความสะอาดในสัปดาห์ของ Covid Week

วันที่ 27 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาความสะอาดของโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เนื่องในสัปดาห์ของ Covid Week

วันที่ 28 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาความสะอาดของโรงเรียนบ้านสวายสอ เนื่องในสัปดาห์ของ Covid Week เพิ่มเติม

ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมด้วยคณะ อบต.ตูมใหญ่บ้างส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อสรุปงานใน 3 เดือนแรก พร้อมกับเตรียมงานในการอบรมการทอผ้าไทยของตำบลตูมใหญ่ในเดือนมิถุนายน

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมด้วยคณะ อบต.ตูมใหญ่บ้างส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสรุปงานพร้อมแบ่งงานให้แต่ละบุคคลทำ เพื่องานจะได้ดำเนินได้รวดเร็วขึ้น

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้ร่วมกลุ่มเพื่อสรุปงานการท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้ลงพื้นเพื่อสอบถามพร้อมกับสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจ กล้วยฉาบกับนางเล็ด เพิ่มเติม

วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2564 จัดทำบทความประจำเดือนมิถุนายน

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอลงพื้นที่และขอใช้สถานที่ที่ อบต. ตูมใหญ่ เพื่อจัดอบรมพร้อมสรุปรายงาน 3 เดือนแรก พร้อมกับสรุปสถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่ โดยผู้ให้ข้อมูลด้านท่องเที่ยวคือผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน และได้ขอความอนุเคราะห์ทาง อบต.ตูมใหญ่ เพื่อประสานงานทางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ในการขอลงพื้นที่ในสัปดาห์ของ Covid Week

การฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนด

การลงพื้นที่ Covid Week กับ การยกระดับท่องเที่ยว

ผลจากการลงพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ของ Covid Week ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ทำให้ทราบถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยังมีข่าวต่างๆ ของวัคซีนค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นข่าวไม่ดีนักส่งผลให้คณะอาจารย์พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ ค่อนข้างกังวลกับวัคซีนที่รัฐบาลจัดซื้อเข้ามาและมีชาวบ้านบ้างส่วนไม่ลงชื่อในการฉีดวัคซีน และชาวบ้านที่ไม่ลงชื่อในการฉีดวัคซีนส่วนใหญ่จะรอวัคซีนจากภาคเอกชนที่จะนำเข้ามาแม้จะมีราคาค่อนข้างแพงก็ตาม ส่งผลให้ทางคณะงาน AG01(1) ตูมใหญ่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางสาวแพรวนภา แหวนมุข จำเป็นต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนพร้อมกับผลข้างเคียงที่จะได้รับว่ามากน้อยขนาดไหนให้กับอาจารย์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ วัคฉีดที่รัฐบาลนำเข้ามาขณะนี้ยังไม่สามารถใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ส่งผลให้คณะทำงาน AG01(1) ตูมใหญ่ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ณ ตรงนี้จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ เพื่อทำความสะอาดทั้งโรงเรียน และได้มอบ แมสพร้อมกับเจลล้างมือให้คณะอาจารย์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ไว้มอบให้กับเด็กนักเรียนไว้ใช้ในการเข้าห้องเรียนเพื่อลดปัญหาการติดเชื้อโควิด-19 ในส่วนการท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่จากการสอบถามข้อมูลของจุดเด่นแต่ละหมู่บ้านทั้ง19หมู่บ้านจากผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทำให้ทราบสถานที่น่าจะเป็นการท่องเที่ยวสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน เช่น

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ วัดบ้านประคำสำโรง เนื่องจากในวัดมีพระนอนขนาดใหญ่ และมีไม้ตะเคียนที่ชาวบ้านนับถือ และวัดบ้านตูมน้อย เป็นวัดที่ มีวัตถุโบราณด้านบั้งไฟ ที่ยังมีรูปลักษณ์ยังสมบูรณ์

การท่องเที่ยวสุขภาพ คือ ทาง อบต.ตูมใหญ่ จะมีการจัดกิจกรรมกีฬา อบต. ทุกปี ทุกหมู่บ้านมีการส่งทีมเข้าร่วมค่อนข้างมาก ซึ่งกีฬาที่ทาง อบต. จัดขึ้นจะมี ฟุตบอลเยาวชนชาย ฟุตบอลพ่อบ้าน ฟุตบอลอาวุโส ฟุตบอลเยาวชนหญิง ฟุตบอลแม่บ้าน วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง ตระกร้อชาย กีฬาซึ่งจัดในช่วงเดือน ธันวาคม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพของคนในพื้นที่มีร่างกายแข็งแรงและสร้างความสามัคคีในชุมชน

ผลการสำรวจโควิด-19
          ผลจากการเก็บข้อมูลในมิถุนายน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ที่ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านในพื้นที่หวาดกลัวและระวังตัวมากขึ้น แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปได้สักพักไม่มีผู้ติดเชื่อเพิ่มส่งผลให้คนในพื้นที่เริ่มหายหวาดกลัวและกล้าที่จะออกมาซื้อของมากขึ้นและในปัจจุบัน ชาวบ้านเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเหมือนปัจจุบันมากขึ้นแต่ทุกคนในชุมชนยังต้องคอยระวัง การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านหนองบัวพัฒนาส่วนใหญ่มีความระวังตัวมากขึ้นเมื่อไปพื้นที่เสี่ยง และในเดือนมิถุนายน ทาง อสม. พร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและผู้ใหญ่บ้านได้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนมากขึ้นพร้อมกับจัดอบรมให้ความรู้ด้านวัคซีนกับชาวบ้านหนองบัวพัฒนา ในส่วนกลุ่มคนที่มาจากต่างจังหวัด ทาง อสม และผู้ใหญ่บ้านมีการกักตัวเพิ่มเติม 14 วัน

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                                

ในการลงพื้นที่สัปดาห์ Covid Week และสรุปการท่องเที่ยวในตำบลตูมใหญ่ ในส่วนสัปดาห์ Covid Week พบปัญหาด้านเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดไม่พอกับจำนวนคณะทำงาน AG01(1) ส่งผลให้คณะทำงาน AG01(1) ที่ไม่มีอุปกรณ์จะไปเก็บขยะในแต่ละห้อง เพื่อช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น  และในส่วนการท่องเที่ยว พบปัญหาจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากไม่ใช่คนในพื้นที่โดยกำเนิด บ้างส่วนเป็นลูกเขยของคนในพื้นที่ทำให้ไม่ทราบรายละเอียดหมู่บ้านของตนเอง การแก้ปัญหาได้แก้โดยสอบถามข้อมูลที่ผู้ใหญ่รู้จริงๆ และในส่วนที่ไม่รู้ทางคณะทำงาน AG01(1) ได้โทรสอบถามผู้ช่วยเพิ่มเติมหรือผู้ที่อยู่ในท้องถิ่น

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่  

 • ได้เรียนรู้การประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่
 • ได้เรียนรู้ถึงการลงพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ covid week
 • ได้เรียนรู้ถึงผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน
 • ได้เรียนรู้ถึงปัญหาการลงพื้นที่ในช่วงโควิดระบาด
 • ได้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีในตำบลตูมใหญ่

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

 • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณาการจัดอบรมผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบและขนมนางเล็ตโบราณและยกระดับการทอผ้าไทย ได้แก่ บ้านตูมน้อย บ้านหนองบัว บ้านปะคำดง และบ้านหนองดุม
 • 18 มิถุนายน 2564 อบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้ากล้วยฉาบและขนมนางเล็ตโบราณ ได้แก่ บ้านใหม่เจริญสุข บ้านโคกสำราญ และบ้านหนองดุม
 • 25 มิถุนายน 2564 อบรมการพัฒนายกระดับการทอผ้าไทย
 • แผนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อื่นๆ

เมนู