1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่12 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ รายงานผลปฏิบัติงานประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่12 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ รายงานผลปฏิบัติงานประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า นายเกรียงไกร กระฉอดนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG01(2) บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่12 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : AG01-(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 7-16 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:30 น. ณ บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่2 บ้านโคกเมฆ หมู่11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
      การประสารงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 180 ครัวเรือน และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูต ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านทำการได้แก่ 1 ด้านดิติทัล digital literacy 2 ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy 3 ด้านการเงิน Financial Literacy 4 ด้านสังคม Social Literacy

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง5 หมู่บ้าน

หลังจากการได้สอบถามคนในชุมชนแล้ว ข้าพเจ้าพบว่าคนในชุมชนได้มีการประกอบอาชีพหลักคือ ทำนาพร้อมกับทำเกษตรกรรม เช่นปลูกผักเกษตรแปลงใหญ่และปลูกใว้บริโภคเองพร้อมจัดจำหน่ายในพื้นที่และนอกพื้นที่เป็นหลักและโดยส่วนใหญ่ชาวชุมชนจะเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ หมู วัว ควาย เป็นต้น ในส่วนรายได้เสริมจะได้จากการรับจ้างทั่วไปและทอผ้าไหมและจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

ผลจากการสำรวจพบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่มีการออกกำลังกาย และในบางครัวเรือนไม่มีแอลกอฮอร์เจลใช้ แต่มีการใช้ผ้าปิดจมูก(แมส)และล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรก ๆ พบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูล และทางทีมงาน AG01 จำเป็นจะต้องกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมอีกครั้ง โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อนัดหมายประชาชนก่อนการลงพื้นที่ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ทีมงานสามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือนตามเป้าหมายตั้งไว้

  แผนการในการดำเนินงานต่อไ

ทีม AG01 มีแผนการดำเนินงานในเดือน มีนาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงาน

แก้ไขปัญหาข้าพเจ้าจะนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าว นำ ไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติต่อไป

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลท่อผ้าแบบฟอร์ม01 02 บ้านทุ่งบ่อ หมู่2 ตำบล บ้านคู อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม01 02 และพร้อมประชุมรวมกับชุมชน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่1 ตำบลบ้านคู อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่ แบบฟอร์ม01,02 ในพื้นที่ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ไฟล์แนบ

Tags:

อื่นๆ

เมนู